DIACONAAL PLATFORM

Diaconaal platform

Stichting Diaconaal Platform
Steenwijkerland

Helpen wie geen helper heeft – tekst Ds. Sander van ’t Zand

Helpen wie geen helper heeft, dat is een belangrijk doel als het er over gaat hoe we als Kerken in de samenleving van Steenwijkerland willen staan. Het doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of mensen met een beperking. Altijd wordt gekeken en afgewogen welke hulp nodig is. Hierbij proberen we gelijke gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen afweging. We willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan. Via het Diaconaal Platform willen we er zijn voor iedereen, zeker niet alleen voor leden van de kerken. Ieder binnen de samenleving van Steenwijkerland kan in geval van nood een beroep op ons doen. De toegang kan via de eigen Diaconie/Caritas lopen. Als het gaat om mensen van buiten de kerk loopt de toegang meestal via het Diaconaal Platform, een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken. Waarbij we ook nauw contact hebben met andere instellingen, zoals de Sociale Dienst, het Maatschappelijk Werk, de Voedselbank en Present.

Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is wat ons betreft dan niet zo dat iemand alleen ‘ontvanger’ is; ook hij of zij heeft wat te bieden aan degene die helpt. Misschien is dat levenswijsheid, vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer wat beter gaat. Het besef van wederkerigheid is belangrijk om ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen.

De kerk mag getuigen van liefde en vrede. Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen we daar gerechtigheid tegenover stellen. Dit kan gestalte krijgen door vluchtelingen of ex-asielzoekers te helpen een nieuwe start te maken en door mensen bewust te maken van de situatie van vluchtelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan het nodig zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven die gerechtigheid willen bevorderen. Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring, niet om die te vernielen, maar om zorgvuldig met de schepping om te gaan. We geloven dat er een beter evenwicht nodig is tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor onze natuurlijke omgeving. We willen hiervan getuigen en streven naar duurzaamheid.
Steeds weer helpen wie geen helper heeft.

We zoeken ook vrijwilligers die helpen in ons schuldmaatjesproject. Het project dat we doen samen met verschillende ketenpartners. Mensen met raad en daad ondersteunen die in financiële problemen zijn gekomen. En die vrijwilligers zoeken we zowel binnen als buiten de kerk.
Wanneer vrijwilligers zich aanmelden, dan krijgen ze eerst in 4 dagdelen een korte opleiding.
In deze opleiding wordt onder andere iets uitgelegd over laaggeletterdheid, over psychische problematiek en over de spelregels van de Sociale Dienst.
We hopen na de zomer weer een opleidingsgroep te kunnen starten.
Aanmelden kan via Annelies van de Berg, secretaris (0521-517760) of per mail : dpsteenwijkerland@outlook.com