UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraad Alleen Samen 2019-1 (40 dagen tijd)

De eerste twee kerkenraadsvergaderingen van dit jaar (op 23 januari en 25 februari) zitten er inmiddels weer op; ook bij de start van 2019 is er geen gebrek aan onderwerpen.
De eerste bijeenkomst viel samen met een dienst in het kader van de week van het gebed. Het agendapunt “Opening” vond daarom plaats in de kerkzaal, waarbij de belangstelling voor deze mooie dienst zodanig was dat stoelen moesten worden bijgeplaatst.
Dit soort problemen heeft een kerk graag. De vergadering in februari is geopend door Esther met het lezen van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, gevolgd door de vraag: “hebt u zelf wel eens in de rol van barmhartige Samaritaan gestaan”.

Een vast onderwerp de afgelopen maanden is de website: www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl. Kijkt u er eens op om te zien of u (ook) vindt dat het resultaat er mag wezen. De site is inmiddels voorzien van financiële gegevens, wat nodig is om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt te worden, waarmee giften belasting-aftrekbaar zijn. Ook ons beleidsplan is erop geplaatst.

Het kerstrondje is voor wat betreft onze deelname positief verlopen met een goede aanloop en een prima opbrengst voor World Servants. Wel is geconstateerd dat de belangstelling voor het kerstrondje in het algemeen terugloopt; door het koude weer en de spreiding van de locaties was het soms stil op straat.

Verder konden we niet om de zgn. Nashville-verklaring heen. De tekst, de Amerikaanse achtergrond ervan en de motivatie van de stellers worden besproken. Allen zijn het erover eens dat dit artikel neerkomt op uitsluiting en haaks staat op de prominente plaats van de liefde in de Bijbel. Het standpunt van de kerkenraad is inmiddels verwoord in een tekst voor Alleen Samen, de website en het zondagsnieuws.
In het gesprek over deze verklaring liepen we aan tegen de vraag of we als kerk wel of niet in zouden moeten gaan op een verzoek om een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht (in) te zegenen. Esther heeft uitgezocht hoe een dergelijke beslissing tot stand zou behoren te komen. Daaruit blijkt dat we een procedure moeten opstarten om de gemeenteleden daarbij te betrekken en in gesprek te brengen. Met de gegevens uit die gesprekken kan de kerkenraad aan de slag. Besloten wordt om dit tijdens de gemeenteavond aan de orde te stellen.

De concept-uitnodiging voor deze gemeenteavond op 14 maart is klaar en wordt akkoord bevonden; de financiële bijlagen zijn inmiddels besproken, zodat die meegestuurd kunnen worden.  Vanuit ZWO is een schenking van €200,= overgemaakt aan de organisatie van The Passion Oldemarkt.

Het voorstel van de hervormde gemeente om omwille van het eenvoudiger verdelen van de collecte-opbrengsten deze ten goede te laten komen van de kerk waar de dienst gehouden wordt, is geaccepteerd.

Esther geeft aan inmiddels goed ingevoerd te zijn in de werkzaamheden. Ook heeft ze positieve reacties ontvangen op de door haar geleide diensten in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Vanaf 3 februari gaat ze iedere eerste zondag van de maand voor. Hierbij verzoekt ze of tijdens de door haar geleide diensten een lector de lezingen kan doen. Elders in deze AS vindt u hiervoor een oproep, evenals een tekst waarin Esther haar werkzaamheden toelicht, en de mogelijkheden om aan de verwachtingen van gemeenteleden te voldoen.
Met de studie verloopt alles goed; ze heeft haar scriptie ingeleverd en op 15 maart is de diploma-uitreiking.
Esther doet kort verslag van de bijeenkomst met PKN kerken in Echtenerbrug in het kader van de rol van kerken in het dorp. Aanwezig waren PG Echtenerbrug/Oosterzee, Oldelamer/Nijelamer, Scherpenzeel/Munnekeburen en Oldemarkt. Een boeiende avond, waarin diverse ervaringen werden besproken. Zo gaf één van de aanwezigen aan dat, hoewel de kerkgemeenschap niet groot was, men altijd wel een beroep kon doen op plm. 75 personen die zich op een of andere manier betrokken voelden bij de kerk en als vrijwilliger werkzaamheden verrichtten.

