UIT DE KERKENRAAD

UIT DE KERKENRAAD 18 november 2021
2021 is op weg naar de uitgang, en ook de laatste kerkenraadsvergadering van dit jaar heeft inmiddels plaatsgevonden op 18 november. Een “gewone” kerkenraadsvergadering, zonder computerverbindingen dus, die soms een geheel eigen wil lijken te hebben.
De relatief ontspannen periode van enkele maanden geleden heeft weer plaatsgemaakt voor het nieuwe oude normaal (of het oude nieuwe normaal) van maatregelen en mondkapjes.

Herman opent de vergadering met een lezing uit Handelingen 21 over de arrestatie van Paulus die het volk toespreekt over zijn roeping door de Heer om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. Herman legt een parallel naar de kerstening van West-Europa  -waaraan op diverse plaatsen nog herinneringen te vinden zijn-, en leest vervolgens lied 422 “Laat de woorden die wij hoorden klinken in het hart”.
Aansluitend deelt hij de vergadering mede dat Els en hij gaan verhuizen naar Wolvega, waar ze een woning hebben gevonden die geheel aan hun wensen voldoet.
De vergadering wenst hen veel geluk op het nieuwe adres en succes met de verhuizing.

Uit de vorige vergadering resteren nog enkele actiepunten; deze worden als eerste behandeld. De werklast van Esther zal in het moderamen nader besproken worden

  • Na overleg wordt besloten dat Esther de eerder genoemde bijeenkomsten over afscheid van het leven zal organiseren, in samenwerking met een uitvaartverzorger.
  • In verband met de ontwikkelingen op het gebeid van corona wordt de geplande lezing over engelen in de bijbel tot nader order uitgesteld.
  • Herman heeft de andere kerken benaderd over de organisatie van de week van het gebed, alleen van de RK kerk is tot dusver een (positieve) reactie ontvangen.
  • Het overleg met de gemeente over de (in) zegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht zal voor de eerstvolgende vergadering van 2022 geagendeerd worden.

Esther doet verslag van een intervisie-bijeenkomst met enkele collega-predikanten en kerkelijk werkers, die bruikbare handvatten voor haar werkzaamheden heeft opgeleverd. Tevens is ze op een tweedaagse stilte-retraite geweest met als thema “herbronnen”. Ook is ze op schema met de afronding van haar scriptie.

Vanuit de diaconie deelt Hein mede dat de praktische zaken omtrent de kerstattenties zijn geregeld en dat ook het collecterooster voor het komende jaar “rond” is.

Namens de kerkrentmeesters beschrijft Ulbe de gang van zaken omtrent de aanpassingen aan het verwarmingssysteem om het verbruik te verlagen. Dit zal in december in orde gemaakt worden.
Tevens heeft hij in overleg met Esther een exemplaar van de nieuwe Bijbelvertaling 2021 aangeschaft, welke aan de kerk te Scherpenzeel/Munnekeburen geschonken zal worden.
Ook is besloten geen brandvrije kast aan te schaffen voor het veiligstellen van belangrijke documenten vanwege de prijs ervan. Ulbe scant belangrijke papieren in, en regelt dat deze apart bewaard worden van de USB-stick met de betreffende bestanden.
Een praktisch punt betreft de struiken tussen de kerk en de buurman aan de Klaas Muisstraat; deze worden verwijderd en afgevoerd.
Ook de begroting 2022 passeert de revue. Ulbe geeft aan dat de prognose van de verwarmingskosten verhoogd zal worden in verband met de verwachte hogere gasprijs.
Tenslotte wordt besproken dat de opbrengst van de collectes via de bank aanzienlijk lager is dan die van de “echte” collectes, waardoor genoemde opbrengst in corona-tijd als geheel (contant en bank) lager is. Jammer, want hierdoor kunnen we als kerk minder goede doelen ondersteunen dan we zouden willen. Digitaal via de bank kan het net zo makkelijk, maar de aloude collectezak en -mand blijken toch effectiever…

De wijken worden besproken en Hieke geeft aan haar taak als wijkouderling op te pakken. Ook beschrijft ze de activiteiten voor de jeugd (kindernevendienst, jeugdproject), die binnenkort weer beginnen.
Herman bespreekt het bezoekersoverleg van 8 november. Een nuttige bijeenkomst. Ook wordt stilgestaan bij het budget voor de bloemen die tijdens een bezoek meegenomen kunnen worden. Dit is al enige tijd €7,50, maar intussen zijn de prijzen gestegen. Besloten wordt om het bedrag te verhogen naar €10,=.

Na enig overleg wordt besloten het informatieboekje over onze gemeente in digitale en papieren vorm te verspreiden met de Alleen Samen. Eventuele opmerkingen of suggesties voor verbetering kunt u richten aan ondergetekende.

Het gebruiksplan van de kerk is een wettelijk voorgeschreven document dat de maatregelen beschrijft die genomen worden om verspreiding van corona tijdens erediensten te voorkomen. Dit plan is aangepast aan de actuele situatie en wordt met een enkele tekstuele aanpassing goedgekeurd. U kunt het ondertekende plan in de hal van de kerk vinden. Tevens is daar een verklaring opgehangen over de opnames die worden gemaakt voor de uitzendingen via facebook.
Een ander belangrijk document is ons beleidsplan; Herman zal een aanzet maken voor het bijwerken ervan, zodat het de actuele situatie, maar vooral onze doelen voor de komende jaren juist weergeeft.
Regeren is dus vooruitzien, en met een enkele aanpassing wordt ook het vergaderrooster voor de kerkenraad voor het komende jaar akkoord bevonden.

