DIACONIE ACTUEEL

ALLEEN SAMEN, BIJDRAGE VAN DE DIACONIE, DECEMBER 2019

In de afgelopen weken heeft u mee kunnen doen aan de verstuur-actie voorFriedensstimme.Elk jaar organiseren zij de kerst- en paasgroetactie. Er worden dan duizenden Bijbels en lectuurpakketten verstuurd. Dit versterkt de band tussen christenen hier en daar. Tevens is het voor de broeders en zusters in de voormalige Sovjetunie een bemoediging te weten dat mensen in Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden. In Rusland leven miljoenen mensen die de bijbelse boodschap nog nooit gehoord hebben. Dat brengt Friedensstimme ertoe om Russische christenen te helpen het evangelie te verspreiden. De behoefte aan Bijbels en evangelisatiemateriaal is in Rusland dan ook groot. Om de bevolking in aanraking te laten komen met het Evangelie wordt door de gemeenten gebruik gemaakt van straatbibliotheken. Friedensstimme laat lectuur vertalen en/of drukken, wat verstuurd wordt via contactpersonen van de niet geregistreerde baptistengemeenten (EChB). Deze mensen zorgen dat de lectuur uitgedeeld wordt.

De 75 plussers en een aantal zieken ontvingen in de week voor kerst een kerstattentie! We hopen dat u het heeft kunnen waarderen en er gezellige ontmoetingen waren! Met veel dank aan de dames van het “kaarten maken” voor hun inzet en ook aan hen die met de attenties op pad gingen!

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we hen voedseloverschotten geven? Dat is goed voor mens en milieu. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Onlangs was de voedselbank Steenwijkerlandin het nieuws doordat er onvoldoende financiële middelen waren. De Diaconie heeft ook een bedrag naar hen overgemaakt.

Ook ging er een gift naar Bartimeus. Zij willen er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is hun missie. Ze zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. In hun visie is ieder mens uniek. Zij zien de mens in zijn geheel, met zijn eigenheid en unieke kijk op de wereld. De combinatie en interactie op verschillende levensdomeinen en hoe we die ervaren, maken ons mensen tot wie we zijn. Het geeft ons het vermogen om met alle fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Bartimeus stimuleert mensen met een visuele beperking om zoveel als mogelijk regie te nemen in leven, leren en werken.

Eerste kerstdagwordt er gecollecteerd voor Kinderen in de knel van kerk in actie. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actiezet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Ze stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Samen helpen we mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.