UIT DE KERKENRAAD

UIT DE KERKENRAAD ALLEEN SAMEN 2020-3, Pinksteren

ZIE OOK DE BIJDRAGE “ONGEDULD” VAN DE VOORZITTER ONDERAAN DEZE PAGINA

Beste allemaal,

“het is een bijzondere tijd” is een uitdrukking die de laatste maanden vaak te horen en te lezen is. Dit geldt op veel terreinen en zeker ook voor onze kerk.

Waar de kerkgang voor veel van ons tot een (bijna) vast onderdeel van de zondag behoorde, is dat al een tijd niet meer mogelijk. Uit gesprekken blijkt dat dit door velen node gemist wordt, hoewel de liturgische momenten als alternatief brede waardering oogsten.
Elders in deze Alleen Samen vindt u een artikel hierover van onze voorzitter, Herman Brouwer.

Langzaam begint zo (met beperkingen) een “nieuw normaal” te ontstaan en ook de kerkenraad heeft op 12 mei weer vergaderd.
’t Achterhuus is niet groot, maar wel groot genoeg om de kerkenraadsleden met een onderlinge afstand van 1 ½ meter te herbergen.
Herman opent de vergadering met het lezen van Handelingen 17 vers 1-9 over het bezoek van Paulus en Silas aan Thessaloniki, waar de jaloezie van de joden aldaar leidde tot een conflict. Jaloezie blijkt niet voor niets één van de hoofdzonden en heeft aan actualiteit nog niet ingeboet.

De notulen van de laatstgehouden vergadering (van 24 februari alweer) worden doorgenomen en vastgesteld.

Vanwege de huidige beperkingen is het niet mogelijk om de nieuwe kerkenraadsleden te bevestigen; om hun namen binnen de gemeente bekend te stellen wordt besloten dat Herman hiervoor een tekst zal aanleveren voor de Alleen Samen.

Om verwarring te voorkomen zal in de toekomst bij de meditaties vermeld worden van wie deze afkomstig zijn (Esther of ds. Jans).

Het blijkt onduidelijk hoe en wanneer de glasvezel-aansluiting van onze kerk gerealiseerd zal worden. Alo zal hierover contact opnemen met het uitvoerende bedrijf (van Gelder Telecom).

Esther is blij weer bij de vergadering aanwezig te zijn; ze geeft aan dat het beter gaat, maar dat ze nog niet beter is.De huidige beperkingen en de gevolgen voor bezoekmogelijkheden zijn enerzijds frustrerend, maar beperken aan de andere kant de werklast.

Vervolgens worden de actualiteit in de wijken en enkele mutaties doorgenomen.
De meeste contacten met gemeenteleden worden telefonisch onderhouden. Hoewel persoonlijk contact wordt gemist gaat dit goed; Esther zal een artikel sturen met tips en aandachtspunten voor een dergelijk telefoongesprek.

Ook heeft ze de suggestie gedaan om de kerk de komende periode op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur open te stellen voor bijvoorbeeld een gesprek, gebed, of het aansteken van een kaars.
Dit idee wordt positief ontvangen en de te voorwaarden besproken, bijv. steeds 2 vrijwilligers in de kerk, de ingang aan de straatkant, de uitgang via ’t Achterhuus etc. Herman zal hierover een persbericht opstellen. Dit is inmiddels gebeurd, de tekst hiervan vindt u onder dit artikel.

Aansluitend worden de ervaringen met de liturgische momenten besproken.
Herman heeft uit de door Paul Kempers verstrekte gegevens berekend dat er per zondag gemiddeld 37 inloggen plaatsvinden. Omdat er vaak meerdere luisteraars per inlog zijn, betekent dat er (zeer) goede belangstelling is. Vooral de zang wordt erg gewaardeerd.

Binnen de nu geldende regels kunnen we 5 juli weer een dienst organiseren. In die dienst zou het Heilig Avondmaal gevierd worden; besloten wordt dit nu nog niet te doen.
Diverse factoren (onderlinge afstand, losse zitplaatsen en plekken naast elkaar voor huisgenoten, de verhouding hiertussen en de voor gasten te reserveren plekken) worden besproken. Ook zal het aantal plekken in de kerk onvoldoende zijn om iedereen een plek te bieden.
Het is nog niet zo eenvoudig allemaal.

Esther geeft aan dat er een protocol van de PKN over het houden van erediensten bekendgemaakt zal worden. Besloten wordt, om in juni een brief aan de gemeenteleden te sturen met de praktische invulling van de erediensten in onze kerk. Jan en Yme bieden zich aan om mee te denken over de invulling van deze eerste dienst op 5 juli (waarin Esther zal voorgaan).

