UIT DE KERKENRAAD

UIT DE KERKENRAAD maart 2023
Beste allemaal,

Op 23 februari heeft uw kerkenraad weer vergaderd. We beginnen altijd op tijd (half acht), in de hoop dat we ook niet te laat bij de eindstreep zijn. Die streep bevindt zich op half tien, maar een enkele keer is de grote wijzer alweer (bijna) boven als de agenda afgewerkt is.
De avond wordt geopend door Esther die de aanwezigen een potlood geeft, en een verhaal van Paolo Coelho voorleest over vijf bijzondere eigenschappen van een potlood die de mens tot iemand zullen maken die in vrede met de wereld leeft.

Deze vergadering is ook het tweejaarlijkse gesprek met de Oecumenische werkgroep gepland, als vertegenwoordigers ervan schuiven Ria Kamphuis en Koos Winters aan.
René vraagt de vertegenwoordigers van deze werkgroep  naar hun ervaringen. Na een “dip” vóór de corona-periode lijkt de belangstelling voor de diensten weer aan te trekken en worden de diensten goed bezocht. Recent was er enige verwondering over een dienst die door de Hervormde Gemeente werd gehouden parallel aan de oecumenische dienst. Naar aanleiding van de hierdoor ontstane onrust heeft de HG besloten dit niet weer te doen.
René spreekt namens de vergadering zijn grote waardering uit over deze diensten, en wenst de commissie aanhoudend succes hiermee.

Bij de ingekomen stukken wordt gesproken over een brief aan de kerken over diensten voor Oekraïners. Hierbij geeft Hieke aan dat ze naar een informatiebijeenkomst over de komst van Oekraïense vluchtelingen is geweest, en vraagt of we eventueel ’t Achterhuus beschikbaar willen stellen om les te geven aan kinderen van de vluchtelingen. Het is nog niet bekend hoeveel en wanneer. Besloten wordt dat we er niet bij voorbaat op tegen zijn, maar dat we als kerkenraad hierover zullen besluiten wanneer er meer helder is. Met betrekking tot de kerkelijke ondersteuning van Oekraïners in Mooi Oldemarkt wordt afgesproken dat Boukje dit zal meenemen in het diaconaal overleg met de HG om te bekijken hoe dit samen opgepakt kan worden, en afgestemd met de coördinator van de gemeente.
Tevens ingekomen is de bevestiging dat het preekconsent van Esther tot en met 31 december 2026 verlengd is. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Tevens wordt afgesproken dat Roel de Classis zal verzoeken om Esther ook de sacramentsbevoegdheid tot deze datum te verlengen. Inderdaad, dat gaat niet automatisch en moet apart aangevraagd worden. Inmiddels is dit ook in orde.
Van ds. Jans is de vraag ontvangen of Esther ook bij gelegenheid de Avondmaalsdienst in de Landerijen zou willen leiden. De wil is er zeker, maar dit blijkt helaas niet inpasbaar in haar rooster.

Esther meldt dat na enkele malen uitstel in verband met corona, op dinsdag 7 maart ’s avonds de film “The Shack” getoond zal worden (ook de leden van de gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen worden voor deze avond uitgenodigd). Inmiddels heeft dat dus plaatsgevonden; degenen die ik sprak waren er zeer positief over.
Op 18 april is er een gezamenlijke maaltijd; Marla Krajenbrink en Jansje Koopman regelen dat alle nieuw-ingekomenen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd.

Esther heeft drie weken geschreven aan haar boek “Opstaan in levenskracht” en daarmee flinke stappen gemaakt. Van ds. Klaas van der Kamp heeft ze twee namen van uitgevers gekregen die mogelijk geïnteresseerd zijn. De overige kerkenraadsleden wensen haar succes met het vervolg.
Tenslotte geeft Esther aan dat de gebedsavonden voor Oekraïne zijn geëvalueerd. Er was steeds een groep van plm. 8 vaste deelnemers. Besloten is om de gebedsavonden voort te zetten als gebedsavonden voor vrede wereldwijd op iedere derde donderdagavond van de maand.
Namens de diaconie benoemt Boukje het opstellen van een beschrijving van de avondmaalsviering in de Landerijen , zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wie wat doet. Naar aanleiding hiervan zal een soortgelijke beschrijving voor het HA in onze kerk opgesteld worden.
Ook wordt de jaarrekening van de diaconie over 2022 besproken, en door de vergadering goedgekeurd.
Vervolgens is het woord aan de kerkrentmeesters. Ulbe bespreekt de jaarrekening, en na beantwoording van enkele vragen worden ook deze door de vergadering akkoord bevonden.
Bij het bespreken van het wijkwerk blijkt dat de wijkindeling in LRP niet overeenkomt met die in het informatieboekje. Besloten wordt dat René een lijst met adressen per wijk zal uitdraaien en om dit onderwerp te agenderen voor de volgende vergadering.

Muziekvereniging Jeduthun heeft aangegeven graag een keer medewerking aan een dienst in onze kerk te willen verlenen. Dit wordt door de vergadering gewaardeerd, en binnenkort zal een datum bepaald worden.
Vervolgens komen de voorbereidingen van de gemeenteavond aan de orde. Roel zal hiervoor een uitnodiging opstellen. Naast de vaste inhoud van de avond, wordt naar aanleiding van een suggestie van Esther besloten om (een soort) ganzenbord te gebruiken om met elkaar in gesprek te komen over diverse thema’s. Uiteindelijk liep het wat anders, maar dat leest u wel in het verslag van de gemeenteavond elders in dit nummer.
Van een geheel andere orde is de eventuele openstelling van de kerk tijdens de  St. Lambertusmarkt. Na ampel overleg wordt besloten dit niet te doen, en deze vraag de komende jaren ook niet weer te agenderen.

Bij de rondvraag meldt Hieke dat het preekrooster van 2024 op 4 zondagen na al rond is.
Roel geeft aan dat een gemeentelid de suggestie heeft gedaan om te kijken wat we eventueel samen met de RK kerk kunnen organiseren. De samenwerking met deze kerk loopt in het algemeen prima, wat ruimte biedt voor dezen verkenning. Besloten wordt om dit voor de volgende vergadering te agenderen.

Afsluitend komen de formulieren ter sprake die met de stukken van kerkbalans zijn verspreid. Hierop konden de gemeenteleden diverse voorkeuren aangeven over de correspondentie van de kerk en gegevensregistratie, of ze bezoek wilden hebben van de ouderling of contactpersoon, en wat ze eventueel wilden doen voor de kerk. De respons hierop was boven verwachting goed; het overzicht van de vrijwilligers voor de diverse grote en kleine taken wordt doorgenomen. Dit overzicht zal bij de volgende kerkenraadsvergadering besproken worden om te verifiëren dat allen benaderd zijn.

Esther sluit de avond met een tekst “Ga maar gerust want ik zal met je meegaan” uit het veertig dagen boekje “Uit liefde voor jou”

Roel Smit
scriba

Besluiten is vrijheid, besluiteloosheid een marteling

UIT DE KERKENRAAD december 2022
Beste allemaal,

Sinds de vorige Alleen Samen heeft de kerkenraad twee keer vergaderd (op 27
oktober en op 15 november), laatstgenoemde tevens de laatste vergadering van
dit jaar. De volgende onderwerpen zijn hierbij de revue gepasseerd:

Al lange tijd wordt het geluid van de diensten geregistreerd voor
kerkdienst gemist. “Sinds corona” ook het beeld voor uitzending via Facebook. Dit wordt
uitgevoerd door René met zijn apparatuur; de wens van de vergadering is
echter om deze apparatuur als kerk in eigendom te hebben, zodat meerdere
mensen hier vertrouwd mee kunnen raken en de gang van zaken minder
afhankelijk wordt van één persoon (René). De aanschaf van de apparatuur
(statief, iPad, etc) zal ongeveer €500,= bedragen. Inmiddels is overlegd,
dat hiervoor het verjaardagsfonds aangesproken zal worden, wat opnieuw het
nut en de veelzijdigheid van dit fonds duidelijk maakt.
Eventueel kan de beeldregistratie ook los van Facebook plaatsvinden met een
abonnement op “kerkdienst gemist” met beeldregistratie. Dit kost €35,= per
maand (nu zonder beeld €11,=), en eenmalige aansluitkosten van €45,=. Op
voorstel van Boukje wordt besloten om de verschillende mogelijkheden bij de
eerstvolgende gemeenteavond (in 2023) aan de gemeente voor te leggen en dan
een keuze te maken.

Namens de kerkrentmeesters licht Ulbe de begroting voor het komende jaar
toe; deze wordt aansluitend door de kerkenraad akkoord bevonden. Behalve de
verwachte stijging van de kosten voor verwarming wordt voor het komende jaar
ook een daling van de inkomsten verwacht. Tijdens de gemeenteavond volgend
jaar zal hier verder op worden ingegaan.

Bij de papieren voor kerkbalans zal een formulier worden meegestuurd waarop
gemeenteleden kunnen aangeven of ze de documenten van de kerk in de toekomst
via e-mail willen ontvangen, of ze prijs stellen op (bijv. jaarlijks) bezoek
door een ouderling/contactpersoon, en of men aan bepaalde activiteiten wil
deelnemen of deze wil ondersteunen.

Een veelbesproken onderwerp zijn de energieprijzen, en ook wij ontkomen
niet aan dit deel van de actualiteit. Ook bij een strenge winter moet een
bepaalde minimumtemperatuur gehandhaafd worden, omdat anders schade aan het
orgel kan ontstaan. Besloten wordt de kerk tijdens de dienst tot maximaal 17
graden te verwarmen; Ulbe zal dit regelen.
Kouder dan normaal dus, maar het is goed uit te leggen en als het weer
frisser wordt, zijn de kerkgangers daar ook op gekleed.

De diaconie komt uiteraard ook aan bod; Boukje doet verslag van de
vergadering met de HG diaconie waarbij onder andere is gesproken over de
paasgroetenactie en het ouderenuitje. Beide zijn goed verlopen en worden
(dus) in 2023 herhaald. Verder is gesproken over de mogelijkheid voor de
diaconie om bij te springen bij hulpbehoevenden.
Hein licht de begroting van de diaconie voor het komende jaar toe; deze
wordt door de vergadering goedgekeurd.

Een vast jaarlijks punt op de agenda is de evaluatie van het preekrooster.
De ervaringen van dit jaar geven geen aanleiding om wijzigingen aan te
brengen in de ingeroosterde predikanten; de verscheidenheid in vorm en toon
wordt als prettig ervaren.

Ook de startzondag is geëvalueerd. Daar is veel werk aan gedaan met een
geslaagde dienst als resultaat. Helaas waren er weinig leden van onze
gemeente aanwezig. Hieke oppert naar aanleiding van een gesprek met Angela
Meijerink (RK) het idee om de startzondag met de drie kerken samen te
organiseren. De vergadering is hier positief over; inmiddels is dit met de
andere beide kerken afgesproken.

De groothuisbezoeken over herkenning van (verborgen) armoede en wat je
daaraan kunt doen zijn erg goed verlopen. Zowel organisatie als deelnemers
zijn positief over het verloop. Veel openheid over de besproken onderwerpen,
wat bevorderd werd door het hierbij gebruikte spel “Taboedoorbrekers”.
René dankt de organisatie voor hun inzet.

