KERKDIENSTEN VANAF 5 JULI 2020

Gebruiksplan Protestantse gemeente Oldemarkt

Kerk-zijn in Coronatijd

Voorwoord

Woensdag 11 maart was de laatste kerkdienst in onze kerk. Het was een gezamenlijke dienst met de Hervormde broeders en zusters. Het was Biddag voor gewas en arbeid. De kerk zat behoorlijk vol en achteraf is het een wonder dat er geen coronabesmettingen hebben plaatsgevonden.  De zondag daarop volgend, 15 maart, hebben we het eerste digitale liturgisch moment georganiseerd. De vorm daarvan varieert en evolueert (en wordt ook geëvalueerd). Uit diverse reacties weten we dat deze “diensten” worden gewaardeerd.

“We houden de lofzang gaande”

Vanaf 1 juli 2020 mogen weer kerkdiensten worden gehouden, maar voorlopig met maximaal 100 personen en met  een onderlinge afstand van 1,5 meter. Zondag 5 juli kan een eerste (fysieke) dienst worden gehouden.  Elke kerk  dient echter een gebruiksplan te hebben. Dit moet in het kerkgebouw aanwezig zijn en ter inzage te liggen als iemand of een instantie daar naar vraagt.

In dit gebruiksplan is vastgelegd hoe wij op een veilige manier kunnen samenkomen om Gods woord te horen, te bidden en Zijn naam te prijzen. Helaas wordt zingen in de kerk nog sterk afgeraden i..v. m. mogelijk besmettelijke aerosolen die vooral tijdens zingen kunnen ontstaan. Maar zingen kan ook in ons hart en het orgelspel van onze organist zal ons daarbij helpen. Wellicht kunnen ook digitale hulpmiddelen ons daarbij van dienst zijn. En een beetje mee-neuriën kan vast geen kwaad.

Dit plan is in de kerkenraad van 15 juni 2020 besproken en vastgesteld. Het zal ook met de gemeenteleden worden gecommuniceerd.

Oldemarkt, juni 2020

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Oldemarkt

H. Brouwer, preses.

Inhoudsopgave

(Door op de regel van het hoofdstuk te klikken wordt u doorgeleid naar het desbetreffende hoofdstuk)

 1. Inleiding
 2. De Eredienst
 3. Bijzondere vieringen en bediening van de sacramenten
 4. Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
 5. Vaststelling

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Dit gebruiksplan is gebaseerd op het protocol voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van het gebruiksplan is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is toegespitst op het kerkgebouw.

Het gebruiksplan moet verplicht in de kerk aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst. Op basis van dit plan mogen kerkelijke activiteiten -zoals erediensten – worden hervat.

Niet alles is op papier vast te leggen, daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.

Voor alle activiteiten geldt dat de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

1.2 Opzet

In dit gebruiksplan worden de volgende onderwerpen beschreven:

 • de eredienst;
 • inrichting en gebruik kerkzaal;
 • bijzondere vieringen en bediening van sacramenten;
 • bijeenkomsten anders dan kerkdiensten.

2. De Eredienst

2.1 Voor- en na de kerkdienst

Aanstellen coördinator
Voor vrijdag 18.00 uur dienen gemeenteleden die aan de eredienst willen deelnemen zich op te geven bij de daartoe de te benoemen contactpersoon. Een overzicht van deze aanmeldingen wordt doorgestuurd naar de scriba en gebruikt voor de indeling van de kerk.

Voor iedere viering wordt één coördinator aangesteld. Deze coördinator ziet toe op de maatregelen die getroffen zijn. Hij/zij geeft aan, aan de hand van een plattegrond, waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. De coördinator draagt een badge waaraan hij/zij duidelijk herkenbaar is.

De coördinatie taak wordt ingevuld door de ouderling van dienst.

Ontvangst
Bij de ingang van de kerk staat één persoon (ontvangst) die mensen begroet en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.

De persoon die de ontvangstaak verricht zorgt dat één persoon of meerdere personen uit één gezin eerst hun handen ontsmetten voor het naar binnen gaan en geeft aan dat zij hun jas meenemen naar hun stoel.  Als de persoon/meerdere personen uit één gezin de kerkzaal zijn binnengegaan, kan de volgende persoon/meerdere personen uit één gezin het portaal binnengaan.

De ontvangst taak kan uitgevoerd worden door de koster.