Een ander actueel onderwerp is de mogelijke vormgeving van de kerstnachtdienst.
Veel is nog onzeker, maar hierover zal op korte termijn een beslissing genomen moeten worden (wel/geen dienst, wel/geen kerststol en glühwein).

De Raad van Kerken Steenwijk is bijeen geweest en Herman doet kort verslag van de bijeenkomst. Het blijkt voor deze kleine groep (5 personen aanwezig bij de vergadering) echter een uitdaging om goede wil om te zetten in acties.

Bij de rondvraag informeert Hieke naar het al dan niet doorgaan van het kerkenraadsuitje op 27 november, in verband met de toename van het aantal corona-gevallen. Hoewel het binnen de toen geldende richtlijnen wel gemogen had, is uiteindelijk besloten het niet door te laten gaan, Ook dit blijft in het vat zitten tot komend voorjaar.

Herman sluit de vergadering af met het voorlezen van Lied 415 “Zegen ons Algoede”.

Roel Smit,
Scriba

Een goed oordeel is altijd werk in uitvoering

UIT DE KERKENRAAD 7 oktober 2021
Op het moment dat u dit leest, zijn de dagen alweer wat korter dan ten tijde van de laatst gehouden kerkenraadsvergadering op 7 oktober jl. In veel winkels zijn al pepernoten te koop, en ook op de agenda van de kerkenraad verschijnen alweer punten die met wat goede wil als kerstversiering beschouwd kunnen worden.

Vooruitlopend op het afscheid van 2021, is tijdens deze vergadering afscheid genomen van Jennie Kempers als wijkouderling en Alo Weemstra als ouderling/kerkrentmeester. Herman spreekt beiden toe en bedankt hen voor hun grote inzet gedurende 12 jaren. Als dank ontvangen zij een boekenbon welke vergezeld gaat van een introductie op de nieuwe Bijbelvertaling. Met koffie/thee en gebak worden enige herinneringen opgehaald waarna beiden vertrekken.
Aansluitend worden de nieuwe ouderlingen Aukje van Gelder en Hieke v.d. Valk hartelijk welkom geheten. Herman spreekt de wens uit dat zij snel hun draai zullen vinden.
Het is overigens traditie dat de vertrekkende kerkenraadsleden een uitje voor de kerkenraad organiseren; deze keer zal een bezoek worden gebracht aan de zandsculpturen in Elburg. Hier zijn Bijbelse verhalen en de geschiedenis van het christendom op een zeer fraaie wijze uitgebeeld. Als u nog een bestemming zoekt voor een dagje uit is dit zeer de moeite waard!

Hein Dijkstra opent de vergadering met een gedicht “voetstappen in het zand”: Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik je gedragen.

De notulen van de vorige vergadering (2 september) worden vastgesteld.
Naar aanleiding van deze notulen meldt Herman dat kerkopening op woensdagmiddagen is gestopt. Dit zal volgende jaar mei weer opgepakt worden.

Zoals eerder aangegeven bespreekt de kerkenraad periodiek een inhoudelijk onderwerp. Vanavond gebeurt dat aan de hand van het spel “Taboedoorbrekers”.
Boukje geeft een toelichting op het onderwerp met cijfers over armoede in Nederland en Steenwijkerland. Cijfers waar je van schrikt. De vraag is hoe je een dergelijke problematiek in de eigen gemeente op het spoor komt, en welke vragen je op welk moment kunt stellen. Het spel wordt gebruikt om gesprekken op een gemakkelijke manier los te maken, en in de vergadering lukt dat al aardig.

Een ander jaarlijks terugkerend punt is de bespreking van de ervaringen met de verschillende predikanten. Het blijkt dat men tevreden is met de voorgangers. Ook is er grote waardering voor Imke Weemstra die dit al jaren regelt maar wel heeft aangeven er op termijn mee te willen stoppen. Als iemand van u dit wil overnemen horen we dat uiteraard graag.

Esther deelt mee dat ze met veel plezier heeft meegewerkt aan de startdienst (Kerk & School) in de HV kerk op 25 september, met kinderen, ouders en docenten van “de Ark”.
Dit jaar is er geen bijbelquiz in Scherpenzeel/Munnekeburen. De persoon die dit organiseerde is er mee gestopt.
De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt op 13 oktober a.s. Volgens afspraak schenkt onze kerk een exemplaar aan Protestantse Gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen.
De eerder genoemde lezing door Esther over engelen in de bijbel zal op 19 november plaatsvinden. Van harte aanbevolen.

Namens de kerkrentmeesters geeft Ulbe aan dat de voorbereiding van Actie Kerkbalans 2022 zal starten.
Tevens start de firma Breman met de werkzaamheden aan de verwarming, het doorspoelen van de vloerverwarmingsleidingen en het koppelen van de 2 ketels. Dit zal hopelijk besparingen opleveren in het gasverbruik.
Ten slotte adviseert Ulbe de aanschaf van een archiefkast om de (historische) vergaderstukken en financiële stukken veilig op te bergen.

Herman verzoekt het herdenkingsbordje van Wiebe Boelsma een plekje te geven in Het Achterhuus. De vergadering gaat hiermee akkoord en het wordt direct uitgevoerd. Ook zal bezien worden wie als 2de persoon over de financiële rekening van de kerk kan beschikken.

Periodiek ontvangt onze kerk mutaties (adreswijzigingen, in- en uitschrijvingen etc.) in het ledenbestand. Deze worden aan betreffende wijkouderling doorgegeven zodat zij hen kunnen bezoeken. Hierbij komt naar voren dat het erg moeilijk is om binnengekomen personen te verleiden een reactie te geven. Of men wel of niet ingeschreven wil worden blijft daardoor vaak “hangen”.