Uitgebreid is stilgestaan bij de extra gemeenteavond op 22 november over de
(in)zegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht. Inmiddels
heeft deze plaatsgevonden; 25 gemeenteleden hadden de weg naar ’t Achterhuus
gevonden. Ds. Klaas van der Kamp (onze Classispredikant), ging in een
presentatie met als titel “Hoeveel zegen kun je geven” aan de hand van onder
meer Bijbelteksten in op de wijze waarop in het verleden omgegaan werd met
homoseksualiteit, en de ontwikkelingen in de kerk op dit gebied. Hierbij is
benadrukt dat de gesprekken vaak gaan over de extremen (zeer progressief of
juist streng behoudend), terwijl het “brede midden” niet ter sprake komt.
Uit de betrokken en positieve gesprekken kwamen voldoende inzichten naar
voren voor de kerkenraad om tijdens de eerstvolgende kerkenraadsvergadering
op 11 januari de vervolgstappen te bepalen.

We hebben vernomen dat ds. Renkema uit Kampen een herseninfarct gehad
heeft. Namens onze gemeente is aan hem een kaart met de wens voor
voorspoedig herstel gestuurd.

Roel meldt dat hij van Klaas Pompstra als drukker van het Alleen Samen een
voorstel heeft ontvangen om tegen een (gereduceerde) meerprijs van €14,= per
uitgave het hele boekje in kleur te drukken. De vergadering gaat hiermee
akkoord, zodat ons blad hiermee nog beter uit de verf komt. Het gaat om de
inhoud, maar ook hier wil het oog tenslotte ook wat.

Esther doet verslag van haar lezing over engelen in de Bijbel voor een
belangstellend publiek, en van de bijeenkomst over het afscheid van het
leven vanuit kerkelijk perspectief.
Een nuttige avond met veel herkenning van de besproken ervaringen.

Uiteraard is gesproken over de aankomende kerstdagen.
Hieraan wordt door velen een verscheidenheid aan bijdragen geleverd; niet
alleen in de vorm van het samenstellen van een mooie dienst met actuele
inzichten bij de bekende teksten, maar ook orgelspel, koorzang, kerstboom,
en glühwein. Inmiddels is dit alles geregeld en hopen we u te treffen!

Waar we kijken, gaan we heen.
Wat we aandacht geven, groeit
Wat we geloven, is wat we worden.

Roel Smit
Scriba

UIT DE KERKENRAAD oktober 2022
Deze keer een kortere tekst uit de kerkenraad dan u gewend bent. In de vorige Alleen Samen vond u de samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 7 september, en vóór de volgende plaatsvindt wilde ik deze kopij inleveren. Het staat er wat ingewikkeld, maar u begrijpt het wel.
Vooruitlopend op de komende vergadering een deel van de onderwerpen die dan aan de orde zullen komen, dan hebt u in ieder geval een beeld waar we het zoal over gaan hebben:

 • De kerkdiensten in de winter en de verwarmingskosten
 • Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
 • Evaluatie van de groothuisbezoeken en de startzondag
 • Organisatie van de Actie Kerkbalans
 • De herdenking van overleden gemeenteleden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
 • Het kerstrondje op 17 december

Aan het kerstrondje gaat onze kerk weer deelnemen. De coördinatie van de activiteiten is in handen van de Buiten Zondagse Activiteiten (BZA)-commissie, in de persoon van Marjan Kingma. Vele handen maken licht werk; als u hieraan een bijdrage wilt leveren in de vorm van een activiteit, algemene hand- en spandiensten of iets anders, dan kunt u via mail (marjan-b@live.nl) of telefonisch (06-28463709) contact opnemen met Marjan.
Denk er niet te lang over na, want twijfel is de natuurlijke moordenaar van mogelijkheden.

De complete samenvatting van de vergadering vindt u uiteraard in de volgende editie.

Roel Smit
scriba


UIT DE KERKENRAAD 7 september 2022
De zomer loopt ten einde en op woensdag 7 september heeft ook de eerste kerkenraadsvergadering in de “herfstperiode” weer plaatsgevonden.

Boukje opent de vergadering met een tekst uit het boek “Ongelooflijke Bijbelverhalen” over de Openbaringen van Johannes, waarin die een visioen beschrijft over een stralende figuur die hem opdraagt zeven brieven te schrijven voor de zeven gemeenten.

Na het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering (14 juni) worden de openstaande actiepunten behandeld:
• René en Neeke zullen het Bijbellezen in de  Landerijen op zich nemen.
• De kerkopenstelling op de woensdagmiddag is per 31 augustus beëindigd; begin 2023 zullen we overleggen of de kerk dan weer in de zomermaanden op woensdagmiddag opengesteld zal worden.
• Esther zal in overleg met Aukje en Hein een datum plannen voor de tweede bijeenkomst over het afscheid van het leven.
• Eerder is het gesproken over het organiseren van een overleg met de gemeente over de (in)zegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht. René heeft hierover contact gehad met de classispredikant (ds. Klaas van der Kamp), die verschillende mogelijkheden heeft geschetst hoe dit vorm kan krijgen. Besloten wordt dat René ds. van der Kamp uit zal nodigen voor verder overleg op 10 november.
• Aan het begin van ieder jaar worden samen met de Hervormde Gemeente, de RK-kerk en de Vrije Zendingsgemeente bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de week van het gebed. Met het vertrek van Herman Brouwer wordt voor onze kerk een nieuwe vertegenwoordiger voor de organisatie ervan gezocht. Besloten wordt via de Alleen Samen en het zondagsnieuws een oproep te plaatsen voor iemand die dit wil oppakken.
• Geconstateerd wordt dat we helaas geen kandidaat hebben kunnen vinden voor de functie van wijkouderling voor wijk 3. Hoewel dringende zaken in deze wijk door andere kerkenraadsleden worden opgepakt, zal dit helaas onvermijdelijk gevolgen hebben voor de bezoek- en contact “intensiteit”.
• Tenslotte zijn de registratie van de diensten via Facebook en Kerkdienst gemist, en de kosten hiervan besproken: Roel zal contact opnemen met de HG over hun werkwijze via Youtube, in het bijzonder de geluidskwaliteit. René zal nadere informatie verzamelen over het gebruik van de Larix-app en de (meer) kosten van een abonnement op “kerkdienst gemist” met beeldregistratie.

U kent inmiddels het vaste vergader-element  “Mededelingen Esther”. Deze keer doet ze verslag van een mooie zomer met voldoende tijd voor het schrijven van kopij, voorbereiding van diensten, en reflectie. Tevens is Esther geïnterviewd door Trouw over de positie van kerkelijk werkers ten opzichte van predikanten. Hierop heeft ze (ook van predikanten) louter positieve reacties ontvangen. Tenslotte beschrijft ze twee boeken die ze gelezen heeft: “De liefdestalen van God” en “Handboek voor de ouderling of bezoekmedewerker”.
Een welkom en gewaardeerd intermezzo tijdens de vergadering is de traktatie van Esther in verband met haar verjaardag (kwarktaart met aardbeien).

Boukje doet verslag van de vergadering van de (HG en PGO) diaconieën. Hierbij is onder andere besproken dat in verband met het ontbreken van vrijwilligers de koffieochtenden in de Landerijen zijn stopgezet. Ulbe geeft aan dat het ontbreken van vrijwilligers mogelijk te maken heeft met het feit dat van hen ook verwacht werd dat ze de opening en sluiting van de bijeenkomst deden, wat voor velen een drempel is.
De door de diaconie ondersteunde doelen en onze steun eraan zijn besproken; in het bijzonder de actie vakantietas is zeer positief verlopen, waarbij door diverse bedrijven royaal goederen gedoneerd zijn. De ontvangers waren er erg blij mee; zeker voor herhaling vatbaar.

Ook het ouderen-uitje naar de proefkolonie in Frederiksoord was bijzonder geslaagd met 23 deelnemers van beide deelnemende kerken (HG en PGO).

Bij de bespreking van het onderwerp “kerkrentmeesters” vraagt Hieke of het in verband met de sterk gestegen gasprijzen een optie is om in de winterperiode de diensten in ’t Achterhuus te houden in plaats van in de grote en slecht geïsoleerde kerkzaal. 
Dit is een mogelijkheid, maar er zou ook voor gekozen kunnen worden om de thermostaat in de kerk tijdens de dienst lager dan gewoonlijk te zetten en de kerkgangers te vragen zich hierop te kleden. 
Dit punt zal tijdens de volgende vergadering besproken worden.

Hieke meldt dat de organisatie van de gezamenlijke startdienst op 25 september is afgerond. Tevens geeft ze aan dat de dienstdoend ouderlingen de dienst deze als “normale” kerkgangers mee kunnen vieren en geen verdere taken hebben.
 Ook deelt ze mede dat er ook dit jaar weer een adventsproject komt.

Onze kerk heeft een eigen telefoonnummer, dat echter zelden of nooit wordt gebruikt. Overwogen wordt om dit op te zeggen om hiermee kosten te besparen. Na overleg over de voors en tegens hiervan wordt besloten dat Ulbe de mogelijkheden en kosten van een mobiele telefoon met een SIM-only abonnement zal onderzoeken.

Een weinig genoemde, maar zeer belangrijke groep zijn de contactpersonen. Het overzicht hiervan is echter enigszins “gedateerd”, mede door de wisseling van ouderlingen per wijk, verhuizingen et cetera. 
Hieke zal de lijst met bezoekmedewerkers per wijk/ouderling actualiseren en rondsturen. Hierna zal een bijeenkomst van contactpersonen en ouderlingen gepland worden om de lijst te bespreken en praktische afspraken te maken.

Op 12 en 13 oktober zullen de groothuisbezoeken plaatsvinden; Boukje licht het onderwerp ervan toe. Esther zal bij beide bijeenkomsten aanwezig zijn, de opening en sluiting op zich nemen, en een toelichtende tekst opstellen voor de Alleen Samen.

Het door Esther en Roel opgestelde concept van een folder van onze kerk wordt besproken en met enkele opmerkingen akkoord bevonden. 
Afgesproken wordt dat Roel 500 stuks zal laten drukken.

Bij de rondvraag vraagt Boukje of er een actuele preek in de kast staat, voor als de voorganger verhinderd is. Roel geeft aan dat die in de kast in ’t Achterhuus aanwezig is. Ook de procedure bij calamiteiten (bijv. als een gemeentelid of voorganger onwel wordt) is beschreven. Hij zal deze via de mail rondsturen, zodat iedereen die kan doornemen en er bekend mee is. 
Dit “preeklezen” is de afgelopen jaren niet meer voorgekomen; dat dit echter snel kan veranderen, bleek twee dagen na de kerkenraadsvergadering (11 september) toen ds. Vissinga verhinderd was en Hieke als ouderling van dienst – op uitstekende wijze – diens taken als voorganger heeft waargenomen.

Esther vraagt of onze kerk ook deelneemt aan het kerstrondje dit jaar. Het blijkt dat het nog onzeker is dat dit doorgaat; besloten wordt dit punt voor de volgende vergadering te agenderen.
René stelt voor om een bijeenkomst te beleggen waarin we kunnen spreken over de toekomst van onze kerk, nu het ledental langzaam maar gestaag daalt en de gemiddelde leeftijd hoog is. De resultaten van deze bijeenkomst kunnen we eventueel met de gemeente bespreken op de gemeenteavond.
Boukje sluit de avond af met het avondgebed uit een boekje met gebeden uit de Hezenberg.

Roel Smit, scriba

Onze gebreken ergeren ons het meest in anderen

UIT DE KERKENRAAD 14 juni 2022
Beste allen,
Op dinsdag 14 juni heeft de kerkenraad voor de laatste keer voor de
zomervakantie vergaderd. Voor wat betreft de kerkenraadsvergaderingen duurt
dit zomerreces tot 7 september.

