BELEIDSPLAN

 

Beleidsplan Protestantse Gemeente Oldemarkt 2021 – 2024

Wie zijn we?
De Oldemarktse Gereformeerde Kerk behoorde tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is verspreid over de kernen Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo. Sinds 1 mei 2018 zijn we op eigen verzoek een Protestantse Gemeente geworden. Dit nadat fuseren of federeren met de Hervormde Gemeente in Oldemarkt niet mogelijk is gebleken. Er is behoorlijke verscheidenheid in de gemeente. Bijna alle richtingen van evangelisch tot vrijzinnig, van behoudend tot verlicht zijn aanwezig. Wat ons bindt is dat we geloven te leven uit genade, ons geschonken door het bevrijdend offer van Jezus Christus onze Heer. Het gaat hier om het leven dat ons wordt geschonken, de verzoening die ons wordt aangereikt, God zelf. Dat willen en kunnen we doorgeven en uitdragen.

Kenmerkend is dat een klein deel nog lid is van de Hervormde Gemeente. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van samengaan en weer uiteen vallen. Vanaf 1974 tot 1984 was er een vergaande samenwerking tussen de beide kerken in Oldemarkt. In 1984 is daar door omstandigheden een einde aan gekomen. Een groep leden van de Hervormde Gemeente heeft besloten in de Gereformeerde Kerk te blijven, vandaar de Hervormde leden in de nu Protestantse Gemeente. Binnen de kerk is een gevoel van saamhorigheid duidelijk voelbaar aanwezig. De relatie met de 3 andere kerken in de omgeving (Hervormd, Rooms-Katholiek en de Vrije Zendings Gemeente) is momenteel goed.

De financiële positie van de kerk is zodanig dat we ons geen vaste predikant kunnen veroorloven, daar geeft de PKN ook geen toestemming voor. De laatste predikant was Ds. D. Wijmenga. Inmiddels is in plaats daarvan mevr. E. Pierik uit Steenwijk, als pastor aangesteld sinds 2018, werkzaam en heeft een vaste aanstelling met een taakomvang van 25%.

Aantal leden: (januari 2022)

 • 87 belijdende leden
 • 56 doopleden
 • 16 meelevende leden

Het ledental is sinds 2021 teruggelopen van 178 naar 159.

De kerkenraad bestaat in principe uit 3 wijkouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 3 diakenen, een ouderling-scriba en een ouderling-voorzitter. Helaas zijn nog niet alle functies vervuld en daarop wordt actieve werving ondernomen.

Werkgroepen
Binnen de kerk zijn o.a. de volgende werkgroepen en commissies actief: werkgroep eredienst, redactie kerkblad, commissie ZWO (nu opgenomen in de diaconie), websitegroep, werkgroep kindernevendienst, gespreksgroep, verjaardagsfonds en de commissie voor buitenzondagse activiteiten (BZA). Verder vertegenwoordigers oecumenische werkgroep en contactpersoon Kerkdienst Gemist, een preekvoorziener en een voorganger in de oecumenische Bijbelleesbijeenkomsten in de Landerijen.

Diaconie
Het werk van de diaconie bestaat o.a. uit de inzameling van geld in de eredienst en daarbuiten, om te voldoen aan de landelijke afdrachtregelingen en om eigen bestemmingen te financieren. Tevens is de dienst van de tafel een verantwoordelijkheid van de diaconie; niet alleen in de kerk, maar ook in de Landerijen. In de inzameling van de gaven, het breken van het brood en het uitdelen ervan gaan de diakenen de gemeente voor in het leren geven en ontvangen. Er wordt samengewerkt met de diaconie van de Hervormde gemeente.

