DIACONIE ACTUEEL

Van de Diaconie, december 2018:

De afgelopen weken ontvingen de 75 plussers een kerstattentie. Deze werd gemaakt door de mensen die 1 of meer dagdelen naar het Goede Doel in de Landerijen gaan. Het Goede Doel Oldemarkt biedt kleinschalige dagbesteding met professionele begeleiding aan voor mensen die vanwege een beperking of psychische problematiek niet of moeilijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. De kaarten makende dames maakten er een mooi kaartje bij!

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 

Afgelopen periode gingen er weer giften naar verschillende organisaties: 

Bartiméus is er voor iedereen met een visuele beperking. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-organisatie die alle mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Bartiméus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Dit blijkt uit de betrokken manier van werken. Persoonlijk en respectvol voor ieder mens. Bartiméus staat open voor iedereen – ongeacht levensovertuiging. 

En naar de Rudolphstichting: Zij zet zich in omdat we willen dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Zo ontwikkelen ze vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Ze ontwikkelen en ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland. Ze zetten zich ook in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren. 

Van Red een kind onvingen we weer een brief van Stephen Kyalo. Hij is inmiddels 12 en blij dat hij hulp krijgt vanuit deze organisatie.  

Er gaat een bedrag naar de maaltijd voor de minima in onze gemeente Steenwijkerland. 

Ook de Stichting Beetje Beter ontvangt een bedrag. Beetje Beter richt zich op de eigen kracht van (kans)arme mensen. De stichting werkt zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking. Naar hun mening kan alleen op die manier een duurzaam resultaat worden bereikt. De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Cambodja: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna) geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor diens familie èn voor hun land.

VAN DE DIACONIE, Maart 2019:

Geef, bid en vast voor een nieuw begin

We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. Doet u ook mee? 40dagen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Bij de genocide 25 jaar geleden werden meer dan 400.000 kinderen wees door grootschalige massamoorden. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Via Mwana Ukundwa biedt Kerk in Actie een nieuw begin aan duizenden weeskinderen door voorlichting, het zoeken van opvangfamilies voor deze kinderen en het regelen van onderdak en scholing. Kom ook in actie voor de weeskinderen in Rwanda en de andere projecten van Kerk in Actie.

Wat kunt u doen?

In Mattheus 6 heeft Jezus het over: geven, bidden en vasten. Deze drie dingen komen terug in de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Doe ook mee en geef, bid, vast voor een nieuw begin.

1.Geven.

De komende tijd vindt u elke week op het Zondagnieuws informatie over de projecten waar op die zondag voor wordt gecollecteerd

Geef in de komende weken voor: een nieuw begin aan weeskinderen in Rwanda, ex-gedetineerden in Nederland, kindslaven in India en kerken op Cuba, in Pakistan en in Nederland.

Maak uw bijdrage over naar Kerk in Actie op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 40 dagen of doneer online.

2. Bidden

Bid mee voor een nieuw begin voor mensen dichtbij en ver weg, die ons gebed goed kunnen gebruiken zoals bijvoorbeeld:

In onze gedachten en gebeden
zijn allen die worstelen met vragen van ‘waarom’:
wie een dierbare door een ernstig ongeval verloren heeft
wie een geliefde verloor door een misdaad,
wie is overvallen door een vreselijke ziekte
wie door een vreselijk noodlot is getroffen.
Wij bidden dat wij niet oordelen, maar meeleven zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin mogelijk is. Amen.

Bestel voor meer inspiratie, gedichten en gebeden in de veertigdagentijd gratis de veertigdagentijdkalender aan via de site van kerk in actie of via de site van de PKN

3. Vasten

Vast mee voor een nieuw begin in de Veertigdagentijd en om extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en ver weg.

Op zondagen wordt er in de veertigdagentijd niet gevast, zondag is namelijk een feestdag. Om te vieren dat het zondag is en dat we een nieuw begin mogen maken, biedt Kerk in Actie u een aantal wereldse taartrecepten die aansluiten bij het land dat die week centraal staat in de 40 dagentijdcampagne.

Ook interessant? Alles via de site van Kerk in actie!

4. Bestel gratis het boekje Mensen van Hoop met verhalen van christenen in Rwanda over hoop en verzoening.
5. Bestel het Kerk in Actie Magazine met achtergrondverhalen van de 40dagentijdcampagne.
6. Vraag de gratis Daarom Pasen cd aan met liederen van Martin Mans.