Na de opening door Aukje met het lezen van lied 992 “Wat vraagt de Heer nog
meer van ons” en een uitleg over deze tekst, geeft de nieuwe voorzitter
(René) het woord aan Roel, want naast de formaliteiten van afscheid en
intrede tijdens de gemeentezondag wordt ook in deze vergadering een kort
woord gericht aan de vertrekkende ambtsdragers, en worden Lammy, Anne
Aaldert en René welkom geheten in ons gezelschap. Een beetje bijzondere
vergadering dus, de gaande en komende leden zijn één keer samen aanwezig.
Mooi gezicht, het leek wel een volledig bezette kerkenraad.
De intredende leden wordt inspiratie, kracht en wijsheid in hun werk
gewenst. Dat werk is nooit volmaakt maar dat was het in de bijbel vaak ook niet, en
wie de genadeloze meetlat van perfectie hanteert wordt wel moe maar komt
geen stap verder.

De notulen van de vergadering van 12 mei worden vastgesteld. Eén van de
daarin vermelde onderwerpen betreft de verkoop van grond van de kerk. Dat
klinkt spectaculairder dan het is; u bent allen trouwe kerkgangers, dus het
is u niet ontgaan dat er rechts naast de kerk (voormalige woning fam. Muis)
flink ge- en verbouwd wordt. De nieuwe bewoners (Peter en Anita Bakker),
hebben een kleine 4 vierkante meter van ons gekocht om een schuur uit te
breiden. Op woensdag 29 juni is de overdracht afgerond bij de notaris, want
daarvoor maakt het niet uit of je 4 vierkante meter of 4 bunder verkoopt. We
wensen de familie Bakker veel geluk met het verworven eigendom en volgen de
vorderingen met gepaste belangstelling.

Het geagendeerde punt “wijkindeling” wordt bewaard voor de volgende
vergadering, omdat er nog twee kandidaten gevraagd moeten worden voor de
functie van wijkouderling. Wel geeft Anne Aaldert aan wijk 2 onder zijn
hoede te willen nemen; dit zijn de adressen die de afgelopen tijd door Weim
Rustige zijn waargenomen.

Esther doet verslag van de bijeenkomst op 31 mei over afscheid van het
leven met een bijdrage van dhr. Richard Krist (uitvaartleider). Deze was
zeer geslaagd en leidde tot goede gesprekken, ondanks dat er maar 4
belangstellenden aanwezig waren. Een datum voor de tweede bijeenkomst wordt
nog gepland. Deze bijeenkomsten sluiten goed aan op haar scriptie over het
paasmysterie, waarin rouwverwerking centraal staat.
De gebedsavonden voor vrede in Oekraïne zullen in juli en augustus niet
plaatsvinden; in september wordt weer gestart in de RK kerk.
Het is nog niet duidelijk of de meditatieavonden doorgaan, omdat het aantal
deelnemers vaak beperkt is. Mogelijk zal gewerkt worden met een systeem
waarbij belangstellenden zich vooraf moeten opgeven, zodat op basis daarvan
besloten kan worden om dit wel of niet te organiseren.
De oecumenische dienst in de RK kerk is erg goed verlopen, waarbij Esther
in het bijzonder de goede samenwerking met de oecumenische werkgroep
benoemt.
Tenslotte stelt Esther voor om een folder van onze kerk samen te stellen,
welke aan bezoekers (bijvoorbeeld tijdens de kerkopenstelling op
woensdagmiddag) kan worden uitgereikt. Hiermee wordt ingestemd; Esther en
Roel zullen ermee aan de slag gaan.

Namens de diaconie meldt Hein dat niet duidelijk is wanneer onze kerk een
vertegenwoordiger moet leveren voor het heilig avondmaal in de Landerijen.
Vooral 6 september lijkt een knelpunt. Na enig zoekwerk blijkt dat Roel die
dag ingeroosterd is.
Ulbe geeft aan dat we van alle gastpredikanten een burgerservicenummer
moeten doorgeven. Niemand weet waar dit goed voor is, maar het is blijkbaar
niet anders. Ulbe zal e.e.a. in gang zetten.
Een ander administratief punt betreft twee berichten van het Classicale
College voor Behandeling van Beheerszaken Overijssel-Flevoland (ja, ja) over
de jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie, de wijze waarop deze te
vinden zijn op onze website, en het verslag bij de jaarrekening 2021. Ulbe
geeft aan dat Koos één en ander heeft opgelost en dat de noodzakelijke
wijzigingen aan de website aan Peter Visser zijn doorgegeven.

Hieke geeft aan dat het kopieerapparaat niet/nauwelijks meer werkt. René
adviseert om er bij Kerkvoorde en Hollander naar te laten kijken. Ulbe zal
ook hiermee aan de slag gaan.
Vervolgens wordt het verloop van de Paascyclus en de gemeentezondag
besproken. Beide zijn als positief en geslaagd ervaren. Bij de paascyclus
wordt in het bijzonder de opbouw gedurende de week worden genoemd, en bij de
gemeentezondag het weer, de locatie, de sfeer en de prima organisatie. Ook
de wijze waarop de openlucht-kerkzaal was ingericht droeg bij aan een
geslaagd samenzijn.

Op 10 november is een informatieavond gepland over de (in)zegening van
verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht. Hoe het overleg hierover
binnen onze gemeente vorm moet krijgen is echter nog niet duidelijk.
Centraal punt is wie de meest aangewezen persoon is om dit proces te
begeleiden. Besloten wordt dat René contact met onze classispredikant (ds.
Klaas van der Kamp) zal opnemen over diens ervaringen en adviezen.

Het volgende punt betreft de voortgang van de werving van contactpersonen
en ambtsdragers; Roel zal een bijgewerkt overzicht met de actuele stand van
zaken opstellen en doorsturen.
Hieke heeft een overzicht van de contactpersonen per wijk en zal dit
verspreiden ter bespreking op de volgende vergadering.
Een onderwerp dat “sinds corona” actueel is, is de registratie van
kerkdiensten via Facebook en Kerkdienst gemist.
René stelt de vraag wat we in de toekomst op dit gebied nog wel- en niet
willen (blijven) doen. Esther geeft aan dat er steeds plm. 40 kijkers zijn
naar de Facebook-registraties (later in de week oplopend naar ruwweg 100),
het voorziet hiermee duidelijk in een behoefte.
Ook via kerkdienst gemist kunnen beelden worden geregistreerd; de kosten
hiervoor zijn echter niet duidelijk. René zal dit uitzoeken en tevens kijken
wat de kosten zijn van een iPad en statief, zodat de kerk deze in eigendom
heeft. De kerkenraadsleden kunnen dan getraind worden in het gebruik ervan,
zodat de beeldregistratie niet afhankelijk is van de apparatuur en
aanwezigheid van de fam. de Boer.
Ook in de kerk zijn er procedures die periodiek bijgewerkt moeten worden
zodat ze aansluiten op de actualiteit. Zo zijn de kosterinstructie en het
beleidsplan bijgewerkt; laatstgenoemde vindt u op onze website
(www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl
<http://www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl>  onder het kopje “ANBI”. Ook
moet een zogenaamd “Gebruiksplan” opgesteld worden met daarin de
(aanvullende) maatregelen voor het geval er beperkingen zijn in verband met
corona. Het bijwerken van het bestaande gebruiksplan kost nog enige tijd;
Roel pakt dit op en stuurt het plan tzt rond aan de kerkenraadsleden ter
goedkeuring. U wordt geïnformeerd als dit afgerond is en het op de website
staat, en hoe u een papieren exemplaar kunt aanvragen.

Aan het eind van iedere vergadering rest de rondvraag.
Esther stelt voor dat de ouderling van dienst de afkondigingen begint met
“goedemorgen gemeente”. De verwachting is dat de aanwezigen dit na enkele
diensten ook beantwoorden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Aukje besluit de avond met de tekst “Heer geef ons moed om de nacht in te
gaan”.

De top is het excuus voor de beklimming

UIT DE KERKENRAAD 24 februari 2022
Beste allemaal,

Hieronder het besprokene van de kerkenraadsvergadering van donderdag 24 februari. Op het moment dat u dit leest heeft de volgende vergadering van 6 april ook al plaatsgevonden, maar dat is te laat voor de kopij van dit nummer en hoewel ik de agenda heb, is het lastig voorspellen hoe de vergadering zal verlopen.

Esther opent de avond met een verhaal uit het boek “De jongen, de mol, de vos en het paard”, met op iedere bladzijde een tekening waarin deze figuren nadenken over onderwerpen als angst, liefde en “goed genoeg zijn”. Ieder van de kerkenraadsleden krijgt een kopie van een blad en wordt gevraagd om hier een toepasselijke tekst bij te schrijven voor degene die 2 plekken verderop zit.  Een geslaagde oefening met verrassende uitkomsten.

De actiepunten van de vorige vergadering zijn afgehandeld met uitzondering van onderstaande:

 • Het organiseren van twee bijeenkomsten over afscheid van het leven in samenwerking met een uitvaartverzorger. Esther heeft contact met dhr. Richard Krist van het Afscheidshuys. Deze wil graag zijn medewerking verlenen. Besloten wordt dit op 10 mei en 31 mei te organiseren, bij voorkeur ’s morgens. Dit zal worden aangekondigd op het zondagsnieuws, in de Alleen Samen en in de uitnodiging voor de gemeenteavond.
 • Het houden van een lezing over engelen in de bijbel door Esther. Besloten wordt dat deze op 30 september zal plaatsvinden.
 • De groothuisbezoeken worden op 12 (’s middags) en 13 (’s avonds) oktober gepland, met een voorbereidende bespreking op de kerkenraadsvergadering ervoor (7 september).
 • De gemeentezondag zal op 5 juni aanstaande (weer) bij Alo en Vrouk gehouden zal worden. Dat gaat al twee jaar prima, dus waarom veranderen.

Met betrekking tot het samenvoegen van de rekeningen van ZWO en diaconie om kosten te besparen meldt Ulbe dat uit onderzoek is gebleken dat dit is toegestaan, mits de boekhouding duidelijk gescheiden is. De diaconie zal dit uitvoeren.

Herman heeft de ingekomenen die niet reageren op een contactverzoek doorgenomen met René. Naar aanleiding hiervan is een aantal mensen uitgeschreven, wat (mede) oorzaak is van het teruglopen van het aantal leden.

Voor het tweejaarlijkse gesprek met de redactie van de Alleen Samen zijn Coby de Boer en Marla Krajenbrink aanwezig. Ze geven aan dat het geen probleem is om het blad vol te krijgen. Zo bleek het recent niet mogelijk om een door Hieke aangeleverd artikel met foto’s uit de oude doos te plaatsen omdat het blad al vol was.
Er wordt aandacht gevraagd voor het evenwicht tussen tekst en afbeeldingen, om de “leesbaarheid” te bevorderen. Enkele ideeën worden besproken, zoals toevoeging van een kleine puzzel of een rubriek “ik geef de pen door aan….”.
Tevens wordt door de redactie genoemd dat ze er trots op zijn dat de visitatoren enige jaren geleden Alleen Samen als voorbeeld hebben meegenomen voor hoe een kerkblad eruit moet zien. Wel is het lastig om het ledenbestand en daarmee de verzendadressen actueel te houden. Marla oppert het idee om nieuw-ingekomenen aan te laten geven of men de Alleen Samen op papier, digitaal, of niet wil ontvangen. Tevens kan bij de volgende “ronde” van actie Kerkbalans deze vraag gesteld worden, zodat een ieder Alleen Samen in de gewenste vorm ontvangt. Of niet, uiteraard.
Ook de bezorging verloopt goed met dank aan alle vrijwilligers die dit uitvoeren.
Herman bedankt Coby en Marla namens allen voor hun goede werk, dat breed gewaardeerd wordt.
Hierbij geeft Ulbe aan dat ook Klaas Pompstra een bedankje verdient voor het regelen van het drukwerk.