Tenslotte meldt Esther dat uit de werkgemeenschap van voorgangers akkoord is gekomen om Astrid van Waard uit Giethoorn te benomen als consulent voor PG Oldemarkt. Roel zorgt er voor dat zij de vergaderstukken ontvangt zodat zij op de hoogte blijft van wel en wee in onze gemeente.

De classispredikant, ds. Klaas v.d. Kamp heeft aangegeven ons te willen bezoeken, onder meer over het laten vervallen van de predikantsplaats binnen onze gemeente (de zgn. normbezetting); hiervoor is inmiddels een afspraak gemaakt op 29 april.

Jennie en Roel hebben een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst bijgewoond over de rol van kerken bij calamiteiten. Hiervoor heeft de gemeente Steenwijkerland behoefte aan actuele gegevens van contactpersonen; Roel heeft die van Esther, Herman, en hemzelf doorgeven.

De werving ambtsdragers wordt opgepakt, o.a. dmv toevoeging van de bekende strook aan de uitnodiging van de gemeenteavond. Besproken wordt dat er genoeg ambtsdragers actief moeten zijn om niet onder het minimum te komen dat een kerkenraad moet hebben. Hierbij is gebleken dat naast de werving van een (wijk)ouderling, ook de diaconie versterkt moet worden. Denkt u hier eens over na.

Het eerste groothuisbezoek op donderdagmiddag 21 februari is prima verlopen. 17 personen namen deel en er waren geanimeerde en open gesprekken.

Margriet de Boer regelt al lange tijd wekelijks de bloemen voor de kerk maar heeft vernomen dat De Madelief gaat stoppen. Mogelijk is er een overnamekandidaat voor de bloemenzaak zodat we klant kunnen blijven; Jennie Kempers zal dit verder uitzoeken.

Namens de oecumenische werkgroep zijn Ria Kamphuis en Koos Winters aanwezig geweest op de vergadering van 25 februari. De werkgroep bestaat nu uit 6 personen: 2 van HG, 2 van RK en 2 van PG. De samenwerking is plezierig; het is leuk om de diensten gezamenlijk voor te bereiden. De 2 jaarlijkse oecumenische diensten zijn morgendiensten geworden; de verbeterde deelname onderstreept de juistheid van deze wijziging. Vanwege de beschikbare ruimte worden de diensten afwisselend gehouden in de RK en HG kerk. De collectes gaan naar 3 doelen en worden zonder aftrek van kosten doorgegeven.

De beide diensten dit jaar kunt u alvast op de kalender zetten: 12 mei 2019 in de hervormde kerk met RK voorganger, en 10 november eveneens in de hervormde kerk met HG voorganger. Herman bedankt Ria en Koos hartelijk voor hun inzet en komst naar de vergadering.
Namens de diaconie meldt Sylvia dat een bestemming is gevonden voor de ouderenmiddag op 8 mei. Omdat dit mogelijk een verrassing moet blijven vermeld ik alleen dat het de moeite waard is.
De financiële cijfers zijn beschikbaar en worden besproken. Sinds lange tijd een positief resultaat, en nadat een enkele vraag opgehelderd is, is ieder tevreden. Ook de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Homan en Kempers verklaart de boekhouding in orde te hebben bevonden.
Aan het eind van de vergadering wordt door Yme gemeld dat het thema tijdens de Paascyclus “In den Beginne” zal zijn. Esther meldt daarop dat de 40-dagen tijd als thema “Een nieuw begin” heeft.

Roel Smit
Scriba  

Voor een schip zonder roer is elke wind tegenwind”

“De mensen zetten zich meestal niet af tegen het christelijk geloof, maar tegen de karikatuur ervan” (Gerbrand Fenijn)

Uit de kerkenraad Alleen Samen 2019-2 (Pasen)

Beste gemeenteleden,

Deze rubriek is korter dan gewoonlijk, omdat er sinds
 de vorige Alleen Samen geen kerkenraadsvergadering meer is gehouden. Op het moment dat u dit leest, heeft de vergadering van 10 april waarschijnlijk al plaatsgevonden, maar dat is te laat om nog op tijd verwerkt te worden en het verslag vóór de vergadering schrijven is niet gebruikelijk.
 U houdt de behandeling van de hiervoor geagendeerde onderwerpen (waaronder het voorgenomen bezoek van de classispredikant,
 ds. K.van der Kamp, de presentatie van het blad Wal en Water in onze kerk, en de evaluatie van de groothuisbezoeken en de gemeenteavond) dus tegoed.
 Van de gemeenteavond, gehouden op 14 maart, treft u elders in dit blad het verslag aan.

