KERKZIJN IN CORONATIJD

Gebruiksplan

Protestantse Gemeente Oldemarkt

 

 

 

 

 

Kerk-zijn in Coronatijd

Vaststelling
Dit gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad op 18 oktober 2021 en is vanaf deze datum geldend. Dit gebruiksplan wordt geactualiseerd wanneer relevante omstandigheden wijzigen of wetgeving veranderd wordt.

Oldemarkt, 18 oktober 2021

……………………………………………………     H. Brouwer (preses)

……………………………………………………     R. Smit (scriba)

Voorwoord
Woensdag 11 maart was de laatste kerkdienst in onze kerk. Het was een gezamenlijke dienst met de Hervormde broeders en zusters. Het was Biddag voor gewas en arbeid. De kerk zat behoorlijk vol en achteraf is het een wonder dat er geen coronabesmettingen hebben plaatsgevonden. De zondag daarop volgend, 15 maart, hebben we het eerste digitaal liturgisch moment georganiseerd. De vorm daarvan varieert en evolueert (en wordt ook geëvalueerd). Uit diverse reacties weten we dat deze “diensten” ook worden gewaardeerd.

“We houden de lofzang gaande”

Sinds 1 juli 2020 mogen weer kerkdiensten worden gehouden, maar voorlopig met maximaal 100 personen en met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Zondag 5 juli kon weer een eerste (fysieke) dienst worden gehouden. Elke kerk dient echter wel een gebruiksplan te hebben. Dit moet in het kerkgebouw aanwezig zijn ter inzage als iemand of een instantie daar naar vraagt.

In dit gebruiksplan is vastgelegd hoe wij op een veilige manier kunnen samenkomen om Gods woord te horen, te bidden en Zijn naam te prijzen. Zingen in de kerk werd sterk afgeraden i..v.m. mogelijk besmettelijke aerosolen die vooral tijdens zingen kunnen ontstaan. Maar inmiddels zijn de meesten van ons gevaccineerd en de maatregelen versoepeld. Zingen is weer toegestaan.

Dit plan is in de kerkenraad van 18 oktober 2021 besproken en vastgesteld. Het zal ook met de gemeenteleden worden gecommuniceerd.


Oldemarkt, oktober 2021

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Oldemarkt

H. Brouwer, preses.

 

 

Inhoudsopgave

 

1               Inleiding  5

1.1          Aanleiding   5

1.2          Opzet  5

2               De eredienst 6

2.1             Voor en na de kerkdienst  6

2.1.1          Aanstellen coördinator 6

2.1.2          Ontvangst 6

2.1.3          Zitplaatsen  6

2.1.4          Consistorie  6

2.1.5          Gemeentezang  7

2.1.6          Reiniging  7

2.1.7          Kwetsbare groepen  7

2.1.8          Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers  7

2.1.9          Verlaten van de kerkzaal 7

2.1.10       Opname van de dienst 8

2.1.11       Koffiedrinken en ontmoeting na afloop  8

2.2             Inrichting en gebruik kerkzaal  8

2.2.1          Aangewezen zitplaatsen  8

2.2.2          Gebruik preekstoel, tafel en lessenaars  8

2.2.3          Dienstdoende ambtsdragers  8

2.2.4          Collecten  9

2.2.5          Kindernevendienst en Oppasdienst 9

3               Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten  10

3.1             Bediening van sacramenten   10

3.1.1          Heilig Avondmaal 10

3.1.2          Heilige Doop  10

3.1.3          Overige diensten  10

4               Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten  11

4.1          Wat zijn ‘bijeenkomsten anders dan kerkdiensten’?   11

4.2          Bijeenkomsten in het Achterhuus  11

4.3          Dagelijkse voortgang gemeentewerk  11

 

 

 

1    Inleiding

1.1   Aanleiding

Dit gebruiksplan is gebaseerd op het protocol voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van het gebruiksplan is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is toegespitst op het kerkgebouw.

Het gebruiksplan moet verplicht in de kerk aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst. Op basis van dit plan mogen kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – worden hervat.

Niet alles is op papier vast te leggen, daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.