Eerder is besproken dat het door veel gemeenteleden gewaardeerd wordt als Esther voorgaat tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Omdat dit ook geldt voor “haar” andere gemeente (Scherpenzeel/Munnekeburen) wordt na enig overleg voorgesteld dat ze dit jaar om 09.00 voorgaat in Scherpenzeel/Munnekeburen en om 11.15 bij ons.

In onze kerk is nog geen Nieuwe Bijbelvertaling 2021 aanwezig; Herman zal overleggen met Weim Rustige over de aanschaf van 2 van deze bijbels uit het verjaardagsfonds.

Boukje geeft namens de diaconie aan dat de paasgroetenactie voor gedetineerden nog niet goed loopt. Over de mogelijke oorzaken hiervan wordt enige tijd doorgepraat. Besloten wordt om bij het koffiedrinken na de dienst op 27 februari een aantal kaarten klaargelegd zal worden voor degenen die daar nog niet aan toe zijn gekomen.

Ulbe meldt namens de kerkrentmeesters dat hij contact heeft gehad over een onderhoudscontract voor de twee CV-ketels en dat de fa. Breman een offerte van €255,= per jaar heeft afgegeven. Hiermee gaat de kerkenraad akkoord. Ulbe zal nog met Breman overleggen over de verwarming in ’t Achterhuus. Deze komt onvoldoende op temperatuur en staat waarschijnlijk te laag.

Bij het bespreken van de wijken vraagt Hieke om aandacht voor het feit dat de luisteraars van “Kerkdienst Gemist” niet kunnen zien wat de ouderling van dienst doet en dat die dus in voorkomend geval moet “vertellen wat zij/hij doet”.
Aansluitend toont ze het materiaal voor het kindernevendienstproject “Ben je klaar voor het feest”.

Een belangrijk onderwerp is de werving van ambtsdragers. Zonder ambtsdragers immers geen kerkenraad en zonder kerkenraad geen kerk.
Het overzicht van kandidaten wordt besproken. Roel zal hierop vermelden wie waarvoor door wie benaderd gaat worden. Na ieder gesprek wordt dit op de kerkenraads-app gemeld, om te voorkomen dat meerdere personen toezeggen voor dezelfde functie met alle verwikkelingen van dien.

Een even belangrijk onderwerp is de gemeenteavond; om papier en tijd te besparen zullen de uitnodigingen en financiële bijlagen digitaal verstuurd worden naar de gemeenteleden waar een mailadres van bekend is. De overigen zullen de stukken als gebruikelijk op papier ontvangen. Zoals elders te lezen in deze AS, zal volgend jaar een keuzemogelijkheid geboden worden voor digitaal of papier.

Na overleg over de voors en tegens wordt besloten om de kerk dit jaar niet open te stellen tijdens de St. Lambertusmarkt.

Bij de rondvraag informeert Boukje naar het uitje van de kerkenraad. Alo is bezig is om dit in de tweede helft van april te organiseren (inmiddels is de datum bepaald op 23 april). Het reisdoel blijft de eerder besproken zandsculpturen in Elburg.

Esther sluit de vergadering af met een gedicht uit het boek “God tussen de regels” over God die in de tuin liep en een duif vond die niet wilde vliegen maar wegkroop, omdat hij bang was in de lucht. Pas na bevrijd te zijn uit een benarde situatie wilde hij zijn rol als symbool van vrede en hoop gaan vervullen.

Roel Smit
Scriba

Ondankbaarheid is het graf der goedheid

UIT DE KERKENRAAD 12 januari 2022
Beste allen,

Als u dit begin maart leest is het nieuwe jaar al weer een stuk minder nieuw, maar hierbij toch het besprokene van de eerste kerkenraadsvergadering van 2022, op 12 januari. Vanwege de beperkingen op dat moment moest dat weer via de computer, wat echter een bruikbaarder surrogaat bleek dan gedacht.

Zoals eerder aangegeven, zijn de kerkenraadsleden om beurten verantwoordelijk voor de opening en sluiting. Deze keer ben ik aan de beurt en heb gekozen voor Spreuken 14 vers 1 t/m 10 met als thema (vrouwe) Wijsheid en het belang ervan in verleden en heden.

Aansluitend wordt een aantal standaard punten behandeld.

Deze vaste gasten zijn niet opvallend, maar wel nodig voor een goed verloop van de vergadering. Het betreft de presentielijst (wie is er, wie niet, en moeten er eventueel zaken worden doorgegeven aan de afwezigen), de mogelijkheid voor een persoonlijke mededeling, ingekomen en uitgaande stukken, het vaststellen van de agenda (is alles duidelijk en moeten nog onderwerpen worden toegevoegd), het opgeven van eventuele punten voor de rondvraag, en het bespreken van de notulen van de vorige vergadering.

Bij de ingekomen stukken wordt melding gemaakt van een van de gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen ontvangen bedankje voor de aan hen geschonken bijbel.

Van de centrale organisatie van de PKN is een aantal opmerkingen ontvangen naar aanleiding van de begrotingen 2022 van diaconie en kerkrentmeesters. Deze zijn door Ulbe aan Koos Winters doorgegeven, die deze verder zal afhandelen.

Door Herman wordt opgemerkt dat ons vorig jaar overleden gemeentelid Wiebe Boelsma de kerk een legaat van €2500,= en ZWO één van €1500,= heeft nagelaten.
We zijn hier bijzonder dankbaar voor en Herman heeft de naasten van Wiebe namens onze gemeente een bedankje gestuurd.

Tevens zal Herman een aanzet geven voor het bijwerken van het beleidsplan van onze gemeente. Hiervoor worden geen grote wijzigingen voorzien, maar iedere vier jaar moet het aangepast worden aan de actualiteit.

Esther meldt dat op de kerkopenstelling op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 7 bezoekers langs zijn geweest. De openstelling werd zeer gewaardeerd en leidde tot een aantal goede gesprekken. Hierbij kwam tevens naar voren dat het op prijs gesteld wordt als Esther zelf in de diensten op deze bijzondere dag voorgaat. Ze is voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2022 al ingeroosterd voor Scherpenzeel/Munnekeburen, maar stelt voor om dit op te lossen door die dag op verschillende tijden in beide kerken voor te gaan. Dit lijkt iedereen een goed idee en Esther zal dit verder uitwerken.
Tevens heeft ze een tweetal webinars bijgewoond: één over Lucas 2 in de nieuwe Bijbelvertaling en een andere over de veertigdagentijd.
Afsluitend meldt Esther dat de lectoren zijn benaderd over hun beschikbaarheid voor lezingen het komende jaar; het lijkt erop dat iedereen weer meedoet.

Namens de diaconie stelt Boukje voor om over te gaan op één rekeningnummer voor zowel ZWO en diaconie. De vergadering staat hier positief tegenover in verband met de te realiseren besparing (€145,= per jaar), maar Ulbe merkt op dat het wel moet passen in de hiervoor geldende regelgeving. Hij zal dit bespreken met Koos en doorgeven aan Boukje.
Boukje vraagt naar de reacties op de kerstattenties: door de betrokken aanwezigen wordt aangegeven dat deze zeer positief waren.
Aansluitend stelt Boukje voor om een “kerkenraads-app” op te zetten, zodat korte berichten snel doorgegeven kunnen worden. De vergadering gaat hiermee akkoord, Esther zal dit opzetten.
Tenslotte vraagt Boukje of de aanwezigen in voorkomend geval bij het Heilig Avondmaal als diaken beschikbaar willen zijn. Ook hierop wordt positief geantwoord.

Ulbe meldt namens de kerkrentmeesters dat de aanpassingen aan de verwarming zijn afgerond en dat deze nu goed werkt. Wel moet nog een definitieve plek voor de thermostaat gezocht worden.
De brieven voor kerkbalans zijn geprint, maar het is gebleken dat er ook brieven bij zijn voor mensen die geen lid van onze kerk (meer) zijn. Hieke heeft zelfs een brief voor een haar onbekende persoon. Herman beschrijft de procedure voor inkomende leden en de -mede door de vacatures voor de functie van wijkouderling- ontstane problemen.

De aandachtspunten in de wijken worden besproken. Er is nog een aantal openstaande wijzigingen in de ledenadministratie, ook doordat nieuw ingekomenen niet altijd reageren op een verzoek om contact op te nemen. Herman zal hiervan een overzicht maken, en deze samen met de hierboven vermelde onduidelijkheden met de betreffende (waarnemend) wijkouderlingen bespreken.

Hieke heeft een vraag gekregen van een nieuw ingekomene over de reden van het niet samengegaan zijn van onze kerk en de hervormde gemeente. Ze vindt het belangrijk dat hier een eenduidige uitleg over gegeven wordt. Herman beschrijft dat het traject van een hechter wordende samenwerking ertoe heeft geleid dat beide kerkenraden positief stonden tegenover een (vorm van) samengaan, maar dat de HG gemeenteleden zich hier tijdens een gemeenteavond tegen hebben uitgesproken.
Hieke geeft aan dat er vanuit het jeugdwerk een project opgezet zal worden met als thema de zeven werken van barmhartigheid.

Esther vraagt naar de mogelijkheden voor het organiseren van een groothuisbezoek op 16 en 17 februari. Dit is allemaal nog onzeker in het licht van de corona-maatregelen; afgesproken wordt dat Herman een concept-uitnodiging zal opstellen en rondsturen aan de kerkenraadsleden. Inmiddels weet u dat dit helaas niet door heeft kunnen gaan.

Jaarlijks wordt de werkgroep eredienst uitgenodigd om aan te schuiven bij de vergadering, en voor dit punt sluit Yme van der Valk aan. Samen met Esther bereidt hij de kerstnachtdienst en de diensten in de paascyclus voor. Dit verloopt naar tevredenheid van zowel de gemeente als de werkgroep, wel zouden iets meer kerkgangers welkom zijn. Aukje geeft aan dat ze graag zou willen dat de cantorij weer een bijdrage kan leveren. Dat zijn allen volledig met haar eens, maar voorlopig zit dat er vanwege corona niet in.
Nadat Herman de werkgroep heeft bedankt voor haar inzet en goede diensten, verlaat Yme de vergadering weer.

Jaarlijks worden ook het functioneren van de kerkenraad en de onderlinge samenwerking besproken.
Deze samenwerking wordt door alle aanwezigen als plezierig omschreven, met korte lijnen en voldoende ruimte voor eenieders mening. De kleine kring is echter op termijn ook een gevaar voor het voortbestaan van onze gemeente, er zijn steeds minder schouders die het werk dragen. Ook financieel ziet de toekomst er op lange termijn niet zonnig uit door het teruglopende aantal leden. In dat licht is eenieder benieuwd naar de toezeggingen voor kerkbalans dit jaar. Inmiddels weet u dat dit zowel voor kerk als ZWO weer een prima “score” was, ook langs deze weg nogmaals dank!

Aansluitend worden de huidige en verwachte vacatures binnen en buiten de kerkenraad doorgenomen. Paul Kempers wil over enkele maanden stoppen met kerkdienst Gemist, Imke Weemstra idem voor zijn taak als preekvoorziener, Herman wil na de zomervakantie zijn voorzitterschap beëindigen en er zijn al vacatures voor wijkouderlingen en een diaken. Na overleg wordt besloten dat allen nadenken over mogelijke kandidaten en deze doorgeven aan Roel. Die zal het totaaloverzicht rondmailen, waarna de kandidaten tijdens de volgende vergadering besproken en aansluitend benaderd zullen worden. Uiteraard staat het u geheel vrij om zelf het initiatief te nemen als u belangstelling hebt voor één van deze taken of er informatie over wilt hebben!