Roel Smit, scriba

Uit de kerkenraad Alleen Samen 2019-3

Sinds de laatste Alleen Samen hebben inmiddels twee kerkenraadsvergaderingen plaatsgevonden, op 10 april en 14 mei. 
In dit artikel treft u de punten van beide bijeenkomsten aan.

Door Herman is een voorstel uitgewerkt voor een uitje in combinatie met de gemeentezondag op 21 juli. Na overleg wordt de uitvoering vastgesteld; elders treft u het programma en het opgaveformulier aan. Komt allen!

Door Esther is het idee geopperd om een film te vertonen in samenwerking met de Buiten Zondagse Activiteiten (BZA) -commissie. Zij heeft een film die hiervoor geschikt zou zijn; “The Shack”. Binnenkort meer hierover.

Esther heeft een exemplaar van haar scriptie over het paasmysterie overhandigd aan Herman. Omdat haar bevindingen en conclusies interessant zijn voor een breder publiek, zal een versie zonder vertrouwelijke informatie tzt. beschikbaar worden gesteld voor belangstellenden.
Tijdens de vergaderingen is een aantal personen genoemd voor invulling van de vacatures in de kerkenraad, en de commissie die de gemeente zal betrekken bij het bepalen van de positie van onze gemeente betreffende de inzegening van een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Afgesproken wordt dat Herman hen zal benaderen.

Onlangs moest de dienst kort onderbroken worden, omdat de voorganger onwel werd. Ondanks dat dit met improvisatie opgelost kon worden en de voorganger weer voldoende hersteld was om de dienst af te ronden, bleek dat we hier niet goed op zijn voorbereid. Om bij dit soort onverwachte situaties toch een volwaardige dienst te kunnen houden, zijn inmiddels enkele speciaal hiervoor bestemde gebeden in ’t Achterhuus opgeborgen, samen met de door ds. Douwe Wijmenga geschreven reservedienst . 

De inhoud van de diensten in de stille week was (weer) prima, de deelname echter wisselend. Donderdag was een goedbezochte avondmaalsviering, terwijl Goede Vrijdag minder bezocht werd. Mogelijkheid was de uitvoering van The Passion op hetzelfde tijdstip de oorzaak.
De Oecumenische dienst op 12 mei was goedbezocht, waarschijnlijk mede door het gewijzigde tijdstip ervan (“gewoon” om 09.30). De leiding van de dienst en de overdenking door (RK) pastor van Boven uit Lelystad viel zeer in de smaak.

Het jaargesprek met Esther zal op 11 juli gevoerd worden door Herman en Sylvia.
Esther deelt mede dat ze de paaskaars van de kindernevendienst heeft ontvangen en doet verslag van haar positieve ervaringen tijdens het meditatieve verblijf in klooster Nieuw Sion in Diepenveen.
Ook zal ze een avond over engelen organiseren.

Zoals afgesproken tijdens de gemeenteavond is (door Esther, Jan, en Yme) een voorstel uitgewerkt voor het herdenken van overleden gemeenteleden. De gemeenteleden krijgen de gelegenheid hier hun mening over te geven; u vindt dit voorstel en de wijze waarop u uw suggesties kunt indienen elders in deze Alleen Samen.
Bij het bespreken van de wijken en het jeugdwerk worden de positieve ervaringen met het paasproject en de bijbehorende verbeelding dmv de “tuinbak” genoemd.

Namens de diaconie doen Klaas en Sylvia verslag van het ouderenuitje bij Taman Indonesia. Dit is prima verlopen met een goede deelname. 
De samenwerking met de hervormde diaconie loopt goed. Ook wordt kort gesproken over de continuïteit binnen de diaconie in verband met het aanstaande vertrek van Sylvia en Klaas. Het tijdig kunnen aanstellen van vervangers is van groot belang.

