PLAATSELIJKE REGELING

Protestantse Gemeente Oldemarkt


In deze plaatselijke regeling is een aantal zaken geregeld zoals vermeld in Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, ordinantie 4, artikel 7, lid 2.
De gemeente is gehoord in deze plaatselijke regeling. Voor alle zaken die niet expliciet genoemd zijn, verwijzen we naar de tekst van de kerkorde.

========================================================

1. Samenstelling van de kerkenraad
Ord.4-6
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Aantal functies: verplicht minimum

(Ord. 4-6-3)

Kerkelijk werker/Pastor 1 ( voor 25 % ) 1
Ouderlingen 5 2
Ouderlingen-kerkrentmeester 2 2
Diakenen 3 3
Totaal 11 8


2.1 Verkiezing van ambtsdragers – algemeen
0rd. 3-2;
2.1.1 Stemrecht
Zowel belijdende leden als doopleden hebben actief en passief stemrecht.
Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Ord. 3-6; 3-7

2.2.1
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3 (namen door de gemeente genoemd), wordt op een door de kerkenraad geschikt geacht moment gedaan.

2.2.2
Ook de verkiezing van ouderlingen en diakenen kan op iedere geschikt geachte datum plaatsvinden.

2.2.3
Als er per ambt meer namen worden aanbevolen door meer dan tien gemeenteleden dan er vacatures zijn in een ambt worden ouderlingen en diakenen gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden.
Indien er minder of een gelijk aantal namen- dan er vacatures zijn per ambt- door tien of meer gemeenteleden worden aanbevolen, dan kunnen die kandidaten voor verkozen verklaard worden door de kerkenraad.
Indien er voor vacatures in een ambt geen namen worden aanbevolen door tien of meer stemgerechtigde leden, kan de kerkenraad een verkiezingslijst opstellen.
De kerkenraad kan de namen van hen die door minder dan tien stemgerechtigde leden zijn aanbevolen op de verkiezingslijst plaatsen, maar hoeft dat niet te doen.
Als er niet meer namen op de verkiezingslijst staan dan er vacatures zijn per ambt kan de kerkenraad de betrokkenen voor verkozen verklaren.
Nemen de betrokkenen deze verkiezing niet aan dan zoekt de kerkenraad verder.

2.3 Verkiezing van kerkelijk werker/pastor. Ord. 3-4.
De kerkenraad stelt een hoorcommissie aan. Op basis van een door de kerkenraad opgestelde profielschets gaat de hoorcommissie aan het werk. Zij doet een voorstel voor het zo mogelijk beroepen van een kerkelijk werker/pastor aan de kerkenraad. Hierna wordt deze aan de gemeente voorgesteld.
Als de kerkenraad de kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist om deze gekozen te kunnen verklaren.

3. De werkwijze van de kerkenraad
Ord. 4-5; 4-8

3.1
Aantal vergaderingen:
De kerkenraad vergadert ten minste zes maal per jaar.

3.2
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

3.3
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.

3.4
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden van de gemeente, die wordt aangekondigd door een persoonlijke uitnodiging, voorafgaande aan de bijeenkomst en op het gemeentenieuws vermeld op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak zij de gemeente wil horen.

3.5
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden standaard geen gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in openbaarheid te behandelen.

3.6
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

5. De kerkdiensten
Ord. 5-1; 5-4; 6-2; 7-2; 5-4

5.1
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in het gebouw, aangeduid als de Gereformeerde kerk, Hoofdstraat 27, Oldemarkt op zondagmorgen om 9.30 uur. Andere diensten worden jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad of de betreffende werkgroep.

5.2
Bij de bediening van de doop aan kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden en tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden en kinderen toegelaten. Dit geldt ook voor gasten, zo lang die een kerkelijke affiniteit met het heilig avondmaal hebben.

5.3
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 13 april 2023 is (na raadpleging van de gemeente als beschreven in Ord 4-8-7) besloten om ruimte te bieden voor de inzegening van verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht, als genoemd in Ord. 5-4.

6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Ord. 11-2; 11-5

6.1.1
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden.

6.1.2
Van de 3 kerkrentmeesters zijn er 2 ouderling. De derde is dus geen ouderling .

6.1.3
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester (penningmeester) aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.

6.1.4
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.
De kerkenraad heeft, in overleg met het college, vastgesteld dat de penningmeester zelfstandig betalingen mag verrichten tot en met €2000,-.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt ter keuze van het college: de voorzitter of de secretaris op als diens plaatsvervanger.

6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Ord. 11-3; 11-5

6.2.1
Het college van diakenen bestaat uit 3 leden.

6.2.2
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken (penningmeester) aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.

6.2.3
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt naar keuze van het college een ander lid van de diaconie op als diens plaatsvervanger.

6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
Ord. 11-6; 11-7

6.3.1 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening.
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begrotingen en voor de vaststelling van de jaarrekeningen worden deze stukken in een gemeentevergadering besproken en vastgesteld. Bij de publicatie (zo mogelijk 14 dagen vóór de vergadering) worden tijd en plaats vermeld, alsook de wijze waarop gemeenteleden deze stukken (op papier of digitaal) kunnen opvragen. Het wordt op prijs gesteld dat eventuele opmerkingen en/of vragen van te voren aan de penningmeester worden doorgegeven.

Aldus te Oldemarkt vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering op 5 september 2023