Ook is er behoefte aan aanvulling van de groep kosters. Ulbe geeft aan dat hij dit in overleg met Koos Winters op zal pakken.

Het door de kerkrentmeesters opgestelde voorstel voor verrekening van de extra “buitencontractuele” uren voor Esther wordt besproken. Na enige uitleg gaat de vergadering akkoord met het voorstel.

Al enige tijd staat op de agenda het organiseren van een overleg met de gemeente over de (in) zegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht.
In verband met de “corona-beperkingen” is er op dit punt echter nog geen voortgang. Herman geeft aan dat René en Neeke de Boer – die dit vorm zullen geven – wel al de nodige informatie hebben verzameld. Besloten wordt het punt door te schuiven tot de huidige beperkingen later dit jaar zijn opgeheven.

Herman maakt een concept-uitnodiging voor de gemeenteavond. Tevens zal hij Albert Weemstra vragen of hij die datum (22 maart) beschikbaar is om het eerder met hem afgesproken thema (eten in de Bijbel, met de focus op de paasmaaltijd) met ons op die avond te behandelen.

Het laatste en eveneens vaste punt op de agenda is de rondvraag. Hierbij wordt besproken dat er bij gunstige ontwikkelingen op het gebied van corona mogelijk op Hemelvaartsdag weer een St. Lambertusmarkt gehouden zal worden. Door Ulbe wordt opgemerkt dat als we de kerk dan eventueel open willen stellen, we hiervan tijdig melding moeten maken bij de organisatie, omdat anders de ruimte voor de kerk wordt volgepland met kramen. Behandeling op de volgende vergadering (24 februari) is nog net op tijd.

De vergadering wordt door Roel afgesloten met het voorlezen van de verzen 1 en 2 van lied 849 “Zoek de wegen van de wijsheid”.

Roel Smit, scriba

Truth arises from disagreement between friends (waarheid vormt zich uit meningsverschil tussen vrienden)
David Hume

UIT DE KERKENRAAD 18 november 2021
2021 is op weg naar de uitgang, en ook de laatste kerkenraadsvergadering van dit jaar heeft inmiddels plaatsgevonden op 18 november. Een “gewone” kerkenraadsvergadering, zonder computerverbindingen dus, die soms een geheel eigen wil lijken te hebben.
De relatief ontspannen periode van enkele maanden geleden heeft weer plaatsgemaakt voor het nieuwe oude normaal (of het oude nieuwe normaal) van maatregelen en mondkapjes.

Herman opent de vergadering met een lezing uit Handelingen 21 over de arrestatie van Paulus die het volk toespreekt over zijn roeping door de Heer om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. Herman legt een parallel naar de kerstening van West-Europa  -waaraan op diverse plaatsen nog herinneringen te vinden zijn-, en leest vervolgens lied 422 “Laat de woorden die wij hoorden klinken in het hart”.
Aansluitend deelt hij de vergadering mede dat Els en hij gaan verhuizen naar Wolvega, waar ze een woning hebben gevonden die geheel aan hun wensen voldoet.
De vergadering wenst hen veel geluk op het nieuwe adres en succes met de verhuizing.

Uit de vorige vergadering resteren nog enkele actiepunten; deze worden als eerste behandeld. De werklast van Esther zal in het moderamen nader besproken worden

 • Na overleg wordt besloten dat Esther de eerder genoemde bijeenkomsten over afscheid van het leven zal organiseren, in samenwerking met een uitvaartverzorger.
 • In verband met de ontwikkelingen op het gebeid van corona wordt de geplande lezing over engelen in de bijbel tot nader order uitgesteld.
 • Herman heeft de andere kerken benaderd over de organisatie van de week van het gebed, alleen van de RK kerk is tot dusver een (positieve) reactie ontvangen.
 • Het overleg met de gemeente over de (in) zegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht zal voor de eerstvolgende vergadering van 2022 geagendeerd worden.

Esther doet verslag van een intervisie-bijeenkomst met enkele collega-predikanten en kerkelijk werkers, die bruikbare handvatten voor haar werkzaamheden heeft opgeleverd. Tevens is ze op een tweedaagse stilte-retraite geweest met als thema “herbronnen”. Ook is ze op schema met de afronding van haar scriptie.

Vanuit de diaconie deelt Hein mede dat de praktische zaken omtrent de kerstattenties zijn geregeld en dat ook het collecterooster voor het komende jaar “rond” is.

Namens de kerkrentmeesters beschrijft Ulbe de gang van zaken omtrent de aanpassingen aan het verwarmingssysteem om het verbruik te verlagen. Dit zal in december in orde gemaakt worden.
Tevens heeft hij in overleg met Esther een exemplaar van de nieuwe Bijbelvertaling 2021 aangeschaft, welke aan de kerk te Scherpenzeel/Munnekeburen geschonken zal worden.
Ook is besloten geen brandvrije kast aan te schaffen voor het veiligstellen van belangrijke documenten vanwege de prijs ervan. Ulbe scant belangrijke papieren in, en regelt dat deze apart bewaard worden van de USB-stick met de betreffende bestanden.
Een praktisch punt betreft de struiken tussen de kerk en de buurman aan de Klaas Muisstraat; deze worden verwijderd en afgevoerd.
Ook de begroting 2022 passeert de revue. Ulbe geeft aan dat de prognose van de verwarmingskosten verhoogd zal worden in verband met de verwachte hogere gasprijs.
Tenslotte wordt besproken dat de opbrengst van de collectes via de bank aanzienlijk lager is dan die van de “echte” collectes, waardoor genoemde opbrengst in corona-tijd als geheel (contant en bank) lager is. Jammer, want hierdoor kunnen we als kerk minder goede doelen ondersteunen dan we zouden willen. Digitaal via de bank kan het net zo makkelijk, maar de aloude collectezak en -mand blijken toch effectiever…

De wijken worden besproken en Hieke geeft aan haar taak als wijkouderling op te pakken. Ook beschrijft ze de activiteiten voor de jeugd (kindernevendienst, jeugdproject), die binnenkort weer beginnen.
Herman bespreekt het bezoekersoverleg van 8 november. Een nuttige bijeenkomst. Ook wordt stilgestaan bij het budget voor de bloemen die tijdens een bezoek meegenomen kunnen worden. Dit is al enige tijd €7,50, maar intussen zijn de prijzen gestegen. Besloten wordt om het bedrag te verhogen naar €10,=.

Na enig overleg wordt besloten het informatieboekje over onze gemeente in digitale en papieren vorm te verspreiden met de Alleen Samen. Eventuele opmerkingen of suggesties voor verbetering kunt u richten aan ondergetekende.

Het gebruiksplan van de kerk is een wettelijk voorgeschreven document dat de maatregelen beschrijft die genomen worden om verspreiding van corona tijdens erediensten te voorkomen. Dit plan is aangepast aan de actuele situatie en wordt met een enkele tekstuele aanpassing goedgekeurd. U kunt het ondertekende plan in de hal van de kerk vinden. Tevens is daar een verklaring opgehangen over de opnames die worden gemaakt voor de uitzendingen via facebook.
Een ander belangrijk document is ons beleidsplan; Herman zal een aanzet maken voor het bijwerken ervan, zodat het de actuele situatie, maar vooral onze doelen voor de komende jaren juist weergeeft.
Regeren is dus vooruitzien, en met een enkele aanpassing wordt ook het vergaderrooster voor de kerkenraad voor het komende jaar akkoord bevonden.

Een ander actueel onderwerp is de mogelijke vormgeving van de kerstnachtdienst.
Veel is nog onzeker, maar hierover zal op korte termijn een beslissing genomen moeten worden (wel/geen dienst, wel/geen kerststol en glühwein).

De Raad van Kerken Steenwijk is bijeen geweest en Herman doet kort verslag van de bijeenkomst. Het blijkt voor deze kleine groep (5 personen aanwezig bij de vergadering) echter een uitdaging om goede wil om te zetten in acties.

Bij de rondvraag informeert Hieke naar het al dan niet doorgaan van het kerkenraadsuitje op 27 november, in verband met de toename van het aantal corona-gevallen. Hoewel het binnen de toen geldende richtlijnen wel gemogen had, is uiteindelijk besloten het niet door te laten gaan, Ook dit blijft in het vat zitten tot komend voorjaar.

Herman sluit de vergadering af met het voorlezen van Lied 415 “Zegen ons Algoede”.

Roel Smit,
Scriba

Een goed oordeel is altijd werk in uitvoering

UIT DE KERKENRAAD 7 oktober 2021
Op het moment dat u dit leest, zijn de dagen alweer wat korter dan ten tijde van de laatst gehouden kerkenraadsvergadering op 7 oktober jl. In veel winkels zijn al pepernoten te koop, en ook op de agenda van de kerkenraad verschijnen alweer punten die met wat goede wil als kerstversiering beschouwd kunnen worden.

Vooruitlopend op het afscheid van 2021, is tijdens deze vergadering afscheid genomen van Jennie Kempers als wijkouderling en Alo Weemstra als ouderling/kerkrentmeester. Herman spreekt beiden toe en bedankt hen voor hun grote inzet gedurende 12 jaren. Als dank ontvangen zij een boekenbon welke vergezeld gaat van een introductie op de nieuwe Bijbelvertaling. Met koffie/thee en gebak worden enige herinneringen opgehaald waarna beiden vertrekken.
Aansluitend worden de nieuwe ouderlingen Aukje van Gelder en Hieke v.d. Valk hartelijk welkom geheten. Herman spreekt de wens uit dat zij snel hun draai zullen vinden.
Het is overigens traditie dat de vertrekkende kerkenraadsleden een uitje voor de kerkenraad organiseren; deze keer zal een bezoek worden gebracht aan de zandsculpturen in Elburg. Hier zijn Bijbelse verhalen en de geschiedenis van het christendom op een zeer fraaie wijze uitgebeeld. Als u nog een bestemming zoekt voor een dagje uit is dit zeer de moeite waard!

Hein Dijkstra opent de vergadering met een gedicht “voetstappen in het zand”: Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik je gedragen.

De notulen van de vorige vergadering (2 september) worden vastgesteld.
Naar aanleiding van deze notulen meldt Herman dat kerkopening op woensdagmiddagen is gestopt. Dit zal volgende jaar mei weer opgepakt worden.

Zoals eerder aangegeven bespreekt de kerkenraad periodiek een inhoudelijk onderwerp. Vanavond gebeurt dat aan de hand van het spel “Taboedoorbrekers”.
Boukje geeft een toelichting op het onderwerp met cijfers over armoede in Nederland en Steenwijkerland. Cijfers waar je van schrikt. De vraag is hoe je een dergelijke problematiek in de eigen gemeente op het spoor komt, en welke vragen je op welk moment kunt stellen. Het spel wordt gebruikt om gesprekken op een gemakkelijke manier los te maken, en in de vergadering lukt dat al aardig.

Een ander jaarlijks terugkerend punt is de bespreking van de ervaringen met de verschillende predikanten. Het blijkt dat men tevreden is met de voorgangers. Ook is er grote waardering voor Imke Weemstra die dit al jaren regelt maar wel heeft aangeven er op termijn mee te willen stoppen. Als iemand van u dit wil overnemen horen we dat uiteraard graag.