Alo beschrijft de verholpen lekkage boven ’t Achterhuus, en het professioneel herstelde pleisterwerk in de hal. 
Een ander klein maar belangrijk artikel ziet maar één persoon voorafgaand aan de dienst. Dit is het lampje bij de organist, dat de ouderling van dienst laat branden als de dienst begint, en voor de organist het sein is dat het welluidende orgelspel plaats moet maken voor de afkondigingen. U kunt zich voorstellen wat de gevolgen waren toen dit lampje dienst weigerde. Inmiddels is ook dit hersteld.
Na veel afstemming en de nodige aanvullingen op de website is de ANBI-status van onze gemeente veiliggesteld, zodat giften binnen de daarvoor geldende regelgeving aftrekbaar zijn voor de belasting.

Sylvia geeft aan dat de Weerribbenmarkt zich rond de waterbuffelfarm zal concentreren. Na overleg wordt besloten dat wij er niet aan mee zullen doen.
Wegens de aanstaande sluiting van de Madelief, wordt de Kleurslager de nieuwe leverancier voor de bloemen voor onze kerk.

Zowel de gemeenteavond als de beide groothuisbezoeken zijn uitstekend verlopen met een goede deelname en waardevolle gesprekken. 
Herman doet verslag van de presentatie van het blad “Wal en Water” op 9 mei in ons kerkgebouw. Een zeer geslaagde bijeenkomst, waarover u in het zondagsnieuws een kort verslag hebt kunnen lezen.

Drie keer per jaar staat de bespreking van een inhoudelijk onderwerp op het programma. Dit is altijd één van de thema’s uit ons beleidsplan; op 15 mei was dat “De wereld in gaan om gericht een bijdrage te leveren”.
Herman brengt dit onderwerp aan de orde middels een aantal Bijbelteksten over de houding welke Christenen ten opzichte van de wereld aan kunnen nemen. Hierna volgt een geanimeerd gesprek over een aantal vragen die ingaan op wat dit betekent voor ons (niet) handelen in de dagelijkse praktijk.

Schoonheid tilt je op uit de gebrokenheid van het bestaan

Uit de kerkenraad Alleen Samen 2019-4

Op 17 juni is de kerkenraad voor de laatste keer voor de zomervakantie bijeen geweest; de eerstvolgende vergadering is op 3 september.

Herman Brouwer opent de vergadering met een lezing uit Handelingen 4 vers 23 – 31 en aansluitend een overdenking met de titel “Een nieuwe Geest”.

Nadat de vaste elementen presentielijst, persoonlijk moment, vaststellen agenda, en vaststellen van de notulen van de vorige vergadering zijn afgewerkt, wordt overgegaan naar de openstaande actiepunten.

Herman heeft getracht enkele aspirant-ambtsdragers te spreken te krijgen; doordat zij op het moment van bezoek niet aanwezig waren helaas nog zonder resultaat. Wordt vervolgd.

Nu de Weerribbenmarkt zich beperkt tot de Waterbuffelfarm en besloten is dat wij niet meer aan deze markt deelnemen, wordt besproken of onze kerk tijdens de Lambertusmarkt open gesteld kan worden. Besloten wordt om dit onderwerp te agenderen voor een vergadering begin 2020.

Esther deelt mede dat ze samen met ds. Jelle Vonk uit Blokzijl een presentatie heeft gegeven over het omgaan met dementie in de gemeente.

Dit werd door de aanwezigen  bijzonder gewaardeerd, o.m. door de classispredikant (ds. Klaas vd Kamp). Tevens doet ze verslag van de door haar gevolgde cursus liturgische en homiletische vorming. Na de zomer zal Esther aan de slag gaan met het jaarthema “talenten”. Ook het komende seizoen zal Esther een aantal avonden organiseren in het kader van Lectio Divina, en een avond over het thema “engelen”.

Ook begint de gespreksgroep weer (op 19 september), nu aan de hand van het boekje “Een kleine theorie voor leken en ongelovigen”.

Tenslotte ligt het in de bedoeling om samen met ds. Henk van Veldhuizen een kloosterweekend te organiseren in Loppem (B) voor geïnteresseerde gemeenteleden uit Hasselt, Scherpenzeel en Oldemarkt. Als datum hiervoor is de periode van 31 januari – 2 februari 2020 gekozen. De kosten voor deelname zullen plm. €125,= bedragen.