Voor alle activiteiten geldt dat de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

1.2   Opzet

In het gebruiksplan worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • de eredienst;
  • inrichting en gebruik kerkzaal;
  • bijzondere vieringen en bediening van sacramenten;
  • bijeenkomsten anders dan kerkdiensten.

 

2    De eredienst

2.1   Voor en na de kerkdienst

2.1.1 Aanstellen coördinator

Voor iedere viering houdt de koster toezicht op het plaatsnemen in de kerk.
De coördinatie taak kan ook worden ingevuld door de ouderling van dienst.

2.1.2 Ontvangst

Bij de ingang van de kerk staat één persoon (ontvangst) die mensen begroet en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.                        De persoon die ontvangst heeft zorgt dat één persoon of meerdere personen uit één gezin eerst hun handen ontsmetten voor het naar binnen gaan en geeft aan dat zij hun jas meenemen naar hun stoel. Als de persoon/meerdere personen uit één gezin de kerkzaal zijn binnengegaan, kan de volgende persoon/meerdere personen uit één gezin het portaal binnengaan.

De ontvangst taak kan uitgevoerd worden door de koster.

2.1.3 Zitplaatsen

De kerkenraad heeft de kerkzaal veilig ingedeeld, waarbij de plaatsen 1,5 meter uit elkaar zijn. In de kerkzaal kunnen 25 tot 30 personen plaatsnemen. Op het balkon alleen personen uit één gezin en die moeten op de 2de rij plaatsnemen, zo’n 1.5 meter van de balustrade. De persoon die ontvangst heeft houdt het totaal aantal personen bij.

Achteraf moet bekend zijn wie in de kerkzaal heeft gezeten i.v.m. een eventueel contactonderzoek.

2.1.4 Consistorie

Voorafgaand aan de dienst komen de predikant en de dienstdoende ambtsdragers bijeen in Het Achterhuus. Tijdens de voorbereidingen voorafgaand aan de dienst wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

2.1.5 Gemeentezang

Conform de richtlijnen mag weer gezamenlijk gezongen worden in de diensten. Eventueel wordt de gemeentezang ondersteund door cantorij of cantor. Ook muziek afspelen via het audiosysteem is mogelijk.

2.1.6 Reiniging

De kerkrentmeesters stemmen met de koster af hoe na de dienst de kerkzaal, toiletten en overige ruimtes worden schoongemaakt. Speciale aandacht is er voor het sanitair, de microfoons en de lessenaars.

Na gebruik van de lessenaar door ouderling, lector of predikant worden lessenaar en microfoon gereinigd door diegene die er van gebruik heeft gemaakt.

Bij binnenkomst moeten de bezoekers met ontsmettingsmiddel de handen reinigen, voordat zij de kerkzaal betreden.

Het gebruik van de toiletten moet tot een minimum worden beperkt. In de toiletten zijn (papieren) handdoekjes en ontsmettingstissues aanwezig.

2.1.7 Kwetsbare groepen

Mensen die tot de kwetsbare groepen behoren worden extra zorgvuldig benaderd en begeleid om de kans op besmetting tot een minimum te beperken.

2.1.8 Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers

Het maximum aantal kerkgangers is beperkt tot 30 personen in de kerkzaal en 5 personen op het balkon. De normale opkomst in onze gemeente ligt ongeveer op deze norm. Mochten er meer dan 30 personen komen, dan geldt het principe “wie het eerst komt ……”.

2.1.9 Verlaten van de kerkzaal

Na de zegen ziet de coördinator toe op het zorgvuldig verlaten van de kerkzaal. Het verlaten gebeurt vanaf de achterste plaatsen en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De collecte wordt via open schalen in de hal gehouden. De voorganger zal, met een enkele uitzondering, niet bij de deur staan.

2.1.10 Opname van de dienst

De dienst wordt live uitgezonden via “Kerkdienst gemist”. Eventueel kan de dienst worden opgenomen en d.m.v. een usb-stick worden uitgegeven. Daarnaast wordt de dienst via Facebook opgenomen en uitgezonden. De bedieners van de apparatuur dragen zorg voor het reinigen van de apparatuur voor, tijdens en na de eventuele opname en bezorging.