Esther deelt mee dat ze met veel plezier heeft meegewerkt aan de startdienst (Kerk & School) in de HV kerk op 25 september, met kinderen, ouders en docenten van “de Ark”.
Dit jaar is er geen bijbelquiz in Scherpenzeel/Munnekeburen. De persoon die dit organiseerde is er mee gestopt.
De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt op 13 oktober a.s. Volgens afspraak schenkt onze kerk een exemplaar aan Protestantse Gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen.
De eerder genoemde lezing door Esther over engelen in de bijbel zal op 19 november plaatsvinden. Van harte aanbevolen.

Namens de kerkrentmeesters geeft Ulbe aan dat de voorbereiding van Actie Kerkbalans 2022 zal starten.
Tevens start de firma Breman met de werkzaamheden aan de verwarming, het doorspoelen van de vloerverwarmingsleidingen en het koppelen van de 2 ketels. Dit zal hopelijk besparingen opleveren in het gasverbruik.
Ten slotte adviseert Ulbe de aanschaf van een archiefkast om de (historische) vergaderstukken en financiële stukken veilig op te bergen.

Herman verzoekt het herdenkingsbordje van Wiebe Boelsma een plekje te geven in Het Achterhuus. De vergadering gaat hiermee akkoord en het wordt direct uitgevoerd. Ook zal bezien worden wie als 2de persoon over de financiële rekening van de kerk kan beschikken.

Periodiek ontvangt onze kerk mutaties (adreswijzigingen, in- en uitschrijvingen etc.) in het ledenbestand. Deze worden aan betreffende wijkouderling doorgegeven zodat zij hen kunnen bezoeken. Hierbij komt naar voren dat het erg moeilijk is om binnengekomen personen te verleiden een reactie te geven. Of men wel of niet ingeschreven wil worden blijft daardoor vaak “hangen”.

Esther en Herman bespreken de door hen afgelegde bezoeken. Het overleg met de overige bezoeksters en bezoekers wordt op 25 oktober gezet.
Vanuit het jeugdwerk is geen nieuws te melden; wel geeft Hieke aan dat weer met een adventsproject zal worden gewerkt.
Op de agenda is vermeld dat onderzocht zal worden of de kerkdiensten zonder aanmelding vooraf bezocht kunnen worden is al praktijk. In lijn met de actuele richtlijnen van de overheid wordt besloten tot een versoepeling van de corona-maatregelen; het zingen wordt hervat!
Ds. Evert van der Veen heeft eerder elders een drietal bijeenkomsten over afscheid van het leven geleid, Herman zal hem vragen dit ook bij ons te doen. Nadere informatie volgt.
Onder de titel “Licht in het duister” wordt in de week van 16 tot 23 januari 2022 wereldwijd de week van gebed voor de eenheid der kerken georganiseerd. De titel en de onderwerpen komen dit keer van de kerken uit Azië. Herman zal de Hervormde-, Rooms-Katholieke-, en Vrije Zendingsgemeente benaderen om te bezien om dit weer gezamenlijk in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo te organiseren.
Na ampel overleg wordt besloten om de bijeenkomst met de gemeente over (in)zegening van verbintenissen van mensen van gelijk geslacht te plannen in het voorjaar, omdat de komende maanden al vol zitten met activiteiten.
Over de vormgeving van de middag van de laatste zondag van het kerkelijk jaar (21 november) wordt afgesproken dat de kerk van 14.30 tot 17.00 uur geopend is. De liturgische kaars brandt en er staan waxinelichtjes om aan te steken. De stoelen staan zo opgesteld dat zij uitnodigen om een tijdje voor bezinning aanwezig te zijn. Esther Pierik en Els en Herman Brouwer hebben toegezegd aanwezig te zijn, eventueel beschikbaar voor een gesprek. Esther bestelt een aantal troost gedenkboekjes om uit te delen.

Bij de rondvraag meldt Herman dat de bijbelleesbijeenkomst in De Landerijen op 15 november door hem van Jan ter Horst is overgenomen.
Een verzoek is ontvangen om eens in de zoveel tijd onderdak te bieden aan een bijeenkomst van de werkgemeenschap. Hierop wordt positief besloten.
Van 10 tot 17 oktober is de eerste Regenboogweek Steenwijkerland georganiseerd met o.a. een viering in de Doopsgezinde kerk Steenwijk en een vesper in de Protestantse kerk van Kuinre. Boukje Leusink heeft een artikel geschreven voor ZN.
Ten slotte brengt voorzitter de meditatie avonden nog onder de aandacht. Dit jaar nog op 19/10, 24/11 en 16/12. De eerste avond op 20 september waren er slechts 2 personen. Een zeer waardevolle avond maar dergelijke bijeenkomsten gunnen we aan meer gemeenteleden.
In 2022 willen we weer een openluchtdienst organiseren; besloten wordt om dit voor 5 juni 2022 te agenderen.

Hein sluit de vergadering af met een korte meditatie.

Roel Smit
Scriba

Een opdracht krijg je, een opgave voel je.

UIT DE KERKENRAAD 2 september 2021
Op 2 september is de kerkenraad weer voor het eerst bijeen geweest na het “zomerreces”. Ook voor het eerst sinds enige tijd in levende lijve en niet via Zoom; het was weer even wennen aan normaal vergaderen, gewoon in ‘t Achterhuus.

Ulbe opent de vergadering met het lezen van de tekst van het eerste couplet van lied 978 “Aan U behoort, o Heer der heren etc.”.
Aansluitend leest hij een overdenking over de actuele problemen met het klimaat en de sleutelrol van de mens bij het in stand houden dan wel verstoren van evenwicht in onze leefomgeving. Het heersen over de schepping dreigt te verworden tot een verdrukken van de schepping.
Na het afhandelen van enkele vaste punten waar ik u nu niet mee zal vervelen (presentielijst, persoonlijk moment, vaststellen agenda/opgave punten voor de rondvraag en vaststellen van de notulen van de vorige vergadering), gaan we over tot de inhoud.

Met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor onze kerk van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) -regelgeving heeft Alo contact gehad met de Kamer van Koophandel. Die deelde mee dat deze regelgeving niet op ons van toepassing is omdat wij geen vereniging of stichting zijn.
Eén van de elementen van de WBTR is echter mogelijk relevant voor ons; dit betreft de toegang tot bankrekeningen. Herman merkt op dat het gewenst is dat meerdere personen toegang hebben tot de rekeningen van de kerk en financiële transacties kunnen uitvoeren, als onze penningmeester (Koos Winters) om enige reden hiertoe niet in staat is. Dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

Jan Rozendal is uitgenodigd om in de vergadering de totstandkoming van het gedenkboek te beschrijven. Hij bespreekt de goede samenwerking met Esther hierbij en toont de definitieve versie met bladen voor doop, belijdenis en overlijden, ieder met een eigen lay-out. Hij zal nog bezien of een standaard voor het boek nodig is, of dat het geopend op de gedenktafel neergezet kan worden. Jan geeft aan het boek te willen schenken aan de kerk. De vergadering is unaniem positief, en bedankt hem (en Esther) voor dit mooie resultaat dat Jan wil schenken aan de kerk.

Er is een uitnodiging ontvangen voor de bevestiging van ds. Wijmenga in Vollenhove. Hierbij zullen Herman en Els Brouwer en René en Neeke de Boer aanwezig zijn.

“Mededelingen Esther”
Is een vast onderdeel van de vergadering. In verband met de afwezigheid van Esther (wegens vakantie) bespreekt Roel de door Esther aangegeven zaken, waaronder de suggestie om de kerk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ’s middags open te stellen voor belangstellenden. De vergadering gaat hiermee akkoord, en Roel zal een tekst voor het zondagsnieuws en de Steenwijker Courant hiervoor opstellen.
Tevens heeft Esther een aantal initiatieven op een activiteitenrooster vermeld, waaronder een filmavond, een avond over engelen, samen eten (wanneer dit weer mogelijk is), en bijeenkomsten rond het levenseinde en de rol van de kerk daarbij. Niet voor al deze zaken is het gelukt om een contactpersoon te vinden; Roel zal dit uitzoeken.

Namens de diaconie meldt Boukje dat besloten is om niet – zoals eerder gebruikelijk – producten in te zamelen bij de COOP voor Dorcas, en ook niet deel te nemen aan de soortgelijke actie waarbij het winkelpubliek een product moet scannen om het te schenken. Dit is ingewikkeld, waardoor opbrengst en ook medewerking van de COOP onzeker zijn.
Getracht zal worden om door publiciteit giften te genereren.

Ulbe heeft contact gezocht met de firma Breman voor het realiseren van de eerder beschreven aanpassingen aan het verwarmingssysteem, om het verbruik te verminderen.
Datum volgt.

De wijken worden besproken en de mutaties doorgenomen. Het correct opnemen van nieuwe leden in de administratie blijkt niet altijd eenvoudig omdat mensen niet worden aangetroffen, en afgesproken reacties (telefoon/mail) aan de wijkouderlingen vaak uitblijven. Positief zijn enkele interessante gesprekken met nieuw binnengekomen kerkleden.

Na enig overleg en het raadplegen van agenda’s wordt besloten om het afscheid en de intrede van ambtsdragers te plannen voor de dienst van 3 oktober.

Het door Herman opgestelde concept-informatieboekje over onze gemeente wordt besproken en enkele aanpassingen overeengekomen. Herman zal een gewijzigd exemplaar versturen, waarna Roel zich over de indeling zal buigen.

Vervolgens wordt kort ingegaan op de openluchtdienst bij Alo en Vrouk op 8 augustus; ondanks het wisselvallige weer is deze zeer goed verlopen, getuige ook de positieve signalen van de aanwezigen.

Een zeer actueel onderwerp betreft de mogelijkheden voor hervatting van de diensten zonder aanmelding vooraf. Na overleg wordt besloten om af te wachten tot er rond 20 september meer richtlijnen van de overheid beschikbaar zijn. Besproken wordt om dan eventueel vanaf 3 oktober het aanmelden vooraf te schrappen en weer te zingen tijdens de dienst, maar de 1,5 meter afstand te handhaven. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Herman leest een tekst voor van Yme over de opzet van de startzondag en de kosten van de verschillende locaties; op basis hiervan lijkt de hervormde kerk het meest geschikt. Nog niet duidelijk is hoeveel mensen daar aan de dienst deel kunnen nemen gelet op de minimale afstand van 1,5 meter; Herman zal hiernaar informeren.

Tijdens de rondvraag bespreekt Herman de kerkopening op woensdag; hoewel de belangstelling wisselt, vervult deze zeker een functie. Na september wordt bepaald of we hiermee doorgaan, mede gelet op de dan ongunstigere weersomstandigheden.

Imke heeft aangegeven tzt te het stokje van zijn taak als preekvoorziener over te willen dragen. Kandidaten mogen zich melden!

Tenslotte is geconstateerd dat het beleidsplan van onze kerk aan een update toe is; besloten wordt om dit voor de volgende vergadering te agenderen.

Ulbe sluit de vergadering met het lezen van de laatste 2 coupletten van lied 978.

Ervaring betekent weinig. Iedereen kan jaren iets fout doen.

UIT DE KERKENRAAD 20 mei & 17 juni 2021
Hierbij een samenvatting van de zaken dit tijdens de twee laatstgehouden kerkenraadsvergaderingen op 20 mei en 17 juni zijn besproken. Beiden vonden nog digitaal plaats via Zoom, maar we hopen en verwachten dat de eerstvolgende (op 2 september) weer normaal als “echte” vergadering plaats kan vinden, en dat Zoom over een paar jaar alleen nog genoemd wordt bij het terugblikken op deze periode “weet je nog toen we via de computer vergaderden?”.