Namens de diaconie meldt Ronald dat er aan het eind van het jaar nog het nodige moet gebeuren op diaconaal gebied, maar dat de planning aandacht vergt ivm het aanstaande afscheid van Sylvia en Klaas als diakenen.

Naar aanleiding van het onderwerp “wijze van herdenken overleden gemeenteleden” wordt besproken dat tot dusver geen reacties zijn ontvangen op het voorstel in de Alleen Samen.

Misschien vindt u het voorstel zo goed dat het ongewijzigd ingevoerd kan worden, maar het kan ook zijn dat u nog ideeën hierover hebt. Besloten wordt daarom om genoemd artikel in de komende (=deze) editie van de AS nogmaals op te laten nemen en bij de volgende KRV te besluiten over de definitieve vorm van herdenken, inclusief de locatie van de gedenktafel.

Herman deelt mede dat hij de exemplaren van het blad “Wal en Water” heeft verspreid bij campings de Turftente, de Eikenhof, Krolsbergen, en de restaurants bij et Karkien, de Gele Lis, en Driewegsluis.

Overal werd dit positief ontvangen. Herman zal deze locaties na enige tijd nogmaals bezoeken om te kijken of de voorraad aangevuld moet worden. De vergadering wordt afgesloten met het zingen van de verzen 6 en 7 van lied 670.

Het geloof is een lege hand.

Uit de kerkenraad Alleen Samen 2019-5

….is nog niets te melden. De eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie was gepland voor 3 september, maar om diverse redenen kwam het beter uit om deze uit te stellen tot 11 september (en dat is helaas te laat om nog op te nemen in deze Alleen Samen). 

De onderwerpen van de aanstaande vergadering houdt u dus tegoed onder het motto “wat in het vat zit, verzuurt niet”.

Uit de kerkenraad Alleen Samen 2019-6

Sinds de vorige Alleen Samen heeft de kerkenraad twee keer vergaderd, te weten op 11 september en 2 oktober. Het op deze data besprokene is samengevoegd in onderstaande tekst; dat leest voor u gemakkelijker en, niet onbelangrijk, het is voor mij eenvoudiger schrijven.

Door onze classispredikant (ds. Klaas van der Kamp) is een aantal data ontvangen voor de zgn. ringbijeenkomst van predikanten en kerkelijk werkers in onze regio, welke deze keer in ’t Achterhuus gehouden zal worden.
Na kort overleg wordt 28 november hiervoor vastgelegd, Roel zal dit doorgeven aan ds. van der Kamp.

Door Esther is een aantal suggesties gedaan voor praktische verbeteringen tijdens de diensten. Eén daarvan is een headset (specifieker: hoofdmicrofoon) in plaats van de huidige microfoon met klem, die nogal eens bijgeluiden geeft doordat kleding of sieraden er tegenaan wrijven. Paul Kempers heeft op verzoek van de kerkenraad onderzocht wat er op dit gebied zoal te koop is en heeft een geschikt type hoofdmicrofoon gevonden voor €84,95. De vergadering gaat akkoord met aanschaf.
Een andere suggestie betreft een lessenaar voor de lectoren die een bijdrage leveren aan de diensten waarin Esther voorgaat. Na overleg wordt besloten om voor dit doel een microfoon op de centrale tafel aan te brengen; de kosten hiervoor zijn €64,95.
Herman zal overleggen of beide zaken uit het verjaardagsfonds betaald kunnen worden.

Het ontvangen blad “Petrus” zal in de hal gelegd worden, samen met formulieren waarmee belangstellenden zich kunnen abonneren. Yme zal een korte tekst hierover in het Zondagsnieuws opnemen.

Esther oppert de mogelijkheid om een zgn. Iona-dienst te organiseren met medewerking van de cantorij.
Deze diensten vinden plaats in de traditie van het Iona-klooster in Schotland. Na enige uitleg over opzet en inhoud  is de vergadering positief over dit initiatief. Esther werkt e.e.a. uit, waarbij gericht wordt op organisatie van een dienst op 2 februari 2020.
Op 29 november komt meesterverteller Kees Posthumus in de kerk in Scherpenzeel met de voorstelling “Dwars door de Bijbel”. Ook worden op diverse data meditaties georganiseerd in Oldemarkt en Scherpenzeel.
Meer informatie is te vinden in deze Alleen Samen.