Esther en Herman bespreken de door hen afgelegde bezoeken. Het overleg met de overige bezoeksters en bezoekers wordt op 25 oktober gezet.
Vanuit het jeugdwerk is geen nieuws te melden; wel geeft Hieke aan dat weer met een adventsproject zal worden gewerkt.
Op de agenda is vermeld dat onderzocht zal worden of de kerkdiensten zonder aanmelding vooraf bezocht kunnen worden is al praktijk. In lijn met de actuele richtlijnen van de overheid wordt besloten tot een versoepeling van de corona-maatregelen; het zingen wordt hervat!
Ds. Evert van der Veen heeft eerder elders een drietal bijeenkomsten over afscheid van het leven geleid, Herman zal hem vragen dit ook bij ons te doen. Nadere informatie volgt.
Onder de titel “Licht in het duister” wordt in de week van 16 tot 23 januari 2022 wereldwijd de week van gebed voor de eenheid der kerken georganiseerd. De titel en de onderwerpen komen dit keer van de kerken uit Azië. Herman zal de Hervormde-, Rooms-Katholieke-, en Vrije Zendingsgemeente benaderen om te bezien om dit weer gezamenlijk in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo te organiseren.
Na ampel overleg wordt besloten om de bijeenkomst met de gemeente over (in)zegening van verbintenissen van mensen van gelijk geslacht te plannen in het voorjaar, omdat de komende maanden al vol zitten met activiteiten.
Over de vormgeving van de middag van de laatste zondag van het kerkelijk jaar (21 november) wordt afgesproken dat de kerk van 14.30 tot 17.00 uur geopend is. De liturgische kaars brandt en er staan waxinelichtjes om aan te steken. De stoelen staan zo opgesteld dat zij uitnodigen om een tijdje voor bezinning aanwezig te zijn. Esther Pierik en Els en Herman Brouwer hebben toegezegd aanwezig te zijn, eventueel beschikbaar voor een gesprek. Esther bestelt een aantal troost gedenkboekjes om uit te delen.

Bij de rondvraag meldt Herman dat de bijbelleesbijeenkomst in De Landerijen op 15 november door hem van Jan ter Horst is overgenomen.
Een verzoek is ontvangen om eens in de zoveel tijd onderdak te bieden aan een bijeenkomst van de werkgemeenschap. Hierop wordt positief besloten.
Van 10 tot 17 oktober is de eerste Regenboogweek Steenwijkerland georganiseerd met o.a. een viering in de Doopsgezinde kerk Steenwijk en een vesper in de Protestantse kerk van Kuinre. Boukje Leusink heeft een artikel geschreven voor ZN.
Ten slotte brengt voorzitter de meditatie avonden nog onder de aandacht. Dit jaar nog op 19/10, 24/11 en 16/12. De eerste avond op 20 september waren er slechts 2 personen. Een zeer waardevolle avond maar dergelijke bijeenkomsten gunnen we aan meer gemeenteleden.
In 2022 willen we weer een openluchtdienst organiseren; besloten wordt om dit voor 5 juni 2022 te agenderen.

Hein sluit de vergadering af met een korte meditatie.

Roel Smit
Scriba

Een opdracht krijg je, een opgave voel je.

UIT DE KERKENRAAD 2 september 2021
Op 2 september is de kerkenraad weer voor het eerst bijeen geweest na het “zomerreces”. Ook voor het eerst sinds enige tijd in levende lijve en niet via Zoom; het was weer even wennen aan normaal vergaderen, gewoon in ‘t Achterhuus.

Ulbe opent de vergadering met het lezen van de tekst van het eerste couplet van lied 978 “Aan U behoort, o Heer der heren etc.”.
Aansluitend leest hij een overdenking over de actuele problemen met het klimaat en de sleutelrol van de mens bij het in stand houden dan wel verstoren van evenwicht in onze leefomgeving. Het heersen over de schepping dreigt te verworden tot een verdrukken van de schepping.
Na het afhandelen van enkele vaste punten waar ik u nu niet mee zal vervelen (presentielijst, persoonlijk moment, vaststellen agenda/opgave punten voor de rondvraag en vaststellen van de notulen van de vorige vergadering), gaan we over tot de inhoud.

Met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor onze kerk van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) -regelgeving heeft Alo contact gehad met de Kamer van Koophandel. Die deelde mee dat deze regelgeving niet op ons van toepassing is omdat wij geen vereniging of stichting zijn.
Eén van de elementen van de WBTR is echter mogelijk relevant voor ons; dit betreft de toegang tot bankrekeningen. Herman merkt op dat het gewenst is dat meerdere personen toegang hebben tot de rekeningen van de kerk en financiële transacties kunnen uitvoeren, als onze penningmeester (Koos Winters) om enige reden hiertoe niet in staat is. Dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

Jan Rozendal is uitgenodigd om in de vergadering de totstandkoming van het gedenkboek te beschrijven. Hij bespreekt de goede samenwerking met Esther hierbij en toont de definitieve versie met bladen voor doop, belijdenis en overlijden, ieder met een eigen lay-out. Hij zal nog bezien of een standaard voor het boek nodig is, of dat het geopend op de gedenktafel neergezet kan worden. Jan geeft aan het boek te willen schenken aan de kerk. De vergadering is unaniem positief, en bedankt hem (en Esther) voor dit mooie resultaat dat Jan wil schenken aan de kerk.

Er is een uitnodiging ontvangen voor de bevestiging van ds. Wijmenga in Vollenhove. Hierbij zullen Herman en Els Brouwer en René en Neeke de Boer aanwezig zijn.