In de 40 dagen tijd worden ook weer de Paasgroeten kaarten uitgedeeld. Het is de bedoeling om dan een Paasgroet naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden, hier en in het buitenland, te sturen.

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40- dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie.  ̈Post ontvangen is een lichtpuntje ̈, aldus een ex- gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

VAN DE DIACONIE, APRIL 2019

Binnenkort zijn er 2 diakenen die gaan aftreden. Via het bekende briefje en de mail heeft u nieuwe namen kunnen aangeven van personen die hen kunnen opvolgen. We hopen dat er weer 2 gemeenteleden zijn die aan deze mooie en leuke taak invulling willen gaan geven! 

Afgelopen maand gingen er giften vanuit de ZWO naar onder andere: Ark Mission. Deze organisatie gelooft dat het verhaal van 

de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd door Mattheus 25 vertellen ze dit verhaal aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het hard nodig. Op een aansprekende wijze geven zij dat vorm door projecten zoals Voor de geraniums, de Bible-Fit app, de Bajesagenda en de Kerstkaartenactie. Ark Mission doet dit in binnen- en buitenland. Zo helpen wij hen mee het verhaal te vertellen. 

Ook Timon kreeg weer een gift. Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Gedreven door overtuiging! Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. 

Verder ging er geld naar de noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika – Mozambique Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Onze steun is zeer hard nodig! Veel communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen van de havenstad Beira zijn totaal 

verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. Kerk in actie kreeg ook nog een gift voor Ook naar de Hoop werd een bedrag over gemaakt. 

Op biddag was er na de dienst weer een gezamenlijke diaconievergadering met de diakenen van de Hervormde Gemeente. Daar kwam o.a. de Paasgroetenactie aan de orde.
Ook spraken we over het uitje voor de ouderen. De diaconie van beide kerken organiseert namelijk een gezellig uitje en wel op woensdag 8 mei 2019. Locatie: Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote 53 in Kallenkote. Het programma is: 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en spekkoek. Daarna een rondleiding door het park en om 15.00 uur een voederpresentatie. Om 16.00 uur een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje (loempia of lekker pasteitje) en drankje. Wie zin heeft om met elkaar dit leuke park te bezoeken en elkaar te ontmoeten kan zich opgeven graag voor:
27 april a.s. bij Mijntje Veenstra, tel: 06-13931052 of bij Sylvia Kuipers tel: 06-28977995. We hopen op veel aanmeldingen! 


Van de diaconie juni 2019

Binnenkort komt er een eind aan de ambtsperiode van 2 van de 3 diakenen! U zult begrijpen dat wij hopen dat er andere mensen bereid zijn om deze taak op zich te nemen! Dus wanneer er een beroep op u gedaan wordt hopen wij op een ja! Samen zijn we tenslotte kerk en moeten we staan voor de opdrachten die we hebben gekregen.
Het Diaconaal Platform Steenwijkerland legt in onderstaand stukje zelf uit wie ze zijn en wat ze doen:
Sinds het begin van de mensheid, zien mensen naar elkaar om en helpen elkaar.
In de Bijbel staan vele voorbeelden van het ‘helpen wie geen helper heeft’.
De kerken hebben altijd de zorg aan hulpbehoevenden hoog in het vaandel gehad en doen dat tot op vandaag nog steeds.
De maatschappij is in de loop van de tijd ingewikkelder geworden, waardoor ook de kennis over deze zaken steeds meer vraagt. Deze vaststelling is in de Raad van kerken in Steenwijkerland besproken en heeft geleid tot een samenwerking: het oprichten van de stichting ‘Diaconaal Platform Steenwijkerland’. (DPS).
Het DPS is in 2015 opgericht, om precies te zijn op 23 maart 2015.
Daarin werken veel kerken in Steenwijkerland samen.
De doelstelling van DPS is om een spreekbuis te zijn vanuit de samenwerkende kerken met organisaties op het gebied van sociale- diaconale en maatschappelijke zorg.
Ook wil het DPS ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein signaleren en nieuwe initiatieven helpen ontwikkelen en is tevens de vraagbaak van de diaconieën op deze gebieden.
Veel van de hulp die verstrekt wordt is de zogenaamde ‘stille hulp’. Dit is hulp voor mensen voor wie geen beroep kunnen doen op andere inkomsten of andere organisaties, maar voor wie hulp wel noodzakelijk is. Daarom wordt DPS soms ook aangeduid als ‘Noodfonds’.
De dagelijkse leiding ligt bij de Stuurgroep. Het DPS met alle deelnemende kerken vergadert 2x per jaar om de gang van zaken te bespreken, elkaar te stimuleren, ervaringen uit te wisselen.
De secretaris en contactpersoon van DPS is
Annelies van den Berg
dpsteenwijkerland@outlook.com
0521-517760