Wat is ons doel?
Wij zullen als kerk onze plaats in de samenleving op herkenbare manier innemen door:

 • Fris en actief ons kerk zijn vorm te geven, gevoed door de oude tradities
  Onze kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. In dit kerk-zijn wordt de betekenis van de persoonlijke ontmoeting hoog gehouden. In deze tijd van digitalisering en individualisering is de kerk bij uitstek een plaats waar je naam wordt genoemd en waar je zelf de naam van de ander noemt; in geloof omzien naar elkaar.
  In de huidige seculiere cultuur wordt de kerk uitgedaagd tot een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om het geloof en het (s)preken over God. Uit de optimistische toon van de verkondiging blijkt de vreugde die wij delen in de kerk als plaats waar God geloofwaardig wordt en als ruimte om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien. Deze groei betreft tevens een afweging wat gemist kan worden, wat behouden moet blijven, en welke kennis we ons eigen willen maken om onze rol in de zending als “medewerkers van God” te vervullen.
 • Samenwerking te zoeken met andere kerken en maatschappelijke groepen in onze omgeving
  Het is verheugend dat de Protestantse kerk zelf een verenigde kerk is. Deze vereniging vraagt echter een vervolg, landelijk, regionaal en plaatselijk. Voornaam thema hierbij is voor onze kerk het samenwerken met de Hervormde Gemeente in Oldemarkt, de Katholieke Parochie St. Christoffel en de Vrije Zendingsgemeente. In dit proces zullen de verschillen en discussiepunten op een integere manier ter sprake dienen te komen, zonder dat deze ontkend of weg-gerelativeerd worden, met in achtname van de verschillende standpunten en meningen binnen de kerken. In de praktische vormgeving van de samenwerking zal aandacht besteed worden aan eigenaarschap, eenvoud (o.a. een beheersbare vergaderdruk) en helder en krachtig bestuur.

  Bij samenwerking met buitenkerkelijke groepen zal gekeken worden naar wat ons bindt met (de activiteiten van) deze groepen. Uitgangspunt hierbij is dat de grenzen van de kerk vloeiend zijn, waarbij het centrum de uitstraling van de Heer is. Hoe ver die uitstraling gaat, hoeft niet vastgelegd te worden.
  In de praktijk krijgt de samenwerking met niet-kerkelijke partijen bijvoorbeeld vorm in de medewerking van onze kerk aan het initiatief “The Passion in Oldemarkt” in 2016 en wederom in 2018, openstelling van de kerk voor belangstellenden in de zomermaanden en tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar wanneer we de overledenen herdenken.

 • De wereld in te gaan om gericht een bijdrage te leveren
  Wij worden vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in woord en daad getuige te zijn en ons geloof in praktijk te brengen. Het belijden van de kerk moet vandaag gebeuren, slaat op de wereld van nu en is gericht op mensen van nu. Onze kerk geeft dit vorm door ondersteuning (financieel en organisatorisch) van deelnemers aan de projecten van World Servants, en de structurele financiële ondersteuning van een door de kerkenraad aangewezen project in het buitenland.
 • Enkele doelstellingen voor de periode 2021 – 2024

De gezamenlijke vieringen in de Week van Gebed met de Hervormde Gemeente, de Vrije Zendingsgemeente en de Katholieke Kerk, die vanwege Corona enkele jaren niet zijn doorgegaan, willen we verder uitbreiden. Daarnaast is er een Oecumenische commissie die gezamenlijke erediensten organiseert.

We streven naar een volledige integratie van het Jeugdwerk in de Protestantse Gemeente en de Hervormde Gemeente.

Jaarlijks willen we gezamenlijke groot huisbezoeken/geloofsgesprekken voor de leden van de Protestantse Gemeente organiseren.

Tijdens de looptijd van dit beleidsplan komt elk van de drie genoemde aandachtsvelden (fris gemeente-zijn vanuit de traditie, samenwerking, en wereldgerichtheid) tenminste jaarlijks op een of andere wijze terug. Hierbij valt te denken aan een thema op de (gemeente)avond, de verkondiging, artikel in het kerkblad, inhoudelijk onderwerp tijdens de kerkenraadsvergadering etc.

Oorspronkelijke datum: 26-05-2016 Datum update: 10-04-2022