“Mededelingen Esther”
Is een vast onderdeel van de vergadering. In verband met de afwezigheid van Esther (wegens vakantie) bespreekt Roel de door Esther aangegeven zaken, waaronder de suggestie om de kerk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ’s middags open te stellen voor belangstellenden. De vergadering gaat hiermee akkoord, en Roel zal een tekst voor het zondagsnieuws en de Steenwijker Courant hiervoor opstellen.
Tevens heeft Esther een aantal initiatieven op een activiteitenrooster vermeld, waaronder een filmavond, een avond over engelen, samen eten (wanneer dit weer mogelijk is), en bijeenkomsten rond het levenseinde en de rol van de kerk daarbij. Niet voor al deze zaken is het gelukt om een contactpersoon te vinden; Roel zal dit uitzoeken.

Namens de diaconie meldt Boukje dat besloten is om niet – zoals eerder gebruikelijk – producten in te zamelen bij de COOP voor Dorcas, en ook niet deel te nemen aan de soortgelijke actie waarbij het winkelpubliek een product moet scannen om het te schenken. Dit is ingewikkeld, waardoor opbrengst en ook medewerking van de COOP onzeker zijn.
Getracht zal worden om door publiciteit giften te genereren.

Ulbe heeft contact gezocht met de firma Breman voor het realiseren van de eerder beschreven aanpassingen aan het verwarmingssysteem, om het verbruik te verminderen.
Datum volgt.

De wijken worden besproken en de mutaties doorgenomen. Het correct opnemen van nieuwe leden in de administratie blijkt niet altijd eenvoudig omdat mensen niet worden aangetroffen, en afgesproken reacties (telefoon/mail) aan de wijkouderlingen vaak uitblijven. Positief zijn enkele interessante gesprekken met nieuw binnengekomen kerkleden.

Na enig overleg en het raadplegen van agenda’s wordt besloten om het afscheid en de intrede van ambtsdragers te plannen voor de dienst van 3 oktober.

Het door Herman opgestelde concept-informatieboekje over onze gemeente wordt besproken en enkele aanpassingen overeengekomen. Herman zal een gewijzigd exemplaar versturen, waarna Roel zich over de indeling zal buigen.

Vervolgens wordt kort ingegaan op de openluchtdienst bij Alo en Vrouk op 8 augustus; ondanks het wisselvallige weer is deze zeer goed verlopen, getuige ook de positieve signalen van de aanwezigen.

Een zeer actueel onderwerp betreft de mogelijkheden voor hervatting van de diensten zonder aanmelding vooraf. Na overleg wordt besloten om af te wachten tot er rond 20 september meer richtlijnen van de overheid beschikbaar zijn. Besproken wordt om dan eventueel vanaf 3 oktober het aanmelden vooraf te schrappen en weer te zingen tijdens de dienst, maar de 1,5 meter afstand te handhaven. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Herman leest een tekst voor van Yme over de opzet van de startzondag en de kosten van de verschillende locaties; op basis hiervan lijkt de hervormde kerk het meest geschikt. Nog niet duidelijk is hoeveel mensen daar aan de dienst deel kunnen nemen gelet op de minimale afstand van 1,5 meter; Herman zal hiernaar informeren.

Tijdens de rondvraag bespreekt Herman de kerkopening op woensdag; hoewel de belangstelling wisselt, vervult deze zeker een functie. Na september wordt bepaald of we hiermee doorgaan, mede gelet op de dan ongunstigere weersomstandigheden.

Imke heeft aangegeven tzt te het stokje van zijn taak als preekvoorziener over te willen dragen. Kandidaten mogen zich melden!

Tenslotte is geconstateerd dat het beleidsplan van onze kerk aan een update toe is; besloten wordt om dit voor de volgende vergadering te agenderen.

Ulbe sluit de vergadering met het lezen van de laatste 2 coupletten van lied 978.

Ervaring betekent weinig. Iedereen kan jaren iets fout doen.

UIT DE KERKENRAAD 20 mei & 17 juni 2021
Hierbij een samenvatting van de zaken dit tijdens de twee laatstgehouden kerkenraadsvergaderingen op 20 mei en 17 juni zijn besproken. Beiden vonden nog digitaal plaats via Zoom, maar we hopen en verwachten dat de eerstvolgende (op 2 september) weer normaal als “echte” vergadering plaats kan vinden, en dat Zoom over een paar jaar alleen nog genoemd wordt bij het terugblikken op deze periode “weet je nog toen we via de computer vergaderden?”.

Al enkele keren zijn de vacatures in de kerkenraad aan de orde geweest, en zijn oproepen geplaatst aan belangstellenden om zich te melden. Ook zijn kandidaten persoonlijk benaderd.
We zijn blij dat Hieke van de Valk en Aukje van Gelder het dankbare en belangrijke werk van wijkouderling respectievelijk kerkrentmeester op willen pakken. Niet alle openstaande- en over enige tijd open vallende plekken zijn hiermee gevuld, maar het is een mooi begin!

Recent is een pinkstergroet in de vorm van een roos met kaart verspreid. De reacties hierop waren zeer positief en leidden tot plezierige en interessante gesprekken met de ontvangers.

Al wat langer geleden is de kerkenraad begonnen zich te beraden op het (in) zegenen van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht. Besloten is toen dat René en Neeke de Boer een plan zullen opstellen hoe de gemeente bij de besluitvorming hierover betrokken kan worden. Door corona heeft dit enige tijd stilgelegen, maar na de zomer wordt dit opgepakt en geagendeerd voor bespreking op de kerkenraadsvergadering van 2 september.