Zitplaatsen
De kerkenraad heeft de kerkzaal veilig ingedeeld, waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen individuele bezoekers onderling / individuele bezoekers en meerdere personen uit één gezin. Voor de inrichting gebruikt men de opgestelde registratie en maakt aan de hand hiervan een plattegrond. In de kerkzaal kunnen (afhankelijk van de verhouding tussen het aantal individuele bezoekers en gezinnen) 15 tot 20 personen plaatsnemen. Op het balkon alleen personen uit één gezin, welke op de 2de rij plaatsnemen, zo’n 1.5 meter van de balustrade. De persoon die ontvangst heeft houdt het totale aantal personen bij.

De registratie wie waar in de kerkzaal heeft gezeten moet beschikbaar zijn i.v.m. een eventueel contactonderzoek.

Consistorie
Voorafgaand aan de dienst komen de predikant en de dienstdoende ambtsdragers bijeen in ‘t Achterhuus. Tijdens de voorbereidingen voorafgaand aan de dienst wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

Gemeentezang
Conform de richtlijnen wordt er niet gezamenlijk gezongen in de diensten. Orgel- en/of pianospel is wel mogelijk. Ook muziek afspelen via het audiosysteem is een optie.

Ook solozang is vanwege de beperkte ruimte voorlopig niet mogelijk.

Reiniging
De kerkrentmeesters stemmen met de koster af hoe na de dienst de kerkzaal, toiletten en overige ruimtes worden schoongemaakt. Speciale aandacht is er voor het sanitair, de microfoons en de lessenaars.

Na gebruik van de lessenaar door ouderling, lector of predikant worden lessenaar en microfoon gereinigd door diegene die er van gebruik heeft gemaakt.

Bij binnenkomst moeten de bezoekers met ontsmettingsmiddel de handen reinigen, voordat zij de kerkzaal betreden.

Het gebruik van de toiletten moet tot een minimum worden beperkt. In de toiletten zijn (papieren) handdoekjes en ontsmettingstissues aanwezig.

Kwetsbare groepen
Mensen die tot de kwetsbare groepen behoren worden extra zorgvuldig benaderd en begeleid om de kans op besmetting tot een minimum te beperken.

Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers
Het maximum aantal kerkgangers is beperkt tot 20 personen in de kerkzaal en 5 personen op het balkon. De normale opkomst in onze gemeente ligt boven deze norm. Daarom wordt er een reserveringssysteem gehanteerd. Mochten er zich meer dan 25 personen aanmelden, dan geldt het principe “wie het eerst komt ……”.  Degene die hierdoor niet kunnen deelnemen worden bovenaan een wachtlijst geplaatst voor registratie volgende zondag.

Verlaten van de kerkzaal
Na de zegen ziet de coördinator toe op het zorgvuldig verlaten van de kerkzaal. Het verlaten gebeurt vanaf de achterste plaatsen en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. In het portaal mag één persoon/meerdere personen uit één gezin tegelijkertijd aanwezig zijn. De deurcollecte wordt via open schalen op een pilaar gehouden. De voorganger zal niet bij de deur staan.

Opname van de dienst
De dienst wordt live uitgezonden via “Kerkdienst gemist”. Eventueel kan de dienst worden opgenomen en d.m.v.  een usb-stick worden uitgegeven. De bedieners van de apparatuur dragen zorg voor het reinigen van de apparatuur voor, tijdens en na de eventuele opname en bezorging.

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop
Gelet op de voorschriften van het RIVM kunnen het koffiedrinken en ontmoeting na afloop van de dienst niet plaatsvinden. Zodra de richtlijnen worden versoepeld, kan dit worden aangepast.

2.2 Inrichting en gebruik kerkzaal

Aangewezen zitplaatsen
In de kerkzaal zijn zitplaatsen opgesteld aan de hand van de opgave vooraf. Hiervan wordt een plattegrond gemaakt t.b.v. de ontvangstpersoon en de coördinator. Er zijn zitplaatsen voor meerdere mensen uit één gezin en voor mensen die alleen komen.

Uitgangspunt hierbij is dat tussen kerkgangers anderhalve meter afstand gewaarborgd dient te worden, met uitzondering van huisgenoten.

Op de gereserveerde zitplaatsen wordt een exemplaar van het Zondagsnieuws gelegd.