Op 10 december organiseert Esther een avond over engelen; ook oppert ze de mogelijkheid om een kleinkinderdienst te houden op palmzondag (5 april 2020). Ook dit idee wordt positief ontvangen.

Er is weer een uitnodiging ontvangen voor de bijbelquiz in Scherpenzeel. Roel zal deze uitnodiging indienen voor opname in het zondagsnieuws, waarbij men zich uiterlijk 10 november bij Esther kan opgeven.

Klaas meldt dat de diaconie op 1 oktober vergaderd heeft en dat de kerstattenties geregeld zijn.
Tevens zal Klaas onze kerk aanmelden voor het kerstrondje op 21 december.

Naar aanleiding van door gemeenteleden gedane suggesties wordt de vormgeving van het herdenken van overleden gemeenteleden besproken. Een herdenkingstafel zal linksachter (vanaf de kansel gezien) worden geplaatst. Deze tafel zal driehoekig zijn, van een kleur die niet te zeer verschilt van het voor het liturgisch centrum gebruikte hout. Herman zal Jan Rozendal benaderen voor het vervaardigen hiervan .
Esther zal kijken welke gedachtenisboeken beschikbaar zijn.

Ook wordt gesproken over de omvang van de tekst van in memoriams: besloten wordt om hiervoor een maximum van plm 1 A4 aan te houden.

Namens de kerkrentmeesters deelt Alo mede dat de acties in het kader van de organisatie kerkbalans en ZWO inmiddels lopen.

Omdat de termijn voor aanmelding voor een glasvezel-aansluiting bijna verlopen was, heeft Roel onze kerk voor een glasvezel aansluiting aangemeld. De vergadering gaat hier mee akkoord; als het om één of andere reden niet bevalt kunnen we er na een jaar van af en is in ieder geval de aansluiting gerealiseerd.

Wegens de goede belangstelling voor het blad  Wal en Water op de diverse “verspreidingspunten” wordt besloten om de oplage voor 2020 te verdubbelen naar 200 stuks.
Omdat het uitgeven van het blad voor de initiatiefnemer (zeer) verliesgevend is, zal vanuit de diaconie een éénmalige gift van €50,- verstrekt worden.

Tijdens de bijeenkomst over genoemd blad in Zwartsluis is tevens de mogelijkheid genoemd om informatie van onze kerk in het Gezamenlijk Zondagsblad te laten plaatsen. Na overleg wordt in verband met de daarvoor benodigde redactionele inzet besloten hiervan af te zien.

Voor de vergadering van 2 oktober was tevens het punt “Bezoek catechese, kindernevendienst en tienerdienst” geagendeerd. Momenteel is dit onderwerp niet van toepassing; besloten wordt om dit onderwerp wel op de jaarplanning te handhaven voor het geval het in de toekomst weer relevant wordt. Zou mooi zijn.

De vergadering is positief over de suggestie over openstelling van de kerk op zaterdag gedurende (een deel van) de zomer. Esther bespreekt de mogelijkheid om voor die dagen een schema van gastheren/vrouwen op te stellen. Tevens kan een labyrint op de vloer van de kerk aangebracht worden; dit blijkt elders veel mensen aan te spreken. Esther zal dit samen met Herman en Els verder uitwerken.

Bij de rondvraag noemt Jennie dat zij samen met Alo dienst had tijden de (gezamenlijke) startdienst, maar dat er geen ambtsdragers “nodig” waren. Overleg vooraf zou goed zijn geweest. De deelname aan de dienst zelf was prima, helaas met beperkte deelname van onze gemeente.

Tenslotte doet Herman verslag van de door hem gevoerde gesprekken met kandidaat-ambtsdragers; niet iedereen kon bereikt worden. Besloten wordt om het afscheid van de vertrekkende ambtsdragers op te pakken wanneer duidelijk is in hoeverre en wanneer de vacatures ingevuld kunnen worden.
Ook meldt Herman dat René en Neeke de Boer de werkgroep gaan opzetten die de gemeente gaat betrekken bij de standpuntbepaling over de (in)zegening van huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht.

Piekeren is net schommelen, je beweegt wel maar komt niet van je plaats

Roel Smit, Scriba