“Mededelingen Esther”:
Esther bespreekt het contact dat ze heeft gehad met enkele families over het voorbereiden van de uitvaart en de inhoud van de uitvaartdienst (tekst, liederen). Door hier bij leven aandacht aan te geven, wordt voorkomen dat dit uitgezocht moet worden op een moment dat dat het minst gewenst is. Haar voorstel is om – wanneer de omstandigheden dit weer toelaten – 2 middagen of avonden te organiseren, een keer met iemand van een uitvaartorganisatie en een keer met de nadruk op de kerkelijke aspecten. De vergadering gaat hiermee akkoord; u hoort hier t.z.t. meer van.

Ook heeft Esther een online masterclass bijgewoond over de nieuwe Bijbelvertaling. Deze bevat 12.000 wijzigingen, waarvan een derde naar aanleiding van ontvangen reacties. Bij deze nieuwe vertaling is sterk gelet op de en onderlinge samenhang tussen boeken en hoofdstukken, en de correcte vertaling uit de grondtekst. Een opvallende wijziging ten opzichte van het eerdere concept is de terugkeer van de eerbiedshoofdletter.
Naar verwachting komt deze nieuwe vertaling in oktober uit.

Esther geeft aan dat de koster gemist wordt. In verband met de corona-maatregelen is destijds besloten om de diensten met minimale bezetting plaats te laten vinden, waarbij de koster niet meer aanwezig is. In de praktijk leidt dit soms tot zaken die tussen wal en schip vallen, zoals de tijdige wisseling van het antependium, het aansteken van de paaskaars, het inschakelen van de geluidsapparatuur. Dit komt de concentratie van de voorganger en het ordelijke verloop van de dienst niet ten goede. Besloten wordt dat met onmiddellijke ingang de koster weer conform het door Koos Winters opgestelde rooster aanwezig zal zijn tijdens de diensten.
Alo zal hen benaderen.

Periodiek volgt Esther opleidingen om haar kennis op specifieke gebieden te verdiepen. Esther licht het plan met betrekking tot haar voorgenomen (bij)scholing, en de daarmee samenhangende kosten en tijdsbesteding toe. Na enkele vragen ter verduidelijking gaat de kerkenraad hiermee akkoord.

Tenslotte stelt Esther voor om een activiteitenrooster op te stellen met daarop zaken als de meditatiegroep, de te plannen avond over engelen, de gezamenlijke maaltijden van de BZA-groep, de op te starten dialooggroep over LHBTI-verbintenissen etc. Dit rooster kan vervolgens met de Alleen Samen verspreid worden. Ook dit is akkoord; Esther zal een opzet maken.

Namens de kerkrentmeesters doet Ulbe verslag van het bezoek van installatiebedrijf Breman aan onze kerk, om gezamenlijk te verkennen hoe de (hoge) verwarmingskosten verlaagd konden worden. Het geheel optimaliseren van de verwarming kost ongeveer €7500,=. Dit is duidelijk te hoog en niet terug te verdienen. Door Breman is aangegeven dat met enkele relatief eenvoudige aanpassingen ook al een verbetering gerealiseerd kan worden. Concreet betekent dit het spoelen van de vloerverwarming, en het koppelen van de verwarmingsketels van ’t Achterhuus en de kerkzaal in een zgn. cascaderegeling. Dit is voor een aanzienlijk lager bedrag te realiseren (plm. €2100,=). Tevens is een directe besparing mogelijk door het verlagen van de thermostaat van 16,5- naar 14,5 graden als de kerk niet gebruikt wordt. De vergadering gaat met deze optie akkoord, zodat we er zowel qua temperatuur als financieel warmpjes bij (blijven) zitten.

Ronald geeft aan dat vanuit de diaconie €500,= is gedoneerd voor de actie tegen corona via Kerk in Actie. Verder vraagt hij aandacht voor de vormgeving van het Heilig Avondmaal als de diensten weer gaan plaatsvinden. Esther beschrijft de uitvoering in Scherpenzeel, en Herman die in de Landerijen. Laatstgenoemde verloopt goed, maar de voortzetting ervan komt in de gevarenzone doordat Meintje Veenstra na vele jaren gaat stoppen en er geen diaken in de HG is die dit (overdag) kan begeleiden. Boukje suggereert te onderzoeken of één van de HG ouderlingen wel in de gelegenheid is. Herman zal dit met Meintje bespreken.

Uit gesprekken met gemeenteleden blijkt dat er behoefte is aan een boekwerkje met algemene informatie over onze gemeente en kerk. De laatste uitgave ervan is al weer van 2013 en dus achterhaald. Daar waren ook de namen en adressen van gemeenteleden in vermeld, maar dat is in het kader van de AVG-regelgeving niet meer toegestaan. Als alternatief wordt besloten om niet de namen te vermelden, maar wel de straten binnen de verschillende wijken. Besloten wordt dat Herman een voorstel zal maken voor de onderwerpen voor een dergelijk boekje.
Ook benoemt Herman de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze -naar aanleiding van een aantal incidenten opgestelde- wet beoogt onregelmatigheden te voorkomen en houdt onder andere in dat minimaal 2 mensen toegang moeten hebben tot de financiële (bank) gegevens om fraude te voorkomen. Afgesproken wordt dat Alo de regeling en invoeringstermijn zal bestuderen.

Op de gedenktafel zal een (gedenk) boek geplaatst worden, dat ingevuld wordt bij geboorte, belijdenis en overlijden. Esther en Jan Rozendal zijn samen met Bijzonder Druk uit Steenwijk bezig om hier een mooi ontwerp voor te maken; wordt vervolgd.