Gebruik preekstoel, tafel en lessenaars
De lessenaar op de tafel wordt gebruikt door ouderling van dienst t.b.v. de afkondigingen, door de lector t.b.v. de Bijbellezingen en door de voorganger. De preekstoel alleen door de voorganger.

Er zijn zogenaamde “Kuchschermen” aangebracht voor de lessenaar en op de preekstoel.

Dienstdoende ambtsdragers
In de dienst zijn er naast de predikant twee ambtsdragers in functie:

 1. Ouderling van dienst
 2. Diaken van dienst (geluid en collecteren)

Aan het begin en einde van de dienst worden door de voorganger en ouderling van dienst geen handen geschud, maar zal een alternatief gebaar worden gehanteerd.

Collecten
In de dienst worden de twee gebruikelijke collecten gehouden. De doelen worden op ZN en bij de afkondigingen aangegeven. Voor beide collectes worden aparte schalen geplaatst bij de uitgang. Bij vertrek kan men de gaven daarin deponeren. Het tellen van de opbrengst van de collecten zal met handschoenen plaatsvinden.

Oppasdienst en Kindernevendienst
Tijdens de eredienst is er, met uitzondering van de schoolvakanties,  oppasmogelijkheid voor kinderen tot 4 jaar in ‘t Achterhuus. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er mogelijkheid tot deelname aan de kindernevendienst. Conform de regels van het RIVM zal de leiding 1,5 meter afstand houden van de kinderen.

3. Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten

3.1 Bediening van sacramenten

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal vieren op de manier die we gewend zijn conflicteert met de 1.5 meter afstand regel. Dat betekent dat we een andere wijze moeten vinden of voorlopig geen Heilig Avondmaal bedienen. 

Een mogelijkheid is een grote kring te maken met beperkt aantal gemeenteleden. Het balkon is gesloten.

Het brood zal niet in de dienst worden gebroken maar reeds gebroken op de schalen liggen en door de diaken via een schaal op afstand aangeboden. Hetzelfde geldt voor de bekertjes wijn, ook deze worden op afstand aangeboden.

De predikant drinkt alleen zelf uit de grote beker.

Heilige Doop
De Heilige Doop kan worden uitgevoerd als voorheen. Recent zijn daar ontheffingen voor verleend. Ook handoplegging is mogelijk.

Overige diensten
Overige diensten, zoals huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden en rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven.

Uitgangspunten hierbij is wel het vermijden van lichamelijk contact, hoewel handoplegging (zegening) wel weer mogelijk is.

Concreet betekent dit:

 • het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
 • het volgen van de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche op de hoogte van de laatste stand van de vigerende richtlijnen.

4. Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

4.1. Wat zijn ‘bijeenkomsten anders dan kerkdiensten’?

Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten verstaan we: vergaderingen, beroepingswerk, gemeentevergaderingen, jeugdwerk, bijeenkomsten in het kader van visitatie, enz.

Hoewel het ernaar uitziet dat per 1 juli 2020 meer activiteiten mogelijk zijn, zal de kerkenraad per activiteit nagaan of het noodzakelijk is die te houden.

4.2. Bijeenkomsten in het Achterhuus

De genoemde bijeenkomsten vinden vrijwel altijd plaats in het Achterhuus achter de kerk. In principe zullen de bijeenkomsten in onze gemeente altijd onder de 100 personen blijven. In het geval van het Achterhuus is het niet zo zeer het aantal, maar de oppervlakte de limiterende factor. Afhankelijk van doel en omvang wordt bepaald hoe de ruimte gebruikt wordt, zodat de onderlinge afstand sowieso 1,5 meter bedraagt en voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zullen afhankelijk van de bijeenkomst ook looproutes (aparte in- en uitgang) worden ingesteld.

4.3. Dagelijkse voortgang gemeentewerk

Indien nodig kunnen het moderamen, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en  overige commissies weer fysiek vergaderen in het Achterhuus.

5. Vaststelling

Dit gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad op 15 juni 2020 en is vanaf deze datum geldend.  Dit gebruiksplan wordt geactualiseerd wanneer relevante omstandigheden wijzigen of wet- en regelgeving verandert.

Oldemarkt, 15 juni 2020

…<origineel getekend>………………      H. Brouwer (preses)

…<origineel getekend>…………………    R. Smit (scriba)