2.1.11 Koffiedrinken en ontmoeting na afloop

Het koffiedrinken na de eredienst is mogelijk. De koffie/thee wordt klaargezet in Het Achterhuus en de gemeenteleden verspreiden zich dan over kerkzaal en Achterhuus.

2.2  Inrichting en gebruik kerkzaal

2.2.1 Zitplaatsen

In de kerkzaal zijn zitplaatsen opgesteld aan de hand van de RIVM richtlijnen. Er zijn zitplaatsen voor meerdere mensen uit één gezin en voor mensen die alleen komen.

Uitgangspunt hierbij is dat tussen kerkgangers anderhalve meter afstand gewaarborgd dient te worden, met uitzondering van huisgenoten.

2.2.2 Gebruik preekstoel, tafel en lessenaars

De lessenaar op de tafel wordt gebruikt door ouderling van dienst t.b.v. de afkondigingen, door de lector t.b.v. de Bijbellezingen en door de voorganger. De preekstoel alleen door de voorganger.

2.2.3 Dienstdoende ambtsdragers

In de dienst zijn er naast de predikant twee ambtsdragers in functie:

  1. Ouderling van dienst
  2. Diaken van dienst

Aan het begin en einde van de dienst worden door de voorganger en ouderling van dienst geen handen geschud, maar zal een alternatief gebaar worden gehanteerd.

2.2.4 Collecten

In de dienst worden de twee gebruikelijke collecten gehouden. De doelen worden op het Zondags Nieuws en bij de afkondigingen aangegeven. Voor beide collectes worden aparte schalen geplaatst bij de uitgang. Bij vertrek kan men de gaven daarin deponeren.

2.2.5 Oppasdienst en Kindernevendienst

Tijdens de eredienst is er, met uitzondering van de schoolvakanties, oppasmogelijkheid voor kinderen tot 4 jaar in Het Achterhuus. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er mogelijkheid tot deelname aan de kindernevendienst. Conform de regels van het RIVM zal de leiding 1,5 meter afstand houden van de kinderen.

3    Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten

3.1   Bediening van sacramenten

3.1.1  Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal vieren we op de manier die we gewend zijn maar met de 1,5 meter afstand regel. De stoelen zijn geplaatst in een kring rondom de avondmaalstafels.

Het brood zal niet in de dienst worden gebroken maar reeds gebroken op de schalen liggen en door de diaken via een schaal op afstand aangeboden. Hetzelfde geldt voor de bekertjes wijn, ook deze worden op afstand aangeboden.

3.1.2  Heilige Doop

De Heilige Doop kan worden uitgevoerd als voorheen. Recent zijn daar ontheffingen voor verleend. Ook handoplegging is mogelijk.

3.1.3  Overige diensten

Overige diensten, zoals huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden en rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven. Uitgangspunten hierbij is wel het vermijden van lichamelijk contact, hoewel handoplegging (zegening) wel weer mogelijk is.

Concreet betekent dit:

  • zegenen op anderhalve meter afstand;
  • het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
  • het volgen van de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche op de hoogte van de laatste stand van de vigerende richtlijnen.

4    Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

4.1   Wat zijn ‘bijeenkomsten anders dan kerkdiensten’?

Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten verstaan we: vergaderingen, beroepingswerk, gemeentevergaderingen, jeugdwerk, bijeenkomsten in het kader van visitatie, enz.
Hoewel weer meer activiteiten mogelijk zijn, zal de kerkenraad per activiteit nagaan of het noodzakelijk is die te houden.

4.2   Bijeenkomsten in het Achterhuus

De genoemde bijeenkomsten vinden vrijwel altijd plaats in het Achterhuus achter de kerk. In principe zullen de bijeenkomsten in onze gemeente altijd onder de 100 personen blijven. In het geval van het Achterhuus is niet zo zeer het aantal, maar de oppervlakte de limiterende factor. Afhankelijk van doel en omvang wordt bepaald hoe de ruimte gebruikt wordt, zodat de onderlinge afstand sowieso 1,5 meter bedraagt en voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zullen afhankelijk van de bijeenkomst ook looproutes (aparte in- en uitgang) worden ingesteld.

4.3   Dagelijkse voortgang gemeentewerk

Indien nodig kunnen het moderamen, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en overige commissies weer fysiek vergaderen in het Achterhuus.