Naar aanleiding van de zeer goede ervaringen vorig jaar, wordt besloten om op 8 augustus (noteert u deze datum vast op kalender en in agenda) opnieuw een openluchtdienst te organiseren bij Alo en Vrouk Weemstra. Esther start met de organisatie ervan; samen met Alo zal ze de overige vrijwilligers benaderen.

Besloten wordt om begin juli weer te beginnen met “echte” diensten onder de voorwaarden zoals vorig jaar gehanteerd (tevoren opgeven/maximum aantal deelnemers). Herman zal hierover een tekst opstellen voor het zondagsnieuws.

De gedenkstenen van Joke Bruinsma-de Beer en Jannie Jonas hebben binnenkort een jaar op de gedenktafel gelegen en zullen aan hun nabestaanden overhandigd worden.

Van de organisatie van het Textielfestival Weerribben is het verzoek ontvangen om volgend jaar op 10, 11, en 12 juni gebruik te mogen maken van ’t Achterhuus en de kerkzaal voor het tentoonstellen van textiele kunst. Op basis van de goede ervaringen met de eerdere edities stemt de vergadering in met het verzoek.

De groothuisbezoeken van komend jaar worden na ampele afweging vastgelegd op woensdagmiddag 16 februari en donderdagavond 17 februari 2022.

Roel Smit
Scriba

Wantrouwen maakt muizen van mensen.

UIT DE KERKENRAAD 8 april 2021
Voor de tweede keer heeft de kerkenraad op donderdag 8 april virtueel vergaderd. Dat went snel en is ook geen beletsel om deel te nemen, zoals bleek uit het vaste element “presentielijst”, waarop alle namen vermeld waren. Omdat de gratis versie van het door ons gebruikte vergaderprogramma (Zoom) een maximale vergaderduur van 40 minuten kent, moest er wel twee keer opnieuw opgestart worden, maar ook dat bleek geen beletsel voor een goede vergadering. We zijn flexibel.

Jennie neemt de opening voor haar rekening met een Joods spreekwoord: “Wat je vijand niet mag weten, vertel dat ook je vrienden niet”, en verbindt dit met de (politieke) actualiteit en Mattheus 7 “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden”.

Na vaststelling van de agenda voor deze vergadering en de notulen van de vorige (25 februari), worden de vacatures in de kerkenraad en de te benaderen kandidaten besproken.
Optimisme is een plicht.

Voor wat betreft de vormgeving van het herdenkingsboek wordt afgesproken om een losbladig systeem te gebruiken met verschillende kleuren voor doop, belijdenis en overlijden. Op deze bladen worden naam, geboortedatum, datum doop, belijdenis, resp. overlijden vermeld en een hierbij passende tekst. Op de bladen zal het symbool van Geloof, Hoop en Liefde (kruis, anker, hart) aangebracht worden. Esther zal één en ander verder in gang zetten.
Het eventueel houden van een openluchtdienst wordt aangehouden. In afwachting van de ontwikkeling van de mogelijkheden zal dit onderwerp aan de agenda van de volgende vergadering (20 mei) worden toegevoegd.

Bij het vaste punt “mededelingen Esther” geeft Esther aan dat de afgelopen periode (40 dagentijd en Pasen) erg druk is geweest, en dat ze de komende weken van een voorjaarsvakantie hoopt te genieten in Noord-Holland en Limburg.

Namens de kerkrentmeesters meldt Ulbe dat het contract voor de permanente aanstelling van Esther getekend is, en dat later deze maand installatiebedrijf Breman een bezoek aan onze kerk zal brengen om te verkennen hoe de kosten van verwarming verlaagd kunnen worden. Een kleinschaliger maar zeer praktisch punt is de kapotte stofzuiger; Koos Winters zal een nieuw exemplaar aanschaffen.

In verband met de corona-beperkingen wordt gezocht naar nieuwe vormen om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten. Herman bespreekt een bericht van een gemeente die via Zoom de gelegenheid biedt om samen koffie te drinken. Hierover wordt enige tijd gesproken; een deel van de gemeente zal hier mogelijk gebruik van willen maken.
Afgesproken wordt om een oproep in het zondagsnieuws te plaatsen om de interesse te peilen.

Namens de diaconie informeert Boukje de vergadering over de doelen die we steunen en de andere activiteiten van de diaconie. Stichting Beetje Beter is vervangen door een project van Kerk in Actie in Zuid Afrika om de situatie van kansarme kinderen te verbeteren. Ook de ondersteuning voor het werk van Sjoukje de Wit wordt voortgezet.

Met betrekking tot de door de liturgiecommissie georganiseerde vieringen in de Stille Week en de dienst op eerste Paasdag zijn de aanwezigen unaniem positief.
Esther geeft aan ook vanuit de gemeente positieve reacties ontvangen te hebben.

Esther beschrijft de eisen aan permanente educatie voor kerkelijk werkers, haar interesses en haar beeld van de behoefte. Ze zal een studieplan schrijven, dat vervolgens ter goedkeuring voorgelegd wordt aan een commissie met daarin onder andere onze classispredikant. Esther maakt een concept-plan ter bespreking.

Naar aanleiding van de “papieren” gemeenteavond is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen; inmiddels zijn hierop antwoorden geformuleerd zodat de toegezegde antwoordbrieven opgesteld- en verspreid kunnen worden.

Naast de aan het begin van deze tekst genoemde werving van nieuwe kerkenraadsleden, is eind vorig jaar ook afscheid genomen van een viertal ambtsdragers. Traditie is, dat die het kerkenraadsuitje organiseren; Herman zal dit met hen opnemen en we laten ons verrassen.

Jennie sluit de vergadering met het lezen van de Ierse zegen onder lied 821: “Dat de weg je tegemoetkomt”.