Al enkele keren zijn de vacatures in de kerkenraad aan de orde geweest, en zijn oproepen geplaatst aan belangstellenden om zich te melden. Ook zijn kandidaten persoonlijk benaderd.
We zijn blij dat Hieke van de Valk en Aukje van Gelder het dankbare en belangrijke werk van wijkouderling respectievelijk kerkrentmeester op willen pakken. Niet alle openstaande- en over enige tijd open vallende plekken zijn hiermee gevuld, maar het is een mooi begin!

Recent is een pinkstergroet in de vorm van een roos met kaart verspreid. De reacties hierop waren zeer positief en leidden tot plezierige en interessante gesprekken met de ontvangers.

Al wat langer geleden is de kerkenraad begonnen zich te beraden op het (in) zegenen van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht. Besloten is toen dat René en Neeke de Boer een plan zullen opstellen hoe de gemeente bij de besluitvorming hierover betrokken kan worden. Door corona heeft dit enige tijd stilgelegen, maar na de zomer wordt dit opgepakt en geagendeerd voor bespreking op de kerkenraadsvergadering van 2 september.

“Mededelingen Esther”:
Esther bespreekt het contact dat ze heeft gehad met enkele families over het voorbereiden van de uitvaart en de inhoud van de uitvaartdienst (tekst, liederen). Door hier bij leven aandacht aan te geven, wordt voorkomen dat dit uitgezocht moet worden op een moment dat dat het minst gewenst is. Haar voorstel is om – wanneer de omstandigheden dit weer toelaten – 2 middagen of avonden te organiseren, een keer met iemand van een uitvaartorganisatie en een keer met de nadruk op de kerkelijke aspecten. De vergadering gaat hiermee akkoord; u hoort hier t.z.t. meer van.

Ook heeft Esther een online masterclass bijgewoond over de nieuwe Bijbelvertaling. Deze bevat 12.000 wijzigingen, waarvan een derde naar aanleiding van ontvangen reacties. Bij deze nieuwe vertaling is sterk gelet op de en onderlinge samenhang tussen boeken en hoofdstukken, en de correcte vertaling uit de grondtekst. Een opvallende wijziging ten opzichte van het eerdere concept is de terugkeer van de eerbiedshoofdletter.
Naar verwachting komt deze nieuwe vertaling in oktober uit.

Esther geeft aan dat de koster gemist wordt. In verband met de corona-maatregelen is destijds besloten om de diensten met minimale bezetting plaats te laten vinden, waarbij de koster niet meer aanwezig is. In de praktijk leidt dit soms tot zaken die tussen wal en schip vallen, zoals de tijdige wisseling van het antependium, het aansteken van de paaskaars, het inschakelen van de geluidsapparatuur. Dit komt de concentratie van de voorganger en het ordelijke verloop van de dienst niet ten goede. Besloten wordt dat met onmiddellijke ingang de koster weer conform het door Koos Winters opgestelde rooster aanwezig zal zijn tijdens de diensten.
Alo zal hen benaderen.

Periodiek volgt Esther opleidingen om haar kennis op specifieke gebieden te verdiepen. Esther licht het plan met betrekking tot haar voorgenomen (bij)scholing, en de daarmee samenhangende kosten en tijdsbesteding toe. Na enkele vragen ter verduidelijking gaat de kerkenraad hiermee akkoord.

Tenslotte stelt Esther voor om een activiteitenrooster op te stellen met daarop zaken als de meditatiegroep, de te plannen avond over engelen, de gezamenlijke maaltijden van de BZA-groep, de op te starten dialooggroep over LHBTI-verbintenissen etc. Dit rooster kan vervolgens met de Alleen Samen verspreid worden. Ook dit is akkoord; Esther zal een opzet maken.

Namens de kerkrentmeesters doet Ulbe verslag van het bezoek van installatiebedrijf Breman aan onze kerk, om gezamenlijk te verkennen hoe de (hoge) verwarmingskosten verlaagd konden worden. Het geheel optimaliseren van de verwarming kost ongeveer €7500,=. Dit is duidelijk te hoog en niet terug te verdienen. Door Breman is aangegeven dat met enkele relatief eenvoudige aanpassingen ook al een verbetering gerealiseerd kan worden. Concreet betekent dit het spoelen van de vloerverwarming, en het koppelen van de verwarmingsketels van ’t Achterhuus en de kerkzaal in een zgn. cascaderegeling. Dit is voor een aanzienlijk lager bedrag te realiseren (plm. €2100,=). Tevens is een directe besparing mogelijk door het verlagen van de thermostaat van 16,5- naar 14,5 graden als de kerk niet gebruikt wordt. De vergadering gaat met deze optie akkoord, zodat we er zowel qua temperatuur als financieel warmpjes bij (blijven) zitten.

Ronald geeft aan dat vanuit de diaconie €500,= is gedoneerd voor de actie tegen corona via Kerk in Actie. Verder vraagt hij aandacht voor de vormgeving van het Heilig Avondmaal als de diensten weer gaan plaatsvinden. Esther beschrijft de uitvoering in Scherpenzeel, en Herman die in de Landerijen. Laatstgenoemde verloopt goed, maar de voortzetting ervan komt in de gevarenzone doordat Meintje Veenstra na vele jaren gaat stoppen en er geen diaken in de HG is die dit (overdag) kan begeleiden. Boukje suggereert te onderzoeken of één van de HG ouderlingen wel in de gelegenheid is. Herman zal dit met Meintje bespreken.

Uit gesprekken met gemeenteleden blijkt dat er behoefte is aan een boekwerkje met algemene informatie over onze gemeente en kerk. De laatste uitgave ervan is al weer van 2013 en dus achterhaald. Daar waren ook de namen en adressen van gemeenteleden in vermeld, maar dat is in het kader van de AVG-regelgeving niet meer toegestaan. Als alternatief wordt besloten om niet de namen te vermelden, maar wel de straten binnen de verschillende wijken. Besloten wordt dat Herman een voorstel zal maken voor de onderwerpen voor een dergelijk boekje.
Ook benoemt Herman de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze -naar aanleiding van een aantal incidenten opgestelde- wet beoogt onregelmatigheden te voorkomen en houdt onder andere in dat minimaal 2 mensen toegang moeten hebben tot de financiële (bank) gegevens om fraude te voorkomen. Afgesproken wordt dat Alo de regeling en invoeringstermijn zal bestuderen.

Op de gedenktafel zal een (gedenk) boek geplaatst worden, dat ingevuld wordt bij geboorte, belijdenis en overlijden. Esther en Jan Rozendal zijn samen met Bijzonder Druk uit Steenwijk bezig om hier een mooi ontwerp voor te maken; wordt vervolgd.

Naar aanleiding van de zeer goede ervaringen vorig jaar, wordt besloten om op 8 augustus (noteert u deze datum vast op kalender en in agenda) opnieuw een openluchtdienst te organiseren bij Alo en Vrouk Weemstra. Esther start met de organisatie ervan; samen met Alo zal ze de overige vrijwilligers benaderen.

Besloten wordt om begin juli weer te beginnen met “echte” diensten onder de voorwaarden zoals vorig jaar gehanteerd (tevoren opgeven/maximum aantal deelnemers). Herman zal hierover een tekst opstellen voor het zondagsnieuws.

De gedenkstenen van Joke Bruinsma-de Beer en Jannie Jonas hebben binnenkort een jaar op de gedenktafel gelegen en zullen aan hun nabestaanden overhandigd worden.

Van de organisatie van het Textielfestival Weerribben is het verzoek ontvangen om volgend jaar op 10, 11, en 12 juni gebruik te mogen maken van ’t Achterhuus en de kerkzaal voor het tentoonstellen van textiele kunst. Op basis van de goede ervaringen met de eerdere edities stemt de vergadering in met het verzoek.

De groothuisbezoeken van komend jaar worden na ampele afweging vastgelegd op woensdagmiddag 16 februari en donderdagavond 17 februari 2022.

Roel Smit
Scriba

Wantrouwen maakt muizen van mensen.

UIT DE KERKENRAAD 8 april 2021
Voor de tweede keer heeft de kerkenraad op donderdag 8 april virtueel vergaderd. Dat went snel en is ook geen beletsel om deel te nemen, zoals bleek uit het vaste element “presentielijst”, waarop alle namen vermeld waren. Omdat de gratis versie van het door ons gebruikte vergaderprogramma (Zoom) een maximale vergaderduur van 40 minuten kent, moest er wel twee keer opnieuw opgestart worden, maar ook dat bleek geen beletsel voor een goede vergadering. We zijn flexibel.

Jennie neemt de opening voor haar rekening met een Joods spreekwoord: “Wat je vijand niet mag weten, vertel dat ook je vrienden niet”, en verbindt dit met de (politieke) actualiteit en Mattheus 7 “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden”.

Na vaststelling van de agenda voor deze vergadering en de notulen van de vorige (25 februari), worden de vacatures in de kerkenraad en de te benaderen kandidaten besproken.
Optimisme is een plicht.

Voor wat betreft de vormgeving van het herdenkingsboek wordt afgesproken om een losbladig systeem te gebruiken met verschillende kleuren voor doop, belijdenis en overlijden. Op deze bladen worden naam, geboortedatum, datum doop, belijdenis, resp. overlijden vermeld en een hierbij passende tekst. Op de bladen zal het symbool van Geloof, Hoop en Liefde (kruis, anker, hart) aangebracht worden. Esther zal één en ander verder in gang zetten.
Het eventueel houden van een openluchtdienst wordt aangehouden. In afwachting van de ontwikkeling van de mogelijkheden zal dit onderwerp aan de agenda van de volgende vergadering (20 mei) worden toegevoegd.

Bij het vaste punt “mededelingen Esther” geeft Esther aan dat de afgelopen periode (40 dagentijd en Pasen) erg druk is geweest, en dat ze de komende weken van een voorjaarsvakantie hoopt te genieten in Noord-Holland en Limburg.

Namens de kerkrentmeesters meldt Ulbe dat het contract voor de permanente aanstelling van Esther getekend is, en dat later deze maand installatiebedrijf Breman een bezoek aan onze kerk zal brengen om te verkennen hoe de kosten van verwarming verlaagd kunnen worden. Een kleinschaliger maar zeer praktisch punt is de kapotte stofzuiger; Koos Winters zal een nieuw exemplaar aanschaffen.

In verband met de corona-beperkingen wordt gezocht naar nieuwe vormen om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten. Herman bespreekt een bericht van een gemeente die via Zoom de gelegenheid biedt om samen koffie te drinken. Hierover wordt enige tijd gesproken; een deel van de gemeente zal hier mogelijk gebruik van willen maken.
Afgesproken wordt om een oproep in het zondagsnieuws te plaatsen om de interesse te peilen.

Namens de diaconie informeert Boukje de vergadering over de doelen die we steunen en de andere activiteiten van de diaconie. Stichting Beetje Beter is vervangen door een project van Kerk in Actie in Zuid Afrika om de situatie van kansarme kinderen te verbeteren. Ook de ondersteuning voor het werk van Sjoukje de Wit wordt voortgezet.

Met betrekking tot de door de liturgiecommissie georganiseerde vieringen in de Stille Week en de dienst op eerste Paasdag zijn de aanwezigen unaniem positief.
Esther geeft aan ook vanuit de gemeente positieve reacties ontvangen te hebben.

Esther beschrijft de eisen aan permanente educatie voor kerkelijk werkers, haar interesses en haar beeld van de behoefte. Ze zal een studieplan schrijven, dat vervolgens ter goedkeuring voorgelegd wordt aan een commissie met daarin onder andere onze classispredikant. Esther maakt een concept-plan ter bespreking.

Naar aanleiding van de “papieren” gemeenteavond is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen; inmiddels zijn hierop antwoorden geformuleerd zodat de toegezegde antwoordbrieven opgesteld- en verspreid kunnen worden.

