UIT DE KERKENRAAD

page4image17472Uit de kerkenraad (Alleen Samen 2019-1 40 dagen tijd)
De eerste twee kerkenraadsvergaderingen van dit jaar (op 23 januari en 25 februari) zitten er inmiddels weer op; ook bij de start van 2019 is er geen gebrek aan onderwerpen.
De eerste bijeenkomst viel samen met een dienst in het kader van de week van het gebed. Het agendapunt “Opening” vond daarom plaats in de kerkzaal, waarbij de belangstelling voor deze mooie dienst zodanig was dat stoelen moesten worden bijgeplaatst.
Dit soort problemen heeft een kerk graag. De vergadering in februari is geopend door Esther met het lezen van de gelijkenis van de Barhartige Samaritaan, gevolgd door de vraag: “hebt u zelf wel eens in de rol van barmhartige Samaritaan gestaan”.
Een vast onderwerp de afgelopen maanden is de website (www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl).
Kijkt u er eens op om te zien of u (ook) vindt dat het resultaat er mag wezen. De site is inmiddels voorzien van financiële gegevens, wat nodig is om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt te worden, waarmee giften belasting-aftrekbaar zijn. Ook ons beleidsplan is erop geplaatst.
Het kerstrondje is voor wat betreft onze deelname positief verlopen met een goede aanloop en een prima opbrengst voor World Servants.
Wel is geconstateerd dat de belangstelling voor het kerstrondje in het algemeen terugloopt; door het koude weer en de spreiding van de locaties was het soms stil op straat.
Verder konden we niet om de zgn. Nashville-verklaring heen. De tekst, de Amerikaanse achtergrond ervan en de
motivatie van de stellers worden besproken. Allen zijn het erover eens dat dit artikel neerkomt op uitsluiting en haaks staat op de prominente plaats van de liefde in de Bijbel. Het standpunt van de kerkenraad is inmiddels verwoord in een tekst voor Alleen Samen, de website en het zondagsnieuws.
In het gesprek over deze verklaring liepen we aan tegen de vraag of we als kerk wel of niet in zouden moeten gaan op een verzoek om een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht (in) te zegenen. Esther heeft uitgezocht hoe een dergelijke beslissing tot stand zou behoren te komen. Daaruit blijkt dat we een procedure moeten opstarten om de gemeenteleden daarbij te betrekken en in gesprek te brengen. Met de gegevens uit die gesprekken kan de kerkenraad aan de slag. Besloten wordt om dit tijdens de gemeenteavond aan de orde te stellen.

De concept-uitnodiging voor deze gemeenteavond op 14 maart is klaar en wordt akkoord bevonden; de financiële bijlagen zijn inmiddels besproken, zodat die meegestuurd kunnen worden.  Vanuit ZWO is een schenking van €200,= overgemaakt aan de organisatie van The Passion Oldemarkt.

Het voorstel van de hervormde gemeente om omwille van het eenvoudiger verdelen van de collecte-opbrengsten deze ten goede te laten komen van de kerk waar de dienst gehouden wordt, is geaccepteerd.

Esther geeft aan inmiddels goed ingevoerd te zijn in de werkzaamheden. Ook heeft ze positieve reacties ontvangen op de door haar geleide diensten in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Vanaf 3 februari gaat ze iedere eerste zondag van de maand voor. Hierbij verzoekt ze of tijdens de door haar geleide diensten een lector de lezingen kan doen. Elders in deze AS vindt u hiervoor een oproep, evenals een tekst waarin Esther haar werkzaamheden toelicht, en de mogelijkheden om aan de verwachtingen van gemeenteleden te voldoen.
Met de studie verloopt alles goed; ze heeft haar scriptie ingeleverd en op 15 maart is de diploma-uitreiking.
Esther doet kort verslag van de bijeenkomst met PKN kerken in Echtenerbrug in het kader van de rol van kerken in het dorp. Aanwezig waren PG Echtenerbrug/Oosterzee, Oldelamer/Nijelamer, Scherpenzeel/Munnekeburen en Oldemarkt. Een boeiende avond, waarin diverse ervaringen werden besproken. Zo gaf één van de aanwezigen aan dat, hoewel de kerkgemeenschap niet groot was, men altijd wel een beroep kon doen op plm. 75 personen die zich op een of andere manier betrokken voelden bij de kerk en als vrijwilliger werkzaamheden verrichtten.