Roel Smit
scriba

Wie de waarheid vertelt hoeft weinig te onthouden.

UIT DE KERKENRAAD 25 februari 2021
25 februari heeft de kerkenraad voor het eerst in 2021 vergaderd. Tevens was dit onze eerste kerkenraadsvergadering ooit “op afstand” via de computer. Uiteraard met enkele aanloopproblemen, maar na enige tijd had iedereen toch zijn en haar digitale plekje gevonden en kon de agenda volgens plan gevolgd worden.

Esther  opent de vergadering met lied 1003 (Stil is de straat), dat via Youtube ten gehore gebracht wordt (link: https://youtu.be/7kQizeCIXvc ).
Vorig jaar maart werden er nieuwe coupletten geschreven (2 t/m 5 door Gert Landman, het bestaande 1e en laatste couplet + het refrein is geschreven door Jan Jetse Bol).
Esther beschrijft hoe het lied spreekt over gevoelens van leegte, angst en eenzaamheid maar ook troost biedt; in het refrein wordt het verlangen uitgesproken naar de komst van de nieuwe morgen, die ook verwijst naar de wederkomst van Jezus.

Na twee vaste gasten op de agenda, te weten de presentielijst (een vreemd begrip trouwens bij een digitale vergadering), en het vaststellen van de notulen van de vergadering van 19 november vorig jaar, volgen de actiepunten van de vorige vergadering.

Besproken wordt dat:

  • We niet op zoek hoeven naar een beamer. De fam. de Boer heeft er één beschikbaar die we kunnen gebruiken wanneer dat nodig is;
  • De bloemen voor de kerk zullen vanaf nu betrokken worden van de COOP, en
  • Dat de kerstattenties zeer op prijs werden gesteld door de ontvangers. Compliment voor een ieder die hieraan heeft bijgedragen..

Vervolgens worden de ingekomen stukken doorgenomen. Eén ervan betreft de opgave van het aantal exemplaren van het blad “Wal en Water”, een gratis blad met als doel bezoekers bekend te maken met de kerken in deze regio. Herman heeft doorgegeven dat we net als vorig jaar 200 stuks zullen afnemen, die ter verspreiding aan campings en restaurants worden verstrekt.
Esther vraagt of we de komende zomer de kerk ook weer open stellen op de woensdagmiddag. Besloten wordt dat te doen, als de omstandigheden het toelaten. Ook dit zal Herman aan de redactie van Wal en Water doorgeven, zodat het daarin vermeld kan worden.

Een ander vast punt op de agenda is “Mededelingen Esther”. Esther heeft een 40 dagentijd project opgezet via WhatsApp, wekelijks stuurt ze op zondag een bericht/vraag ter overdenking, in de Stille Week dagelijks. Inmiddels zijn er 10 deelnemers in Oldemarkt, Scherpenzeel/Munnekeburen en elders.

Hierna vraagt Esther aandacht voor het herdenkingsboek; wie vult het in en welke regels willen we toepassen voor de inhoud.

Afgesproken wordt dat de bladen in het boek volgens een vaste vormgeving en door een vast persoon zullen worden ingevuld, om een variëteit aan uitvoeringen te voorkomen. In het boek zullen de overledenen opgenomen worden vanaf het moment dat we Protestantse Gemeente zijn geworden (mei 2018).

Ook heeft Esther een online bijeenkomst onder leiding van onze classispredikant (ds. Klaas van der Kamp) bijgewoond:

Deze ging over het moment dat de lockdown opgeheven wordt. Dit zal een unieke periode zijn van ongeveer enkele maanden, waarin de kerken hun maatschappelijke belang opnieuw vorm kunnen geven. Er is een werkgroep bezig met de vraag of we dan terug moeten naar de oude situatie of zoeken naar een nieuw evenwicht. Meer informatie is te vinden op de site van onze classispredikant (www.klaasvanderkamp.nl).

 

Afsluitend oppert Esther het idee om rond de zomer of wanneer het weer kan, een dienst in de open lucht te organiseren. De vergadering vindt dit een goed idee, en besloten wordt dit te agenderen als er meer duidelijk is over de daadwerkelijke opheffing van de lockdown.

Namens de diaconie doet Ronald verslag van het diaconaal overleg. Hierbij blijkt dat er vooral veel niet kan, onder andere de vieringen in de Landerijen, Zaken die wel doorgaan, vergen meer voorbereiding, zoals de paasgroetenactie. Het is roeien met de riemen die we hebben.

Aansluitend is het de beurt aan de kerkrentmeesters, waarbij Ulbe melding maakt van een in financieel opzicht goed verlopen 2020. Er is een batig saldo van bijna €7000,-, onder andere door het invullen van diensten door Jan ter Horst en Herman. Ook de opbrengst van Kerkbalans was -weer- uitstekend.

De verwarming van de kerk blijkt echter een grote kostenpost; ongeveer €350,- per maand. De huidige vloerverwarming geeft een mooie gelijkmatige warmte, maar het kost veel energie om de koude vloer op temperatuur te krijgen voor de dienst. Ulbe stelt voor samen met installatiebedrijf Breman te onderzoeken of radiatoren (eventueel in combinatie met langzaam draaiende ventilatoren aan het plafond om de warmte laag te houden) geen betere oplossing zijn. Met hen kan dan berekend worden wat de terugverdientijd van de radiatoren is en dus of dit aantrekkelijk is. Herman vult aan met de suggestie om ook infrarood-panelen in het onderzoek te betrekken.
De vergadering stemt hiermee in.