Naast de aan het begin van deze tekst genoemde werving van nieuwe kerkenraadsleden, is eind vorig jaar ook afscheid genomen van een viertal ambtsdragers. Traditie is, dat die het kerkenraadsuitje organiseren; Herman zal dit met hen opnemen en we laten ons verrassen.

Jennie sluit de vergadering met het lezen van de Ierse zegen onder lied 821: “Dat de weg je tegemoetkomt”.

Roel Smit
scriba

Wie de waarheid vertelt hoeft weinig te onthouden.

UIT DE KERKENRAAD 25 februari 2021
25 februari heeft de kerkenraad voor het eerst in 2021 vergaderd. Tevens was dit onze eerste kerkenraadsvergadering ooit “op afstand” via de computer. Uiteraard met enkele aanloopproblemen, maar na enige tijd had iedereen toch zijn en haar digitale plekje gevonden en kon de agenda volgens plan gevolgd worden.

Esther  opent de vergadering met lied 1003 (Stil is de straat), dat via Youtube ten gehore gebracht wordt (link: https://youtu.be/7kQizeCIXvc ).
Vorig jaar maart werden er nieuwe coupletten geschreven (2 t/m 5 door Gert Landman, het bestaande 1e en laatste couplet + het refrein is geschreven door Jan Jetse Bol).
Esther beschrijft hoe het lied spreekt over gevoelens van leegte, angst en eenzaamheid maar ook troost biedt; in het refrein wordt het verlangen uitgesproken naar de komst van de nieuwe morgen, die ook verwijst naar de wederkomst van Jezus.

Na twee vaste gasten op de agenda, te weten de presentielijst (een vreemd begrip trouwens bij een digitale vergadering), en het vaststellen van de notulen van de vergadering van 19 november vorig jaar, volgen de actiepunten van de vorige vergadering.

Besproken wordt dat:

 • We niet op zoek hoeven naar een beamer. De fam. de Boer heeft er één beschikbaar die we kunnen gebruiken wanneer dat nodig is;
 • De bloemen voor de kerk zullen vanaf nu betrokken worden van de COOP, en
 • Dat de kerstattenties zeer op prijs werden gesteld door de ontvangers. Compliment voor een ieder die hieraan heeft bijgedragen..

Vervolgens worden de ingekomen stukken doorgenomen. Eén ervan betreft de opgave van het aantal exemplaren van het blad “Wal en Water”, een gratis blad met als doel bezoekers bekend te maken met de kerken in deze regio. Herman heeft doorgegeven dat we net als vorig jaar 200 stuks zullen afnemen, die ter verspreiding aan campings en restaurants worden verstrekt.
Esther vraagt of we de komende zomer de kerk ook weer open stellen op de woensdagmiddag. Besloten wordt dat te doen, als de omstandigheden het toelaten. Ook dit zal Herman aan de redactie van Wal en Water doorgeven, zodat het daarin vermeld kan worden.

Een ander vast punt op de agenda is “Mededelingen Esther”. Esther heeft een 40 dagentijd project opgezet via WhatsApp, wekelijks stuurt ze op zondag een bericht/vraag ter overdenking, in de Stille Week dagelijks. Inmiddels zijn er 10 deelnemers in Oldemarkt, Scherpenzeel/Munnekeburen en elders.

Hierna vraagt Esther aandacht voor het herdenkingsboek; wie vult het in en welke regels willen we toepassen voor de inhoud.

Afgesproken wordt dat de bladen in het boek volgens een vaste vormgeving en door een vast persoon zullen worden ingevuld, om een variëteit aan uitvoeringen te voorkomen. In het boek zullen de overledenen opgenomen worden vanaf het moment dat we Protestantse Gemeente zijn geworden (mei 2018).

Ook heeft Esther een online bijeenkomst onder leiding van onze classispredikant (ds. Klaas van der Kamp) bijgewoond:

Deze ging over het moment dat de lockdown opgeheven wordt. Dit zal een unieke periode zijn van ongeveer enkele maanden, waarin de kerken hun maatschappelijke belang opnieuw vorm kunnen geven. Er is een werkgroep bezig met de vraag of we dan terug moeten naar de oude situatie of zoeken naar een nieuw evenwicht. Meer informatie is te vinden op de site van onze classispredikant (www.klaasvanderkamp.nl).

Afsluitend oppert Esther het idee om rond de zomer of wanneer het weer kan, een dienst in de open lucht te organiseren. De vergadering vindt dit een goed idee, en besloten wordt dit te agenderen als er meer duidelijk is over de daadwerkelijke opheffing van de lockdown.

Namens de diaconie doet Ronald verslag van het diaconaal overleg. Hierbij blijkt dat er vooral veel niet kan, onder andere de vieringen in de Landerijen, Zaken die wel doorgaan, vergen meer voorbereiding, zoals de paasgroetenactie. Het is roeien met de riemen die we hebben.

Aansluitend is het de beurt aan de kerkrentmeesters, waarbij Ulbe melding maakt van een in financieel opzicht goed verlopen 2020. Er is een batig saldo van bijna €7000,-, onder andere door het invullen van diensten door Jan ter Horst en Herman. Ook de opbrengst van Kerkbalans was -weer- uitstekend.

De verwarming van de kerk blijkt echter een grote kostenpost; ongeveer €350,- per maand. De huidige vloerverwarming geeft een mooie gelijkmatige warmte, maar het kost veel energie om de koude vloer op temperatuur te krijgen voor de dienst. Ulbe stelt voor samen met installatiebedrijf Breman te onderzoeken of radiatoren (eventueel in combinatie met langzaam draaiende ventilatoren aan het plafond om de warmte laag te houden) geen betere oplossing zijn. Met hen kan dan berekend worden wat de terugverdientijd van de radiatoren is en dus of dit aantrekkelijk is. Herman vult aan met de suggestie om ook infrarood-panelen in het onderzoek te betrekken.
De vergadering stemt hiermee in.

Een hardnekkig probleem is het niet goed en tijdig kunnen verwerken van mutaties (voornamelijk van inkomende gemeenteleden) doordat het lastig is om contact te krijgen. Dit wordt nog versterkt door corona. Inmiddels is er een aardige lijst van mensen die “in de lucht hangen” en is de administratie daardoor op punten onvolledig. Herman zal een bijeenkomst beleggen met Esther, Jennie, René de Boer en hemzelf om de afhandeling van deze lijst te bespreken.

Een vast punt op de kalender is de gemeenteavond in maart. Herman geeft aan dat het dit jaar niet zal lukken om een “echte” gemeenteavond te organiseren. Na enig overleg wordt besloten om in plaats daarvan een brief aan de gemeenteleden  op te stellen, met daarin informatie over onze ervaringen en voornemens. De financiële gegevens kunnen (als gebruikelijk) bij deze brief gevoegd worden, waarna de gemeenteleden hier een bepaalde tijd vragen over kunnen stellen.
Afgesproken wordt dat Herman een conceptbrief zal opstellen.

De invulling van de diensten in de Stille Week moet nog bepaald worden. Hiervoor zal Herman in contact treden met de liturgiecommissie (Yme van der Valk en Jan ter Horst). Esther geeft aan ook graag zitting te willen nemen in deze commissie.

De huidige (3-jarige) arbeidsovereenkomst van Esther loopt af per 1 juni dit jaar. Wanneer we de overeenkomst na die datum voortzetten, gaat deze automatisch over in een vaste aanstelling. Na kort overleg blijkt dat de vergadering unaniem positief is over het (in vaste dienst) voortzetten van de aanstelling van Esther, die aangeeft dat het ook van haar kant goed bevalt.
Prima!

Door Esther is voorgesteld een aantal kaarten met als onderwerp de zeven werken van barmhartigheid te gebruiken om gesprekken in de gemeente te voeren. Omdat het voor gebruik tijdens de 40-dagentijd te kort dag is, zullen de kaarten voor eventueel gebruik tijdens een groothuisbezoek of gemeenteavond “op de plank gelegd” worden.

Vervolgens worden de ervaringen op een aantal gebieden besproken:

 • De uitzendingen via facebook wordt door een vast aantal (plm 8) gemeenteleden bekeken en goed gewaardeerd. Wel is het geluid zwak; hieraan wordt gewerkt. Er is een offerte voor een permanente cameraopstelling ontvangen; de hiermee samenhangende investering is echter fors (plm. €3500,-). Besloten wordt om te bezien wat er nog geoptimaliseerd kan worden aan het geluid.
 • De ervaringen met de gedenktafel zijn nog beperkt, maar positief. Jennie geeft aan dat de kleur van het kruisje op de gedenktafel identiek moet zijn aan de kleur van het antependium. Herman zal dit (laten) opnemen in de instructie voor de kosters.
 • Herman vraagt naar de ervaringen met het Heilig Avondmaal “op afstand”. De ontvangen signalen zijn positief. Vaak wat onwennig, maar goed dat dit door kan gaan.

Esther sluit de avond af met een verhaal over de nachtelijke overpeinzingen van een rabbi over de armen en alles wat ze nodig hebben om waardig Pesach te kunnen vieren. En hoe alles steeds duurder wordt.
De ene helft is weliswaar geregeld, de armen zijn bereid om te ontvangen, maar de andere helft baart hem nog zorgen….

Roel Smit
scriba

Vergeven is alle hoop op een beter verleden opgeven.

Beste gemeenteleden,

De gemeenteavond, waarin we jaarlijks verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, die gepland stond voor 25 april vervalt. Het huidige Corona protocollen staan het houden van een fysieke vergadering niet toe. We hebben als kerkenraad overwogen om het een digitale vergadering te maken via ZOOM of TEAMS of SKYPE maar daarmee zouden we slechts een klein gedeelte van onze gemeenteleden bereiken. Daarom gaan we het schriftelijk doen. De gemeenteleden ontvangen binnenkort een brief met daarin de verantwoording van het beleid en de financiële verslagen. Ook een vooruitblik in de vorm van plannen. Indien daar nog vragen over zijn dan kunnen die bij de scriba worden ingediend en zullen snel beantwoord worden. Dat wordt dan opgevolgd door een bericht over genomen besluiten.

Vriendelijke groet

Herman Brouwer

UIT DE KERKENRAAD, ALLEEN SAMEN 2021 Veertigdagentijd
Uit de kerkenraad is deze keer minder te melden dan gebruikelijk, omdat de geplande vergadering in januari vanwege de aangescherpte beperkingen in het kader van corona niet door kon gaan. Omdat het er niet naar uitziet dat we binnen afzienbare termijn wel weer normaal bijeen kunnen komen, zal de volgende kerkenraadsvergadering op 25 februari digitaal plaatsvinden.
Tot voor kort waren een warm Achterhuus en voldoende koffie voorwaarden voor een goede vergadering; nu is dat een stabiele verbinding, zoals bleek tijdens het eerste digitale moderamen op 27 januari jongstleden.
Opnieuw een aspect waarin we ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit, en een surrogaat voor een “echte” vergadering en ontmoeting.
Het toont echter ook veerkracht om als kerk om gezamenlijk nieuwe wegen te vinden; zo worden de diensten op www.kerkdienstgemist.nl door veel mensen beluisterd, volgt een aantal de uitzendingen met beeld via Facebook, en is op 7 februari voor de eerste keer en mogelijk wat onwennig het Heilig Avondmaal “op afstand” gevierd.
Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer terug naar een min of meer normale situatie met een even normaal contact, waarbij we op termijn met een milde blik op deze periode terugkijken.

Roel Smit
scriba

Besluiten is vrijheid. Besluiteloosheid een marteling.