Tenslotte meldt Esther dat uit de werkgemeenschap van voorgangers akkoord is gekomen om Astrid van Waard uit Giethoorn te benomen als consulent voor PG Oldemarkt. Roel zorgt er voor dat zij de vergaderstukken ontvangt zodat zij op de hoogte blijft van wel en wee in onze gemeente.

De classispredikant, ds. Klaas v.d. Kamp heeft aangegeven ons te willen bezoeken, onder meer over het laten vervallen van de predikantsplaats binnen onze gemeente (de zgn. normbezetting); hiervoor is inmiddels een afspraak gemaakt op 29 april.

Jennie en Roel hebben een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst bijgewoond over de rol van kerken bij calamiteiten. Hiervoor heeft de gemeente Steenwijkerland behoefte aan actuele gegevens van contactpersonen; Roel heeft die van Esther, Herman, en hemzelf doorgeven.

De werving ambtsdragers wordt opgepakt, o.a. dmv toevoeging van de bekende strook aan de uitnodiging van de gemeenteavond. Besproken wordt dat er genoeg ambtsdragers actief moeten zijn om niet onder het minimum te komen dat een kerkenraad moet hebben. Hierbij is gebleken dat naast de werving van een (wijk)ouderling, ook de diaconie versterkt moet worden. Denkt u hier eens over na.

Het eerste groothuisbezoek op donderdagmiddag 21 februari is prima verlopen. 17 personen namen deel en er waren geanimeerde en open gesprekken.

Margriet de Boer regelt al lange tijd wekelijks de bloemen voor de kerk maar heeft vernomen dat De Madelief gaat stoppen. Mogelijk is er een overnamekandidaat voor de bloemenzaak zodat we klant kunnen blijven; Jennie Kempers zal dit verder uitzoeken.

Namens de oecumenische werkgroep zijn Ria Kamphuis en Koos Winters aanwezig geweest op de vergadering van 25 februari. De werkgroep bestaat nu uit 6 personen: 2 van HG, 2 van RK en 2 van PG. De samenwerking is plezierig; het is leuk om de diensten gezamenlijk voor te bereiden. De 2 jaarlijkse oecumenische diensten zijn morgendiensten geworden; de verbeterde deelname onderstreept de juistheid van deze wijziging. Vanwege de beschikbare ruimte worden de diensten afwisselend gehouden in de RK en HG kerk. De collectes gaan naar 3 doelen en worden zonder aftrek van kosten doorgegeven.

De beide diensten dit jaar kunt u alvast op de kalender zetten: 12 mei 2019 in de hervormde kerk met RK voorganger, en 10 november eveneens in de hervormde kerk met HG voorganger. Herman bedankt Ria en Koos hartelijk voor hun inzet en komst naar de vergadering.
Namens de diaconie meldt Sylvia dat een bestemming is gevonden voor de ouderenmiddag op 8 mei. Omdat dit mogelijk een verrassing moet blijven vermeld ik alleen dat het de moeite waard is.
De financiële cijfers zijn beschikbaar en worden besproken. Sinds lange tijd een positief resultaat, en nadat een enkele vraag opgehelderd is, is ieder tevreden. Ook de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Homan en Kempers verklaart de boekhouding in orde te hebben bevonden.
Aan het eind van de vergadering wordt door Yme gemeld dat het thema tijdens de Paascyclus “In den Beginne” zal zijn. Esther meldt daarop dat de 40-dagen tijd als thema “Een nieuw begin” heeft.

Roel Smit
Scriba   “Voor een schip zonder roer is elke wind tegenwind”

“De mensen zetten zich meestal niet af tegen het christelijk geloof, maar tegen de karikatuur ervan” (Gerbrand Fenijn)

Uit de kerkenraad, (Alleen Samen 2019-2 Pasen)

Beste gemeenteleden,

Deze rubriek is korter dan gewoonlijk, omdat er sinds
 de vorige Alleen Samen geen kerkenraadsvergadering meer is gehouden. Op het moment dat u dit leest, heeft de vergadering van 10 april waarschijnlijk al plaatsgevonden, maar dat is te laat om nog op tijd verwerkt te worden en het verslag vóór de vergadering schrijven is niet gebruikelijk.
 U houdt de behandeling van de hiervoor geagendeerde onderwerpen (waaronder het voorgenomen bezoek van de classispredikant,
 ds. K.van der Kamp, de presentatie van het blad Wal en Water in onze kerk, en de evaluatie van de groothuisbezoeken en de gemeenteavond) dus tegoed.
 Van de gemeenteavond, gehouden op 14 maart, treft u elders in dit blad het verslag aan.

Roel Smit, scriba