Jennie geeft bij de rondvraag aan dat de defecte headset retour is gestuurd en dat het aankoopbedrag terug is ontvangen. Dit is inmiddels aangewend om (voor minder geld) 3 vervangende exemplaren te kopen, zodat we de komende tijd vooruit kunnen. Prima deal.

Tevens vraagt ze namens Paul of er wel aandacht is voor de website; hier zit aardig wat werk in, maar het is enkele keren voorgekomen dat relevante informatie niet werd doorgegeven, waardoor de site geen- of (deels) verouderde gegevens toonde.
De betrokken kerkenraadsleden zeggen toe hier aandacht aan te zullen besteden.

Herman sluit de vergadering af met het lezen van lied 894 “Wanneer ik zoek naar woorden”.

Succes hangt af van wat je kunt geven, niet wat je kunt krijgen

 Protestantse Gemeente Oldemarkt stelt kerk open

Vanaf nu is de kerk van de Protestantse Gemeente in de Hoofdstraat op de woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur open.
Inwoners van Oldemarkt e.o. kunnen binnenlopen voor een moment van stilte of voor een gesprek. Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 
We weten dat veel mensen lijden onder de gevolgen van de Corona-crisis. Soms is er geen werk meer, is een inkomen weggevallen, is men geconfronteerd met ziekte als gevolg van het virus of zelfs met het overlijden van een dierbare.
Er kunnen veel redenen zijn om vooral in deze tijd de rust en geborgenheid van een kerk op te zoeken. 
Als kerk willen we midden in de gemeenschap staan, in het besef dat de kerk er niet alleen voor de kerkleden is. 
Meer informatie ? www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl

Ongeduld

11 maart was de laatste kerkdienst in ons kerkgebouw. Dat was biddag voor gewas en arbeid, een gezamenlijke dienst met onze Hervormde broeders en zusters. De kerk zat die avond goed vol. Achteraf vind ik het een wonder dat daarna niemand (voor zover ik weet) besmet is geraakt want het virus waarde toen al rond. De zondag daarop volgend, 15 maart, organiseerde we een eerste liturgisch moment als vervanging. We hebben dat tot op heden iedere zondag gedaan en daarmee houden we “de lofzang gaande”. Zelf luisteren Els en ik altijd via Kerkdienst Gemist naar de uitzendingen van deze liturgische momenten, we stekken een kaars aan op het moment dat het in de kerk ook gebeurt en we zingen de liederen thuis mee. Op die manier hebben we het gevoel dat de vaste gewoonte om zondags naar de kerk te gaan toch wordt voortgezet. Uit de overzichten van de website die Paul Kempers ons regelmatig toestuurt blijkt dat gemiddeld 23 contacten live de uitzending volgen en 14 op een later tijdstip. Er van uitgaande dat de inlog veelal een gezins situatie betreft kunnen we stellen dat zo’n 50 personen de liturgische momenten meeviert. En daar ben ik blij om. Het betekent dat de inzet van Esther, Jan en ondergetekenden met organist Yme en samen met wisselend medewerking van zangers en zangeressen gewaardeerd wordt. We merken ook uit vele reacties dat de wekelijkse samenkomsten rondom Woord, Gebed, Zang, Prediking en Zegen zeer gemist wordt.

Hoe lang we hier nog mee door moeten gaan hangt af van het moment waarop we veilig weer een echte dienst kunnen houden. Ongeduld maakt zich van ons meester en is in de hele samenleving voelbaar. Voorlopig mikken we op 5 juli als eerste mogelijkheid maar of dat ook kan ???. We volgen de de ontwikkelingen in het land op de voet. We beseffen als kerkenraad wel dat de eerste kerkdiensten volgens een restrictief protocol zullen moeten worden georganiseerd. Het gaat dan om de indeling van de kerkzaal met voldoende onderlinge afstand, een looproute, reiniging vooraf en naderhand en wellicht een “inschrijving”vooraf. Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden.

De kerkenraad heeft ook besloten om wekelijks de kerk open te stellen voor mensen die een poosje stil willen zijn, een gesprekje willen of een kaarsje willen aansteken. We doen dat op woensdagen van 14.00  tot 16.00 uur. Er zijn reeds een paar mensen die zich als bemensing hebben opgegeven maar dit team moet nog wel uitgebreid worden. We roepen gemeenteleden op om, indien zij kunnen, hieraan mee te werken. U kunt zich melden bij de voorzitter.

Ik wens u God’s onmisbare zegen toe.

Herman Brouwer