Verslag van de ouderen middag
Op woensdag middag 8 mei was het twee jaarlijks uitje van beide kerken. Dit jaar zijn we naar dierenpark Taman Indonesia geweest.
We werden ontvangen met een kop thee of koffie met daarbij een heerlijke spekkoek. Hierna heeft de eigenaar van het park een kort verhaal gedaan over het dierenpark en ons het middag programma verteld.
Tegen 15.00 uur zijn we de tuin in gegaan. Je kon een papier meenemen waarop verschillende vogels te vinden waren. Deze kon je gaan zoeken. Ook was er een eet moment van de otter. De verzorger heeft hier ook veel over verteld. Mooi om te zien hoe ze op zoek gaan naar het voedsel.
Er waren vele vogels in alle soorten en maten. Mooie planten en bomen. Ook een kruidentuin waar het toch best wel erg warm was. Er is ook een winkel waar je heerlijk kon neuzen of wat kon kopen.
Als afsluiting hebben we genoten van een drankje met een loempia of pasteitje.
Ondanks een paar regendruppels, was het een geslaagde middag.
De Pinkstercollecte wordt o.a. besteed aan de bijbelverspreiding op het Chinese platteland.
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendings-collecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

VAN DE DIACONIE SEPTEMBER 2019

Bouw de kerk in Syrië weer op 
We doen mee met de najaarscampagne van Kerk in Actie!

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. 
In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek, waarin we met meer dan duizend kerken meehelpen aan de wederopbouw van de kerk in Syrië.

Ga naar kerkinactie.nl/najaarscampagne

Nieuw! Voortaan ook verhalen uit de wereldwijde kerk in Petrus
Petrus, het ledenmagazine van de Protestantse Kerk, en het Kerk in Ac-
tie-magazine zijn samengevoegd. Dat betekent dat u in Petrus voortaan niet
alleen verhalen van geloof, hoop en liefde uit de kerk in Nederland, maar ook uit de wereldwijde kerk leest. In het nieuwe nummer van Petrus, dat onlangs is verschenen, leest u over de situatie van de kerk in Syrië.
Reis met Petrus de wereld over! Neem een gratis abonnement. Kijk op petrus.protestantsekerk.nl.

Een steun in de rug voor vrouwen in de prostitutie – Nederland 

Dit is ook een project dat Kerk in Actie steunt!

Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Vaak hebben de vrouwen meerdere problemen zoals schulden, psychische klachten, gebrek aan een sociaal netwerk en geen goede opleiding. Het Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doen ze door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. Met steun van Kerk in Actie zet het Scharlaken Koord een nieuw digitaal hulpaanbod op dat actief op zoek gaat naar onze doelgroep (outreachend).

Scharlaken Koord is een christelijke organisatie en houdt zich bezig met hulpverlening rond prostitutie. Ze biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen door met een positieve boodschap contact te leggen met de prostituees via internet en sociale media. En vooral ook om dit hulpaanbod op een laagdrempelige, proactieve manier voor hen beschikbaar te stellen. Naar schatting zou het in de regio waar Scharlaken Koord actief is, gaan om ruim 9.000 prostituees met een uniek telefoonnummer. In de sector internetprostitutie is mensenhandel een groot probleem. Er wordt een verschuiving waargenomen waar steeds meer illegale praktijken via het internet plaatsvinden. Scharlaken Koord wil digitale hulpverlening ontwikkelen en dit delen met andere organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan prostituees.

Digitale (outreachende) hulpverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

-Het bereiken en in contact komen met prostituees die middels internet of (sociale) applicaties klanten werven;

-Het bieden van hulpverlening via het internet of (sociale) applicaties;

-Het als organisatie vindbaar zijn voor prostituees die graag hulp zouden willen of anderszins contact willen zoeken met een hulpverleningsorganisatie.

29 september – collecte voor Moldavië

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt ze mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen tweehonderd ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilli-gers en professionals getraind in het bieden van zorg.

Collecte zondag 6 oktober 2019Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Tot slot een gebed voor onderweg:

Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

Chris Polhill
uit ´Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie