UIT DE KERKENRAAD

UIT DE KERKENRAAD, bij ALLEEN SAMEN 06, DANKDAG

 

Op 30 september is uw kerkenraad voor het laatst in de huidige bezetting bijeen geweest.

Het spreekt voor zich dat het eerste onderwerp van iedere vergadering de opening is, om beurten door een van de kerkenraadsleden. Deze openingen kennen een grote variëteit (Bijbeltekst, vers, gedicht, overdenking, ….) en zijn dus een positief-onvoorspelbaar element van de vergadering. U zou er bij moeten zijn om er een goed beeld van te krijgen.
Dat kan overigens, want er zijn nog vacatures.

Deze keer leest Jan Psalm 139 met een verbindende tekst naar de actualiteit met onze (digitale) omgeving die alles ziet, doorgrondt, en vertrouwd is met onze wegen.

Bij het bespreken van de notulen van de vorige vergadering meldt Herman dat Ulbe Koopman heeft aangegeven het ambt van kerkrentmeester te willen oppakken. Samen met de voorgenomen aanstelling van Boukje Leusink en Hein Dijkstra als diakenen is dit een prima ontwikkeling, hoewel er -als boven gesteld- nog functies (voor wijkouderling) vacant zijn.
Wanner geen bezwaren worden ingediend zullen de aanstaande ambtsdragers in de dienst op 1 november in het ambt bevestigd worden.

Om zeker te stellen dat de site actueel blijft, zal Roel het onderwerp “actualiteit website” 3 keer per jaar agenderen voor bespreking in de kerkenraad.

Klaas bespreekt wat in het overleg van de diaconie is overeengekomen over de kerstattentie voor de oudere gemeenteleden. Om dit nog enigszins een verrassing te laten zijn ga ik er hier verder niet op in.

Aansluitend wordt besproken dat de gezamenlijke (PG/HG) dienst op dankdag (4 november) in verband met de beschikbare ruimte gevierd zal worden in de hervormde kerk. Op het zondagsnieuws is vermeld hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Voor het bespreken van de ervaringen en plannen met het jeugdwerk is Hieke aanwezig in de vergadering. Er is weinig deelname aan de activiteiten, simpelweg omdat er niet veel jeugd in onze gemeente is. De eerst aanstaande activiteit is het adventsproject. Het hierbij betrekken van de gemeente heeft meerwaarde, maar door het kleinere aantal kinderen en de afname van de kerkgang in het algemeen ivm corona is het geen vanzelfsprekendheid dat hiermee wordt doorgegaan. Anderzijds betekent nu stoppen dat het waarschijnlijk voorgoed van de agenda verdwijnt. Alles afwegend wordt besloten om het adventsproject door te laten gaan.
Herman spreekt namens de vergadering zijn waardering uit voor de organisatie en allen (groot en klein) die eraan meewerken. Aansluitend vraagt hij naar Hieke’s ervaringen met het wekelijkse samenstellen van het zondagsnieuws. Dit blijkt ze inmiddels 34 jaar tot grote tevredenheid en met plezier te doen. Hieke geeft aan dat ze het op prijs stelt “gevoed” te worden met informatie vanuit de kerkenraad (wel en wee, maar ook jubilea), omdat de informatie hierover wegens privacywetgeving minder toegankelijk is dan eerder. Het vermelden van deze zaken leidt bijna altijd tot reacties (bijv. het sturen van een kaartje) wat zeer gewaardeerd wordt.
.

Esther is verhinderd voor deze vergadering maar heeft tijdens het moderamen gemeld dat ze tijdens de gemeentezondag heeft genoten van het weer, de locatie, de deelname maar ook de samenwerking met het organiserend comité. Ook Herman geeft aan dat hij veel positieve reacties heeft gehad. 

Alo is bij de avondmaalsviering in de Landerijen geweest. Er waren 18 deelnemers, en dankzij de goede organisatie verliep het probleemloos.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) zullen de overleden gemeenteleden herdacht worden. Tevens zal in deze dienst (waarin Jan ter Horst voorgaat) de door Jan Rozendal gemaakte gedenktafel in gebruik worden genomen.

Jaarlijks worden de ervaringen met de ingeroosterde predikanten besproken, en dat punt staat nu op de agenda. Er is een variëteit aan voorgangers, ieder met hun eigen stijl. De een spreekt meer aan dan de ander, maar dat is te verwachten. Er is geen reden om een specifieke voorganger niet opnieuw in te roosteren. 
Tevens blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden dat de voorgangers het bij ons (ook) goed toeven vinden. Een van de genoemde redenen is, dat onze gemeente goed zingt. Hoewel dat momenteel niet mogelijk is, is het talent nog steeds aanwezig.

In verband met het naderen van het winterseizoen en de daarmee dalende temperatuur en bezoekersaantallen wordt besloten om de kerkopening op woensdagmiddag te beëindigen en volgend voorjaar weer op te pakken.

Jan heeft de inventarisatie voor de gespreksgroepen opgepakt; het komende seizoen zullen hoofdstuk 16 tot 21 van het boekwerk “Kleine theologie voor leken en ongelovigen” worden besproken. 
Vanwege de corona-beperkingen worden nog geen acties gestart voor het groothuisbezoek. 
Ook voor wat betreft advent en kerst is het afwachten wat er eind dit jaar mogelijk is; de uitvoering zal daarop afgestemd worden.

Herman geeft aan dat de beamer die onder andere tijdens diensten en de gemeenteavond gebruikt werd, binnenkort niet meer beschikbaar is. Na overleg wordt besloten te verkennen of we er zelf één kunnen kopen. Herman zal hiervoor een marktverkenning uitvoeren.

Jan sluit af met de overdenking “Soms gaat het leven gewoon zijn gang”.

God houdt van atheïsten, ook al twijfelt Hij soms aan hun bestaan