Een hardnekkig probleem is het niet goed en tijdig kunnen verwerken van mutaties (voornamelijk van inkomende gemeenteleden) doordat het lastig is om contact te krijgen. Dit wordt nog versterkt door corona. Inmiddels is er een aardige lijst van mensen die “in de lucht hangen” en is de administratie daardoor op punten onvolledig. Herman zal een bijeenkomst beleggen met Esther, Jennie, René de Boer en hemzelf om de afhandeling van deze lijst te bespreken.

Een vast punt op de kalender is de gemeenteavond in maart. Herman geeft aan dat het dit jaar niet zal lukken om een “echte” gemeenteavond te organiseren. Na enig overleg wordt besloten om in plaats daarvan een brief aan de gemeenteleden  op te stellen, met daarin informatie over onze ervaringen en voornemens. De financiële gegevens kunnen (als gebruikelijk) bij deze brief gevoegd worden, waarna de gemeenteleden hier een bepaalde tijd vragen over kunnen stellen.
Afgesproken wordt dat Herman een conceptbrief zal opstellen.

De invulling van de diensten in de Stille Week moet nog bepaald worden. Hiervoor zal Herman in contact treden met de liturgiecommissie (Yme van der Valk en Jan ter Horst). Esther geeft aan ook graag zitting te willen nemen in deze commissie.

De huidige (3-jarige) arbeidsovereenkomst van Esther loopt af per 1 juni dit jaar. Wanneer we de overeenkomst na die datum voortzetten, gaat deze automatisch over in een vaste aanstelling. Na kort overleg blijkt dat de vergadering unaniem positief is over het (in vaste dienst) voortzetten van de aanstelling van Esther, die aangeeft dat het ook van haar kant goed bevalt.
Prima!

Door Esther is voorgesteld een aantal kaarten met als onderwerp de zeven werken van barmhartigheid te gebruiken om gesprekken in de gemeente te voeren. Omdat het voor gebruik tijdens de 40-dagentijd te kort dag is, zullen de kaarten voor eventueel gebruik tijdens een groothuisbezoek of gemeenteavond “op de plank gelegd” worden.

Vervolgens worden de ervaringen op een aantal gebieden besproken:

  • De uitzendingen via facebook wordt door een vast aantal (plm 8) gemeenteleden bekeken en goed gewaardeerd. Wel is het geluid zwak; hieraan wordt gewerkt. Er is een offerte voor een permanente cameraopstelling ontvangen; de hiermee samenhangende investering is echter fors (plm. €3500,-). Besloten wordt om te bezien wat er nog geoptimaliseerd kan worden aan het geluid.
  • De ervaringen met de gedenktafel zijn nog beperkt, maar positief. Jennie geeft aan dat de kleur van het kruisje op de gedenktafel identiek moet zijn aan de kleur van het antependium. Herman zal dit (laten) opnemen in de instructie voor de kosters.
  • Herman vraagt naar de ervaringen met het Heilig Avondmaal “op afstand”. De ontvangen signalen zijn positief. Vaak wat onwennig, maar goed dat dit door kan gaan.

Esther sluit de avond af met een verhaal over de nachtelijke overpeinzingen van een rabbi over de armen en alles wat ze nodig hebben om waardig Pesach te kunnen vieren. En hoe alles steeds duurder wordt.
De ene helft is weliswaar geregeld, de armen zijn bereid om te ontvangen, maar de andere helft baart hem nog zorgen….

Roel Smit
scriba

Vergeven is alle hoop op een beter verleden opgeven.

Beste gemeenteleden,

De gemeenteavond, waarin we jaarlijks verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, die gepland stond voor 25 april vervalt. Het huidige Corona protocollen staan het houden van een fysieke vergadering niet toe. We hebben als kerkenraad overwogen om het een digitale vergadering te maken via ZOOM of TEAMS of SKYPE maar daarmee zouden we slechts een klein gedeelte van onze gemeenteleden bereiken. Daarom gaan we het schriftelijk doen. De gemeenteleden ontvangen binnenkort een brief met daarin de verantwoording van het beleid en de financiële verslagen. Ook een vooruitblik in de vorm van plannen. Indien daar nog vragen over zijn dan kunnen die bij de scriba worden ingediend en zullen snel beantwoord worden. Dat wordt dan opgevolgd door een bericht over genomen besluiten.

Vriendelijke groet

Herman Brouwer

UIT DE KERKENRAAD, ALLEEN SAMEN 2021 Veertigdagentijd
Uit de kerkenraad is deze keer minder te melden dan gebruikelijk, omdat de geplande vergadering in januari vanwege de aangescherpte beperkingen in het kader van corona niet door kon gaan. Omdat het er niet naar uitziet dat we binnen afzienbare termijn wel weer normaal bijeen kunnen komen, zal de volgende kerkenraadsvergadering op 25 februari digitaal plaatsvinden.
Tot voor kort waren een warm Achterhuus en voldoende koffie voorwaarden voor een goede vergadering; nu is dat een stabiele verbinding, zoals bleek tijdens het eerste digitale moderamen op 27 januari jongstleden.
Opnieuw een aspect waarin we ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit, en een surrogaat voor een “echte” vergadering en ontmoeting.
Het toont echter ook veerkracht om als kerk om gezamenlijk nieuwe wegen te vinden; zo worden de diensten op www.kerkdienstgemist.nl door veel mensen beluisterd, volgt een aantal de uitzendingen met beeld via Facebook, en is op 7 februari voor de eerste keer en mogelijk wat onwennig het Heilig Avondmaal “op afstand” gevierd.
Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer terug naar een min of meer normale situatie met een even normaal contact, waarbij we op termijn met een milde blik op deze periode terugkijken.

Roel Smit
scriba

Besluiten is vrijheid. Besluiteloosheid een marteling.